אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה - אלטשולר שחם

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה

פרטי המסלול

מידע ונתונים |

28.02.2017

אפיקי השקעה

 • 52.58%
  אגח ממשלתי צמוד מדד בארץ
 • 6.65%
  אגח קונצרני בארץ
 • 34%
  אגח ממשלתיות מיועדות^
 • 2.97%
  מזומנים ושווי מזומנים
 • 3.80%
  אחר
*** חשיפה אפקטיבית למניות 0.00% ומתוכה חשיפה למניות חו"ל 0.00% 

טבלת תשואות ויתרת נכסים נכון לתאריך 28.02.2017:


התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול
תקופה תשואה
תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד לתום חודש פברואר
1.37%-
יתרת נכסים

4,962
(באלפי ש"ח)
 

מידע נוסף על הקופה

*החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופה והוראות ההסדר התחיקתי.
^ אחוז ההשקעה באג"ח ממשלתיות מיועדות בקרן הפנסיה המקיפה הינו 30%. אחוז השקעה זה נמדד בעת רכישת האג"ח בתחילת כל חודש. עם זאת, ייתכנו שינויים מינוריים באחוז ההשקעה במהלך החודש הקלנדרי בהתאם לשינויים ביתרות הנכסים בקרן.
• המסלול עדיין אינו עומד בתנאים לפרסום תשואה
חשיפה אפקטיבית למניות- כוללת השקעה במניות וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות. 
אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. אין במידע זה כדי להוות תחליף לייעוץ פנסיוני המותאם לצרכי הלקוח.