קרנות גידור

מקצוענות מחייבת אסטרטגיה מדויקת

  • פועלת ליצירת ערך לאורך זמן ובמצבי שוק משתנים
  • צוות השקעות מקצועי ומנוסה
  • חשיפה למגוון אסטרטגיות השקעה וגידור שונות
  • מתאם נמוך באופן יחסי לשוקי המניות ואגרות החוב

אלטשולר שחם ינשוף (מסטר), שותפות מוגבלת

הקרן מתמקדת במספר אסטרטגיות השקעה וגידור שונות, כאשר האסטרטגיות כאמור מנוהלות באמצעות מנהלי השקעות מקצועיים ומנוסים.

מטרת הקרן היא להשיא למשקיע ערך כלכלי חיובי במתאם נמוך לשוק המניות ושוק אגרות החוב.

 

בין אסטרטגיות הגידור השונות אליהן חשופה הקרן נכון להיום: לונג שורט - מניות, לונג שורט  - אגרות חוב, מסחר אלגוריתמי בני"ע ומסחר בחוזים עתידיים על מדדים וסחורות.

 

הקרן משקיעה במגוון קרנות גידור אשר חשופות לניירות ערך סחירים בארץ ובחו"ל, מכאן שהקרן מאפשרת למשקיעיה חשיפה עקיפה באמצעות אותן קרנות לפיזור נרחב של השקעות סחירות בעלות נזילות גבוהה.

 

להסבר על קרן גידור לחצו כאן >>

 

להצהרת כשירות לחצו כאן >>

מי עשוי להיחשב כמשקיע מסווג לצורך השקעה בקרן גידור?

מבחן שווי נכסים נזילים
השווי הכולל של הנכסים הנזילים* שבבעלותו –עולה על 8,364,177 ₪.
מבחן ההכנסה
הכנסתו השנתית בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על 1,254,627 ₪.
המבחן המשולב
השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותו עולה על 5,277,610 ₪ וגובה הכנסתו השנתית בכל אחת מהשנתיים האחרונות הייתה מעל 627,313 ₪ כיחיד או שגובה ההכנסה של התא המשפחתי אליו הוא משתייך עולה על 910,737 ש"ח.
תא משפחתי
גובה הכנסת התא המשפחתי** אליו הוא משתייך עולה על 1,881,940 ש"ח.
אלשטולר שחם רואים את התמונה המלאה
הערות משפטיות

הנתונים המפורטים לעיל מהווים מידע כללי בלבד בנוגע לקרן • ההשקעה בקרן מיועדת ל"משקיעים מסווגים" כהגדרתם בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, תשכ"ח - 1968. • המידע הנ"ל כפוף לשינויים מעת לעת, ואינו מהווה תחליף לבחינת המסמכים המשפטיים המלאים של הקרן, מסמכים אשר הם, והם בלבד, יחייבו את המשקיעים ואת הקרן. • אין באמור בכדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרן ותכליתה אך הצגת מידע כללי בלבד. בכל מקרה, השקעה בקרן תעשה רק בהתאם ובכפוף ל לתנאי הסכם הקרן שייחתם בין השותף הכללי למשקיע • ההשקעה בקרן הטומנת בחובה סיכונים שונים כמפורט בהסכם הקרן, לרבות סיכונים הנובעים מחשיפה לניירות ערך • אין באמור משום ייעוץ /שיווק השקעות כהגדרת מונחים אלה בחוק ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ מס בידי מי שמוסמך לכך, המתחשב במאפיינים והצרכים הייחודיים של כל משקיע ואין הקרן או מנהל הקרן מחזיקים ברישיון ייעוץ /שיווק/ניהול השקעות אין באמור לעיל משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי. * "נכסים נזילים" – מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 וניירות ערך הנסחרים בבורסה. ** "תא משפחתי" - יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרנסת האחד על האחר.

 

באתר זה נאסף מידע בטכנולוגיות שונות ונעשה שימוש בהתאם לאמור במדיניות הפרטיות>> ותנאי השימוש באתר>>.