אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי - אלטשולר שחם

אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי

פרטי הקופה

מידע ונתונים |

28.02.2017

אפיקי השקעה

 • 14.30%
  אגח ממשלתי צמוד מדד בארץ
 • 39.43%
  אגח ממשלתי לא צמוד בארץ
 • 10.46%
  אגח קונצרני בארץ
 • 11.91%
  מניות בארץ
 • 3.88%
  קרנות נאמנות ותעודות סל בארץ
 • 8.64%
  מזומנים ושווי מזומנים
 • 1.03%
  מניות בחול
 • 3.20%
  אחר
 • 7.15%
  אגח קונצרני בחול
*** חשיפה אפקטיבית למניות 30.13% ומתוכה חשיפה למניות חו"ל 16.06%  

טבלת תשואות ויתרת נכסים נכון לתאריך 28.02.2017:


התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול
תקופה תשואה
תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד לתום חודש פברואר
0.63%
יתרת נכסים

243,367
(באלפי ש"ח)
 

מידע נוסף על הקופה

*החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופה והוראות ההסדר התחיקתי.
*** חשיפה אפקטיבית למניות- כוללת השקעה במניות וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות. 
אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח.