אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי - אלטשולר שחם

אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי

פרטי הקופה

 • אופי מדיניות השקעה: כל נכסי המסלול יושקעו בנכסים המפורטים בסעיף 2א לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), התשנ"ה-1994.
 • מספר קופה: 7802
 • קוד קופה: 513173393-00000000007797-7802-000
 • מועד תחילת פעילות: 15-11-2016
 • הוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול ממוצעים** 
 • מדיניות השקעה של הקופה

מידע ונתונים

28.02.2017

אפיקי השקעה

 • 89.97%
  אגח ממשלתי לא צמוד בארץ
 • 10.03%
  מזומנים ושווי מזומנים
*** חשיפה אפקטיבית למניות 0.00% ומתוכה חשיפה למניות חו"ל 0.00%  

טבלת תשואות ויתרת נכסים נכון לתאריך 28.02.2017:


התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול
תקופה תשואה
תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד לתום חודש פברואר
-0.05
יתרת נכסים

694
(באלפי ש"ח)
 

*החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופה והוראות ההסדר התחיקתי.
** המסלול הינו מסלול חדש ועל כן טרם ניתן לפרסם נתונים שנתיים ביחס להוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול ממוצעים.
*** חשיפה אפקטיבית למניות- כוללת השקעה במניות וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות.
אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח.