פנסיית חובה

הוראות הדין השונות הנוגעות לביטוח פנסיוני מחייבות כל מעביד לבטח את עובדיו בביטוח פנסיוני מקיף אשר כולל הפרשות הן של העובד והן של המעביד של סכומי כסף מידי חודש בהתאם לגובה שכר העובד לרכיב תגמולים, וסכומים אלו יצברו בקרן פנסיה, קופת ביטוח או קופת גמל כאשר מתווספים להם גם כספי הפרשות בגין רכיב פיצויי פיטורים. בנוסף לחיסכון ליום הפרישה, קרן הפנסיה כוללת בתוכה כיסוי ביטוחי למקרה מוות ולאבדן כושר עבודה בהיקף המבטיח 75 אחוז משכרו של העובד. את הכספים יוכל העובד לקבל כקצבה חודשית לאחר הגעתו לגיל הפרישה. העובד זכאי לבחור את קרן הפנסיה או קופת הביטוח או קופת הגמל שאינה קרן פנסיה אליה יופקדו כספי התגמולים וזאת בתוך 60 יום ממועד תחילת עבודתו אצל המעסיק.

 

מי זכאי לפנסיית חובה?

הזכאות לקרן פנסיה במסגרת צו הרחבה של פנסיית חובה חלה על כל עובד שכיר החל מגיל 21 לגבר ו-20 לאישה, למעט עובד שהגיע לגיל פרישה חובה (67 לגבר ולאשה) ופרש ממקום העבודה והחל לקבל פנסיה, למעט קצבה מביטוח לאומי. על פי תקנוני קרנות הפנסיה היום ניתן לקבל פנסיה החל מגיל 60 או מועד אחר שיקבע בהוראות ההסדר התחיקתי. הפקדות לחיסכון הפנסיוני לעובד חדש שאין לו חיסכון פנסיוני קודם יתחילו לאחר שהעובד השלים לפחות 6 חודשי עבודה מצטברים. עובד שהתחיל לעבוד במקום עבודה והינו בעל ביטוח פנסיוני קודם, זכאי להיות מבוטח מהיום הראשון לעבודה. במקרה כזה, יחל ביצוע ההפרשות לקרן הפנסיה לאחר 3 חודשי עבודה, או בתום שנת המס, המוקדם מביניהם, רטרואקטיבית למועד תחילת עבודתו.

 

לפי חוק הפנסיה, איך מחושבות ההפרשות לקרן?

השכר בגינו חלה חובה להפריש לביטוח הפנסיוני הינו שכר העובד והרכיבים החייבים לפי חוק פיצויי פיטורים או השכר הממוצע במשק (12,536 ₪  ב-2024), לפי הנמוך מביניהם. החל משנת 2014 עמדה ההפרשה המינימאלית הכוללת לביטוח פנסיוני על שיעור של 17.5% מהשכר הנ"ל (5.5% הפרשת העובד לתגמולים, 6% הפרשת המעסיק לתגמולים ו-6% לפיצויי פיטורים). החל מיולי 2016 עלתה הפרשת העובד לתגמולים ל- 5.75% והפרשת המעסיק לתגמולים ל- 6.25%, והחל מינואר 2017 עלתה הפרשת העובד לתגמולים ל-6% והפרשת המעסיק לתגמולים ל-6.5%. ההפרשות לרכיב פיצויי הפיטורים נותר בשיעור 6% נציין כי אלו הן ההפרשות המינימאליות הקבועות בהוראות הדין השונות הנוגעות לביטוח הפנסיוני. ההפרשה המרבית של העובד לרכיב התגמולים היא בשיעור של 7% מהשכר ושל המעסיק לרכיב התגמולים היא בשיעור של 7.5% וההפרשה המריבית לרכיב פיצויי פיטורים הינו בשיעור של 8.33% מהשכר כאמור.

למידע נוסף על קרנות פנסיה

תפריט משנה

הערות משפטיות: • אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח. • האמור כפוף להוראות התקנונים הרלוונטיים ולהוראות ההסדר התחיקתי. אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח. האמור כפוף להוראות התקנונים הרלוונטיים ולהוראות ההסדר התחיקתי.