הערות משפטיות: החברה רשאית לשנות את המדיניות המפורטת לעיל, ובכלל זה ביחס להובלה ולהפצה של דלקים פוסיליים בהתאם לשיקול דעתה. החברה רשאית לסטות מהמדיניות במפורטת לעיל, ככל שפורסם מידע לציבור ע"י מי מהתאגידים האמורים בסעיף 2 לעיל, אשר צפוי לשנות את תמהיל ההכנסות העתידי/מדיניות ההשקעות של התאגיד, כך שצפוי לחדול להיות "תאגיד שרוב עיסוקו כולל חיפוש, הפקה וייצור דלקים פוסיליים" כאמור בס' 2 לעיל.