אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי - אלטשולר שחם

אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי

פרטי הקופה

מידע ונתונים

28.02.2017

אפיקי השקעה

  • 89.97%
    אגח ממשלתי לא צמוד בארץ
  • 10.03%
    מזומנים ושווי מזומנים
*** חשיפה אפקטיבית למניות 0.00% ומתוכה חשיפה למניות חו"ל 0.00%  

טבלת תשואות ויתרת נכסים נכון לתאריך 28.02.2017:


התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול
תקופה תשואה
תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד לתום חודש פברואר
-0.05
יתרת נכסים

694
(באלפי ש"ח)
 

*החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופה והוראות ההסדר התחיקתי.
*** חשיפה אפקטיבית למניות- כוללת השקעה במניות וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות.
אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח.