מינוי מוטבים

איך ממנים מוטבים בחשבון?

 

באפשרותך לעדכן מוטבים בקופותיך, אשר עשויים יהיו להיות זכאים לכספים שצברת במקרה של פטירה בכפוף להוראות הדיון והתקנון הרלוונטי.

ניתן להגדיר את אחוזי החלוקה בין המוטבים השונים לפי בחירתך. 

 

ניתן למנות מוטבים ולצפות במוטבים הקיימים באזור האישי באתר >>

 

המוטבים יתעדכנו בקופותיך עד 14 ימי עסקים מרגע קבלת בקשה מלאה ותקינה.

בהיעדר הוראת מינוי מוטבים בקופותיך, במקרה פטירה, יועברו הכספים המגיעים לך ליורשך על פי דין פי צו ירושה או צו קיום צוואה. 

ככל והעמית נפטר בעת העסקה, הזכאות לכספי הפיצויים שהופקדו על ידי אותו המעסיק היא בהתאם לחוק פיצויי פיטורים תשכ"ג - 1963.

 

להלן מספר דגשים שחשוב לדעת בעת מילוי הטופס:

  • עליך לציין מספר קופה. 
  • יש לשים לב כי אחוזי המוטבים מסתכמים ל- 100%.
  • יש לצרף צילום תעודת זהות עדכנית של העמית, כולל ספח (תעודה ביומטרית יש לצלם משני הצדדים).
  • ניתן למנות מוטבים במקרה והנך בגיר/ה מעל גיל 18 מינוי מוטבים באמצעות אפוטרופוס\ים יעשה בהתאם לחוק בכשרות המשפטית והאפוטרופוסות, תשכ"ב - 1962.

הערות משפטיות: אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח. האמור כפוף להוראות התקנונים הרלוונטיים ולהוראות ההסדר התחיקתי. מידע זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, המלצה או חוות דעת ואין בו תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או תחליף לשיווק השקעות אישי ו/או ייעוץ מס המותאם לצורכי הלקוח. המידע המפורט לעיל הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה, ואין בו כדי למצות ו/או להחליף את הוראות ההסדר התחיקתי והתקנון הרלוונטי. במקרה של סתירה בין הוראות ההסדר התחיקתי ו/או התקנון הרלוונטי לבין המידע המפורט לעיל, תגברנה הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי, לפי העניין. השימוש במידע המפורט לעיל הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש.