• אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת. • אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרן. • רכישת יחידות היא בהסתמך על תשקיפי הקרנות שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המיידים בלבד. • אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים והצרכים המיוחדים של המשקיע. • אין בדירוגי ו/או בתשואות העבר כדי להבטיח דירוג ו/או תשואה דומה בעתיד. • ט.ל.ח. *קרנות הנאמנות מתחלקות לכותרות מאפיינות כפי שנקבע לכל אחת בהתאם לחוזר רשות ניירות ערך בדבר רשימת כותרות מאפיינות לצורך סיווג שנכנס לתוקף ביום 1.7.2021. חלוקת הקטגוריות לעיל הינה כללית ואינה מהווה את הקטגוריה המלאה של כל קרן.