פנסיה - מושגי יסוד

 

תקנון הקרן

תקנון הקרן מגדיר את מערכת היחסים בין העמית והקרן ואת החובות והזכויות של שני הצדדים. התקנון קובע את כללי ההתנהלות משלב ההצטרפות עד שלב העזיבה, או היציאה לסוג מסוים של קצבה. זכויות העמית נקבעות בהתאם לתקנון שיהיה בתוקף באותה עת. חשוב לדעת, כי התקנון משתנה מדי פעם ויש לבדוק את התקנון העדכני. התקנון מאושר על ידי אגף שוק ההון במשרד האוצר.

 

עמית

כל מי שהצטרף לקרן הפנסיה וטרם יצא לפנסיה. נהוג להבחין בין שני סוגי עמיתים:

עמית פעיל – עמית שעבורו מופרשים כספים לקרן הפנסיה בצורה שוטפת.

עמית לא פעיל – עמית שהעברת הכספים עבורו הופסקה בהתאם להוראות תקנון הקרן.

 

הצהרת בריאות

עם ההצטרפות לקרן ימלא העמית הצהרת בריאות ויחתום על ויתור על סודיות רפואית. הדבר נועד לאפשר לקרן לבצע בדיקות בטרם אשור ההצטרפות, ובנסיבות הנדרשות, לפנות לרופא משפחה או גורם רפואי אחר. לאחר מכן, יש להמתין עד בדיקת הקרן את הצהרת הבריאות וקביעת עמדתה של הקרן לגבי ההצטרפות. במידה ולא נתגלו בעיות בהצהרת הבריאות יצורף העמית לקרן ויתחיל את תקופת ההמתנה.

 

תקופת המתנה (אכשרה)

תקופת ההמתנה היא פרק הזמן העובר מהצטרפות העמית לקרן במשך חמש השנים הראשונות. תקופה זו נדרשת על פי הוראות תקנון הקרן. במידה ובמהלך התקופה נגרם לעמית אירוע נכות או שארים כתוצאה ממחלה, מום או תאונה שעליהם לא דווח, ושמקורם בתקופה שלפני ההצטרפות לקרן לא יינתן על ידי הקרן כיסוי.

 

דמי גמולים

התשלומים שהופרשו לקרן הפנסיה על ידי המעביד והעמית. התשלומים נקבעים על פי גובה השכר. העובד מפריש 6% מהשכר והמעביד 6.5% לפנסיה ו-6% לפיצויים. על פי תקנות משרד האוצר ישנה אפשרות להגדיל את הפרשת העובד עד 7% ואת הפרשת המעביד לתגמולי מעביד עד 7.5%. בקרן המקיפה סך ההפרשות לקרן לא יעלו על 20.5% מתקרת השכר בגובה פעמיים השכר הממוצע במשק.

 

פרמיית הביטוח

החלק של הכספים המשמש לרכישת כיסוי ביטוחי למקרה של פטירה או נכות.

 

מגבלת שכר מבוטח

על פי הוראות הדין לא יעלו דמי הגמולים המשולמים לקרן פנסיה מקיפה על שיעור של 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק. תשלום מעבר לתקרה זו ניתן להפנות לקרן פנסיה כללית, או לכל אפיק חיסכון פנסיוני אחר, על פי בחירת המבוטח.

 

 

השקעות

קרן הפנסיה משקיעה את כספי העמיתים כדי להגדיל את שיעור הנכסים העומדים לרשותם וכדי שתוכל לעמוד בהתחייבויותיה. קרנות הפנסיה המקיפות משקיעות בהתאם להוראות הדין כאשר 30% מנכסיהן באגרות חוב מיועדות של ממשלת ישראל, הנושאות ריבית ריאלית של 4.86%.

הגבלה בדבר שעור ההשקעות כאמור אינה קיימת בקרן מסוג כללית.

 

אירוע מזכה

מקרה המזכה את העמית או שאריו בקבלת תשלומים מקרן הפנסיה. מדובר במקרים שבהם:

  • העמית יוצא לגמלאות – פנסיית זקנה.
  • העמית מקבל הכרה בנכות מרופא הקרן – פנסיית נכות.
  • העמית או הפנסיונר הולך לעולמו – פנסיית שארים.

 

גיל פרישה

הגיל שבו זכאי העמית לפרוש ולהתחיל לקבל את הכספים שהצטברו לזכותו בקרן הפנסיה. על פי חוק, גיל הזכאות לפרישה לפנסיה הוא 67 לגבר ו-62 לאישה. בהתאם לתקנות ניתן להקדים יציאה לפנסיית זקנה לגיל 60.

 

פנסיה

תשלומים חודשיים המועברים לעמית לאחר הפרישה מעבודה, בארוע נכות או לשארים. הפנסיה החודשית מחושבת במועד היציאה לפנסיה על בסיס מקדמים שרלבנטיים למסלול הפנסיה ובחירת העמית בהתאם לאפשרויות הקבועות בתקנון הקרן. כספי הפנסיה כוללים אחת מהאפשרויות כדלקמן : פנסיית זקנה, פנסיית נכות ופנסיית שארים.

 

ביטוח פנסיוני

מוצר פנסיוני נועד כדי להבטיח לעובד קבלת קצבה כספית לאחר הפרישה לגמלאות. כאשר קיים במסגרת המוצר הפנסיוני גם רכיב ביטוחי, אזי במקרה בו תפגע יכולתו להתפרנס מעבודתו כתוצאה מנכות או מוות, הוא או שאריו (במקרה מוות) יהיו זכאים לקבלת קצבת נכות או שארים בהתאמה. החל משנת 2008 חלה חובה על כל מעסיק לבטח בביטוח פנסיוני את כל עובדיו באמצעות הפרשות, גם של העובד וגם של המעסיק, לביטוח פנסיוני על שמו של העובד. בנוסף, מחויב המעסיק להפריש סכומים מסומים לקרן פיצויי הפיטורין של העובד.

 

פנסיונר

כל עמית המקבל פנסיית זקנה מקרן.

 

היוון

ניתן לקבל תשלום חד פעמי מקרן הפנסיה על חשבון כספי הפנסיה. את הכספים, בשיעור של עד 25% משיעור הפנסיה הצפוי, לתקופה של 5 שנים, יכולים לקבל העמית או שאיריו. משמעות ההחלטה היא כי במשך תקופת ההיוון יקבל העמית פנסיה חודשית מופחתת בשיעור ההיוון. בתום תקופת ההיוון תגדל הפנסיה החודשית בהתאם לתקנון.

 

חישוב פנסיית נכות ושאירים

החישוב של פנסיית הנכות והשאירים נעשה באמצעות הכפלת השכר הקובע לנכות ושאירים, כפי שנקבע בתקנון, בשיעור הכיסוי הביטוחי.

 

מקדמי המרה

החישוב של פנסיית הזקנה נעשה באמצעות חלוקת היתרה הצבורה של המבוטח במקדם המרה. המקדם מחושב בהתאם לגיל המבוטח בתקופת היציאה לגמלאות, מסלול הפנסיה שבחר ובהתאם לסוג הקרן בה הוא מבוטח. ניתן לבצע חישוב של תשלומי הפנסיה באמצעות מחשבון הפנסיה והגמל של אלטשולר שחם

 

שארים

שארים הם בני משפחתו או יורשיו של עמית בקרן פנסיה, שהלך לעולמו. השארים זכאים לקבל את כספי הפנסיה שהצטברו לזכות העמית, במידה והפריש לביטוח שארים. הפנסיה כפופה לחוקי המס וביטוח לאומי, ופטורה ממס הכנסה עד לגובה קצבה מזכה כקבוע בחוק.

 

למידע נוסף על קרנות הפנסיה של אלטשולר שחם

תפריט משנה