אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי - אלטשולר שחם

אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי

פרטי הקופה

מידע ונתונים

31.05.2017

אפיקי השקעה

  • 95.71%
    אגח ממשלתי לא צמוד בארץ
  • 4.29%
    מזומנים ושווי מזומנים
*** חשיפה אפקטיבית למניות 0.00% ומתוכה חשיפה למניות חו"ל 0.00%  

טבלת תשואות ויתרת נכסים נכון לתאריך 31.05.2017:


התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול
תקופה תשואה
תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד לתום חודש מאי
0.03-
יתרת נכסים

1,340
(באלפי ש"ח)
 

*החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופה והוראות ההסדר התחיקתי.
*** הנתון המוצג כולל חשיפה למניות באמצעות השקעה במניות וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות (לא כולל חשיפה באמצעות נכסים אחרים כגון קרנות השקעה)
אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח.