מינוי מוטבים

איך ממנים מוטבים בחשבון?

 

באפשרותך לעדכן מוטבים בקופותיך, אשר עשויים יהיו להיות זכאים לכספים שצברת במקרה של פטירה בכפוף להוראות הדיון והתקנון הרלוונטי.

ניתן להגדיר את אחוזי החלוקה בין המוטבים השונים לפי בחירתך. 

 

לצורך עדכון מוטבים בחשבון, באפשרותך למלא טופס דיגיטלי לפי סוג המוצר שלך:

 

לטופס מינוי מוטבים בקרן הפנסיה>>

לטופס מינוי מוטבים לקופת גמל וקרן השתלמות>>

לטופס מינוי מוטבים בקופת גמל להשקעה ובקופת חיסכון לכל ילד>>

 

המוטבים יתעדכנו בקופותיך עד 14 ימי עסקים מרגע קבלת בקשה מלאה ותקינה.

בהיעדר הוראת מינוי מוטבים בקופותיך, במקרה פטירה, יועברו הכספים המגיעים לך ליורשך על פי דין פי צו ירושה או צו קיום צוואה. 

 

להלן מספר דגשים שחשוב לדעת בעת מילוי הטופס:

  • עליך לציין מספר קופה. 
  • יש לוודא חתימה של העמית בכל המקומות המיועדים לכך. 
  • יש לשים לב כי אחוזי המוטבים מסתכמים ל- 100%.
  • יש לצרף צילום תעודת זהות עדכנית של העמית, כולל ספח (תעודה ביומטרית יש לצלם משני הצדדים).
  • ניתן למנות מוטבים במקרה והנך בגיר/ה מעל גיל 18 מינוי מוטבים באמצעות אפוטרופוס\ים יעשה בהתאם לחוק בכשרות המשפטית והאפוטרופוסות, תשכ"ב - 1962.
  • ככל והעמית נפטר בעת העסקה, הזכאות לכספי הפיצויים שהופקדו על ידי אותו המעסיק היא בהתאם לחוק פיצויי פיטורים תשכ"ג - 1963.

 

ניתן לצפות במוטבים המעודכנים בחשבונותיך באזור האישי באתר>>

תפריט משנה

הערות משפטיות: אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח. האמור כפוף להוראות התקנונים הרלוונטיים ולהוראות ההסדר התחיקתי. מידע זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, המלצה או חוות דעת ואין בו תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או תחליף לשיווק השקעות אישי ו/או ייעוץ מס המותאם לצורכי הלקוח. המידע המפורט לעיל הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה, ואין בו כדי למצות ו/או להחליף את הוראות ההסדר התחיקתי והתקנון הרלוונטי. במקרה של סתירה בין הוראות ההסדר התחיקתי ו/או התקנון הרלוונטי לבין המידע המפורט לעיל, תגברנה הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי, לפי העניין. השימוש במידע המפורט לעיל הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש.