אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות - אלטשולר שחם

אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות

פרטי הקופה

 • אופי מדיניות השקעה: חשיפה לנכסי אג"ח* תהיה בשיעור שלא יפחת מ- 75% מנכסי המסלול.חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 15% מנכסי המסלול**.
 • מספר קופה: 7800
 • קוד קופה: 513173393-00000000007797-7800-000
 • מועד תחילת פעילות: 15-11-2016
 • הוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול ממוצעים** 
 • מדיניות השקעה של הקופה

מידע ונתונים

28.02.2017

אפיקי השקעה

 • 18.83%
  אגח ממשלתי צמוד מדד בארץ
 • 36.66%
  אגח ממשלתי לא צמוד בארץ
 • 13.19%
  אגח קונצרני בארץ
 • 4.01%
  מניות בארץ
 • 2.78%
  קרנות נאמנות ותעודות סל בארץ
 • 9.93%
  מזומנים ושווי מזומנים
 • 3.91%
  אחר
 • 0.34%
  מניות בחו"ל
 • 10.35%
  אגח קונצרני בחול
*** חשיפה אפקטיבית למניות 9.93% ומתוכה חשיפה למניות חו"ל 5.52%  

טבלת תשואות ויתרת נכסים נכון לתאריך 28.02.2017:


התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול
תקופה תשואה
תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד לתום חודש פברואר
0.13%-
יתרת נכסים

51,054
(באלפי ש"ח)
 

* נכסי אג"ח כוללים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות.
** חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה כפי שייקבע על ידי ועדת ההשקעות.
החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופה והוראות ההסדר התחיקתי.
מסלול הינו מסלול חדש ועל כן טרם ניתן לפרסם נתונים שנתיים ביחס להוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול ממוצעים.
*** חשיפה אפקטיבית למניות- כוללת השקעה במניות וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות.
אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח.