אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי - אלטשולר שחם

אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי

פרטי הקופה

 • אופי מדיניות השקעה: בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות*.
 • מספר קופה: 7798
 • קוד קופה: 513173393-00000000007797-7798-000
 • מועד תחילת פעילות: 15-11-2016
 • הוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול ממוצעים** 
 • מדיניות השקעה של הקופה

מידע ונתונים |

31.12.2016

אפיקי השקעה

 • 14.24%
  אגח ממשלתי צמוד מדד בארץ
 • 19.08%
  אגח ממשלתי לא צמוד בארץ
 • 7.95%
  אגח קונצרני בארץ
 • 7.83%
  מניות בארץ
 • 6.81%
  קרנות נאמנות ותעודות סל בארץ
 • 40.18%
  מזומנים ושווי מזומנים
 • 0.61%
  מניות בחול
 • 3.30%
  אחר
*** חשיפה אפקטיבית למניות 20.70% ומתוכה חשיפה למניות חו"ל 12.30%  


התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול
תקופה תשואה
תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד לתום חודש דצמבר
0.50%
יתרת נכסים

166,187
(באלפי ש"ח)
 

מידע נוסף על הקופה

*החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופה והוראות ההסדר התחיקתי.
** המסלול הינו מסלול חדש ועל כן טרם ניתן לפרסם נתונים שנתיים ביחס להוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול ממוצעים.
*** חשיפה אפקטיבית למניות- כוללת השקעה במניות וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות. 
אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח.