הסדר ביטוח (ריסק זמני) בקרן פנסיה

קרן פנסיה חדשה כוללת שני כיסויים מרכזיים:

  1. כיסוי ביטוחי לנכות במקרה של אובדן כושר עבודה
  2. כיסוי ביטוחי למקרה מוות חלילה – במקרה זה, תשולם קצבה לשאירים, כהגדרתם בתקנון קרן הפנסיה

קרן הפנסיה גובה את דמי הביטוח בגין כיסויים אלו בכל חודש מתוך ההפקדות המתבצעות לקרן הפנסיה באופן שוטף. כאשר מפסיקות הפקדות לקרן, כמו במקרים של סיום העסקה או יציאה לחופשה ללא תשלום (חל"ת) הכיסוי הביטוחי עלול להיפגע.

 

כדאי להכיר – מנגנון "ארכת ביטוח"

בהעדר הפקדות לקרן, הכיסוי הביטוחי נשמר למשך תקופה של חמישה חודשים. תקופה זו נקראת "ארכת ביטוח" והיא תחל באופן אוטומטי על ידי החברה המנהלת את הקרן, שתגבה את דמי הביטוח מרכיב התגמולים ביתרה הצבורה בקרן.

חשוב לדעת כי במידה שההפקדות לא יתחדשו לאחר תקופה זו, הכיסוי הביטוחי עלול להיפגע.

 

מהו הסדר ביטוח (ריסק)?

כדי להמשיך לשמור על הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה מעבר לתקופת "ארכת הביטוח" (כלומר- מעבר לאותם 5 חודשים), ניתן לפנות אל חברה המנהלת את קרן הפנסיה ולבקש להצטרף ל"הסדר ביטוח" (נקרא גם "הסדר ריסק")*. הסדר הביטוח יחול במשך תקופה שאורכה אינה עולה על תקופת ההפקדות הרצופה האחרונה בקרן הפנסיה, אך לא יותר מ- 24 חודשים (תקופת הסדר הביטוח כוללת את ארכת הביטוח).

לדוגמה: עמית הפקיד 60 חודשים רצופים וסיים העסקה, "הסדר הביטוח" יחול עד למשך 24 חודשים (5 חודשי ארכת ביטוח + 19 חודשים נוספים).

לצורך ביצוע הסדר הביטוח, יש למלא את טופס "בקשה לשמירה על כיסוי ביטוח בקרן הפנסיה".

תשלום דמי הביטוח בתקופת הסדר הביטוח יכול להיעשות מתוך רכיב התגמולים ביתרה הצבורה בקרן, או שייגבה על ידי החברה באמצעות הרשאה לחיוב חשבון מחשבון עו"ש על שמך. לצורך כך, עליך להקים הרשאה לחיוב חשבון באמצעות אתר האינטרנט של הבנק ולצרף אותו לטופס הדיגיטלי. קוד המוסד לצורך פתיחת הרשאה עבור קרן פנסיה מקיפה: 46990. בתקופת הסדר הביטוח החוסכים ייחשבו עמיתים מבוטחים לכל דבר, ויהיו מבוטחים בהתאם לשכר הקובע ולהיקף הכיסוי שהיה להם לפני שהופסקו ההפקדות לקרן**.

 

:הערות משפטיות

 

ניתן להגיש את הבקשה לא יאוחר מתום ה- 5 חודשים של ארכת הביטוח*

 

:גביית התשלום בגין הסדר הביטוח תיפסק בראשון לחודש העוקב בו אירע אחד מהמקרים הבאים**

חודשו ההפקדות לקרן הפנסיה, ניוד או משיכת כספים ממרכיב התגמולים, העמית ביקש להפסיק את גביית הפרמיה בגין הסדר הביטוח, אין יתרה צבורה מספקת ברכיב התגמולים בקרן הפנסיה למימון העלות (ולא שולמה פרמיה), פטירת העמית, בגיל תום תקופת הביטוח או בקבלת קצבת נכות מלאה או קצבת זקנה מקרן הפנסיה

 

המידע נכון ליום 19.10.23. המידע המובא לעיל הינו מידע תמציתי בלבד ואינו מכסה את כל המקרים והנסיבות שייתכנו

המידע לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה ו/או חוות דעת, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או ייעוץ מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם

השימוש במידע הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש האמור לעיל, כפוף להוראות ההסדר התחיקתי, תקנון קרנות הפנסיה ונהלי החברה, כפי שיהיו מעת לעת. ט.ל.ח