אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי - אלטשולר שחם

אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי

פרטי הקופה

 • אופי מדיניות השקעה: בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות*.
 • מספר קופה: 7798
 • קוד קופה: 513173393-00000000007797-7798-000
 • מועד תחילת פעילות: 15-11-2016
 • הוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול ממוצעים** 
 • מדיניות השקעה של הקופה

מידע ונתונים |

31.01.2017

אפיקי השקעה

 • 18.44%
  אגח ממשלתי צמוד מדד בארץ
 • 35.83%
  אגח ממשלתי לא צמוד בארץ
 • 10.61%
  אגח קונצרני בארץ
 • 12.09%
  מניות בארץ
 • 2.5%
  קרנות נאמנות ותעודות סל בארץ
 • 10.45%
  מזומנים ושווי מזומנים
 • 0.86%
  מניות בחול
 • 2.47%
  אחר
 • 6.75%
  אגח קונצרני בחול
*** חשיפה אפקטיבית למניות 29.64% ומתוכה חשיפה למניות חו"ל 17.07%  

טבלת תשואות ויתרת נכסים נכון לתאריך 31.01.2017:


התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול
תקופה תשואה
תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד לתום חודש ינואר
0.22%-
יתרת נכסים

207,266
(באלפי ש"ח)
 

מידע נוסף על הקופה

*החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופה והוראות ההסדר התחיקתי.
** המסלול הינו מסלול חדש ועל כן טרם ניתן לפרסם נתונים שנתיים ביחס להוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול ממוצעים.
*** חשיפה אפקטיבית למניות- כוללת השקעה במניות וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות. 
אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח.