שאלות ותשובות בנושא חיסכון לכל ילד

החל מינואר 2017, המוסד לביטוח לאומי פותח חיסכון לכל ילד המשולמת עבורו קצבת ילדים. הביטוח הלאומי יפקיד עבור כל ילד עד גיל 18 50 ₪ בחודש בנוסף לקצבת הילדים, אשר יועברו לחיסכון ייעודי על שמו של הילד, בקופת גמל להשקעה או בבנק, לפי בחירתם של ההורים. בנוסף, ההורים יוכלו להוסיף לחיסכון עוד 50 ₪ בלבד מתוך קצבת הילדים ובכך להכפיל את החיסכון.

סגור

אתם ההורים, תוכלו לבחור היכן לנהל את החיסכון – בקופת גמל להשקעה או בבנק. אלטשולר שחם הינו אחד מבתי ההשקעות שנבחרו על ידי המדינה לנהל את הכספים שיופקדו במסגרת התכנית חיסכון לכל ילד.

סגור

עבור ילדים שנולדו לפני ה- 1.1.17, יש באפשרותכם לבחור היכן ברצונכם לנהל את כספי החיסכון עד ליום 1.6.2017. ניתן לבחור באמצעות אתר חיסכון לכל ילד.

סגור

במידה  ולא בחרתם את הגוף שינהל את החיסכון של ילדכם וככל שמדובר בילד שנולד לפני ה- 1.1.17, הביטוח הלאומי יפקיד את כספי החיסכון בקופת גמל להשקעה או בבנק, בהתאם לגיל הילד*:
• ילד עד גיל 15– בקופת גמל להשקעה שתיבחר בדרך של סבב קבוע  בין קופות הגמל המופיעות ברשימה באתר הביטוח הלאומי.
• ילד מעל גיל 15 (כולל) – בבנק שאליו משתלמת קצבת הילדים. במידה והבנק לא מופיע ברשימת הבנקים באתר הביטוח הלאומי, כספי החיסכון יופקדו לבנק שייבחר  בדרך של סבב קבוע בין הבנקים המופיעים ברשימה באתר הביטוח הלאומי.

סגור

במידה ובחרתם לחסוך את הכספים בקופת גמל להשקעה, תוכלו לנייד את הכספים בין קופות גמל להשקעה שונות  אך לא בין קופות גמל לבין בנקים. במידה ובחרתם לחסוך את  הכספים בבנק  – לא תוכלו להעביר את כספי החיסכון לבנק אחר או לקופת גמל. בנוסף, שימו לב כי לא ניתן לפצל את כספי החיסכון בין הגופים השונים.

סגור

בקופת הגמל "אלטשולר שחם חיסכון לילד" ניתן לבחור לנהל את הכספים באחד מ- 4 מסלולי השקעה על פי רמת הסיכון המתאימה לכם. ניתן לשנות את בחירת המסלול בכל עת, אולם לא ניתן לפצל את הכספים בין המסלולים השונים. העברה שכזו אינה כרוכה בתשלום מס. 
מסלולי ההשקעה העומדים לבחירתכם:

סגור

ניתן להעביר את הכספים בין מסלולי ההשקעה השונים בכל עת והעברה שכזו אינה כרוכה בתשלום מס. יחד עם זאת, לא ניתן לפצל את הכספים בין מסלולי השקעה.

סגור

דמי הניהול ישולמו על ידי הביטוח הלאומי עד הגיעו של הילד לגיל 21. במידה והילד ימשיך לחסוך לאחר גיל 21, יגבו דמי ניהול בגובה 0.23% מהיתרה בחשבונו בלבד.

סגור

בנוסף, ילדים אשר נולדו עד ליום 31.12.2016 , בהגיעם לגיל 18 שנים, הביטוח הלאומי יפקיד לחיסכון המתנהל על שם הילד מענק ע"ס 500 ₪ וההפקדות החודשיות לחיסכון יופסקו( לילדים אשר נולדו החל מיום 01.01.2017 המענק ניתן בשתי פעימות בגיל 3 ובגיל 12 לבנות וגיל 13 – לבנים ). מרגע זה הילד יוכל למשוך את הכספים באמצעות פנייה לגוף המנהל ובאישור ההורים. במקרים מסוימים ניתן למשוך את הכספים גם לפני גיל 18 בכפוף לתנאים מסוימים הקבועים בדין. בעת משיכת הכסף בכל שלב ינוכה מס בגובה 25% על הרווחים.

סגור

אם לא תמשכו את כל הכספים עד גיל 21 – יפקיד הביטוח הלאומי מענק נוסף של 500 ₪. מגיל 21 ניתן למשוך את הכספים בכל עת, ללא צורך באישור ההורים.

סגור

כן, החיסכון נפתח לכל הילדים המשולמת בגינם קצבת ילדים וטרם מלאו להם 18 שנה ביום 1 במאי 2015. בחיסכון יופקדו 50 ₪ עבור כל חודש ששולמה עבורם קצבת ילדים ועד החודש בו מלאו להם 18 שנה. במצב זה ההורים לא יוכלו להגדיל את החיסכון בסכום נוסף.

סגור

מדי שנה, לא יאוחר מה- 1 במרס, ישלח לביתך דיווח על מצב החיסכון בחשבון המתנהל על שם הילד. בנוסף, באזור האישי באתר האינטרנט של אלטשולר שחם תוכלו לעקוב אחר מצב החיסכון .

סגור

*אין במידע המפורט לעיל כדי למצות ו/או להחליף את הוראות ההסדר התחיקתי בעניין אופן בחירת קופת גמל להשקעה או בנק במידה וההורה לא בחר גוף מנהל. 
גובה סכום החיסכון בסך 50 ₪ והחיסכון הנוסף שההורים יכולים לבחור להוסיף בסך 50 ₪, הינו נכון לשנת 2016. 
אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או ייעוץ מיסוי המותאם לצרכי הלקוח. האמור לעיל כפוף להוראות ההסדר התחיקתי, הוראות התקנון הרלוונטי והנחיות החברה. אין לראות באמור לעיל התחייבות של החברה להשגת תשואות עודפות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד; אין בדירוגי העבר כדי להבטיח דירוג דומה בעתיד.