שאלות ותשובות - משיכה מקופות גמל סכומים קטנים

 • לא.

 • ניתן למשוך את הכספים בכפוף לחתימת שני ההורים על גבי טפסי המשיכה או חתימת אפוטרופוס ככל שישנו, בצירוף צילום תעודת זהות וספח של שני ההורים/האפוטרופוס.

 • כן.

 • כספים ממרכיב פיצוים ניתנים למשיכה בחלוף ארבעה (4) חודשים ממועד סיום העסקה בכפוף לקבלת אסמכתה למועד סיום העסקה (לדוגמא: אישור מהמוסד לביטוח לאומי בגין תקופת העסקה). ניתן למשוך כספי פיצויים לפני תום 4 חודשים בכפוף להמצאת אישור מעסיק לשחרור כספי הפיצויים.

 • לא.

 • הכספים יועברו לחשבון העמית תוך 4 ימי עסקים ממועד קבלת בקשה חתומה ומלאה בחברה. אם יום התשלום חל באחד משלושת ימי העסקים הראשונים של החודש, יידחה מועד המשיכה ליום העסקים הרביעי באותו חודש.

 • לא, התקרה הקבועה בתקנות לגבי הסכום של 8,000 ₪* מתייחסת לכל מרכיבי החשבון - תגמולים ופיצויים. לפיכך, לא ניתן לבצע משיכה במקרה זה.

 • לא - זכאותך למשיכת הכספים נבחנת ביחס ליתרת החשבון ביום הקובע.

 • זכאותך למשיכת הכספים נבחנת ביחס ליתרת החשבון ביום הקובע. כמו כן תבוצע בדיקה כי לא הופקדו כספים ולא בוצעה העברה לחשבונך מקופה אחרת או מחשבונך אל קופה אחרת החל מיום 1.1.2014 ואילך.

 • יתרת הכספים בחשבון נבדקת נכון ליום הקובע.

 • עליך לעמוד בתנאים הבאים:

  היתרה נכון ליום הקובע לא עלתה על סך של 8,000 ₪*

  לא הופקדו כספים ולא בוצעה העברה לחשבונך מקופה אחרת או מחשבונך אל קופה אחרת החל מ-1.1.2014 ואילך.

 • לא, הואיל ומדובר בצבירה כוללת הגבוהה מ-8,000 ₪* נכון ליום הקובע.

 • כן, ההוראה חלה הן על חשבונות במעמד שכיר והן על חשבונות במעמד עצמאי.

 • לא. המחאות בנקאיות ישלחו באופן יזום לעמיתים העונים לקריטריונים הקבועים בחוזר.

  במקרה שבחשבון קיימים כספי פיצויים ואין אינדיקציה על מועד סיום העסקה על העמית לפנות לחברה המנהלת ולהעביר את האישורים הנדרשים.

 • ביום 22.10.2020

 • לא. עם זאת, זו מטרת החוזר ורצוי שיעשה כן

 • ניתן לפדות במידי

 • ההמחאה תהיה תקפה ל-60 יום

הערות משפטיות: האמור לעיל מוגש כמידע כללי ותמציתי בלבד, והוא כפוף להוראות ההסדר התחיקתי והתקנון הרלוונטי, כפי שיעודכנו מעת לעת.

*הסכום יעודכן מידי שנה ב-1 בינואר, לפי שיעור עליית המדד שהיה ידוע באותו מועד, ולעניין יום העדכון הראשון  - לעומת המדד שהיה ידוע ביום 1.1.2016.