קרן פנסיה כללית

מכשיר חסכון פנסיוני, בו הכספים מיועדים למשיכה החל מגיל 60 לכל החיים כקצבה חודשית (קצבת זקנה) או כסכום חד פעמי (היוון קצבה) לפי התנאים הקבועים בחוק.

באמצעות קרן הפנסיה הכללית קיימת גמישות בבחירה בין חיסכון במסלול ללא כיסוי ביטוח, ובין האפשרות לשלב חיסכון וכיסוי ביטוח למקרה פטירה ולמקרה נכות (אובדן כושר עבודה). קרן הפנסיה הכללית מוכרת גם בשם קרן משלימה, מכיוון שההפקדות לקרן הפנסיה המקיפה העולות על תקרת הפקדה החודשית**, יגלשו לקרן הפנסיה הכללית.

 

קרן הפנסיה הכללית:

 • מנוהלת בגוף גדול ויציב מזה כ-30 שנה.
 • מנהלת השקעה בצורה אחראית ומקצועית.
 • פועלת לפי אסטרטגיית השקעות של ראיה ארוכת טווח ופיזור רחב של נכסים על גבי הגלובוס.
 • ללא מגבלת תקרת הפקדה - ניתן להפקיד סכום חד פעמי ו/או חודשי לטובת קבלת פנסיה בפרישה.
 • מאפשרת רכישת ביטוח למקרה פטירה ונכות***, גם לחוסכים שניצלו את תקרת ההפקדה המותרת לקרן המקיפה ומעוניינים בהגדלת כיסוי הביטוח שלהם מעבר לשכר המבוטח בקרן הפנסיה המקיפה.

 

כל היתרונות בבית אחד:

 • שירות לקוחות מקצועי ואישי | מסלולי השקעה מגוונים לחוסך.
 • מקצוענות | ניהול השקעות מקצועי ואחראי ע"י מנהלי השקעות מהמובילים בשוק.
 • אפשרות לחיסכון בלבד | בחירה במסלול יסוד שאינו כולל כיסוי ביטוח.
 • מגוון מסלולי ביטוח לבחירה | שילוב בין חיסכון וכיסוי ביטוח למקרה פטירה ולמקרה נכות (אבדן כושר עבודה).
 • יציבות | ביטוח משנה על ידי חברת ביטוח SWISS-RE המסייע בשמירה על יציבות הקרן ומזעור הסיכון המושתת על עמיתי הקרן1.

 

כיסוי ביטוח והליך חיתום רפואי:2

השכר הקובע לכיסוי ביטוח למקרה פטירה ולמקרה נכות בקרן הכללית, לא יעלה על 4 פעמים השכר הממוצע במשק (47,480 ש"ח בשנת 2023).

 

מסלול הביטוח בקרן הכללית - כתוצאה מגלישת הפקדות

עמית המבוטח בקרן הפנסיה המקיפה3, אשר הצטרף לקרן הפנסיה הכללית כתוצאה מגלישת הפקדות, יבוטח בקרן הכללית במסלול ביטוח זהה לזה שבקרן המקיפה ויחלו עליו אותן "בחירות ביטוחיות"4. העמית יבוטח במסלול ביטוח זהה, ככל שמסלול הביטוח של העמית בקרן המקיפה קיים בקרן הכללית, אחרת העמית יבוטח במסלול ברירת המחדל בקרן הכללית שהוא מסלול ביטוח 75% נכות ו100% - לשאירים (למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה). 

דמי הניהול בקרן הכללית יהיו זהים לאלו שמעודכנים לעמית בקרן המקיפה (כאשר ההצטרפות כתוצאה מגלישה בלבד).

 

מדיניות החברה בנוגע לחיתום רפואי6

1. עמית יבוטח בקרן הכללית עד לשכר קובע של 20,000 ₪ ללא צורך בהליך חיתום רפואי5, בהתקיים אחד מהתנאים להלן:

   א. העמית הצטרף לקרן הכללית באופן ישיר ובחר במסלול הכולל כיסוי ביטוחי.

   ב. העמית קיים בקרן הכללית וביקש לעבור ממסלול יסוד (ללא כיסויים ביטוחיים) למסלול הכולל כיסויים ביטוחיים.

   ג. העמית הצטרף לקרן הכללית החל מיום 01.09.2020 כתוצאה מגלישת הפקדות מהקרן המקיפה.

 

2. עמית שיבקש לבטח שכר קובע העולה על 20,000 ₪, יידרש לעבור הליך חיתום רפואי.

 

3.צירוף עובדים תחת אותו מעסיק: במידה ובקרן המקיפה ו/ או בקרן הכללית קיימים לפחות 7 עובדים תחת אותו המעסיק, אזי בעת צירוף עובדים נוספים לקרן הכללית לא נדרש הליך חיתום רפואי עבור עובדים אלו, וזאת ללא תלות בגובה שכרם הקובע.

 

עמיתים קיימים בקרן הפנסיה הכללית נכון ליום 1.9.2020 ימשיכו להשתייך למסלול ללא כיסוי ביטוחי (מסלול ביטוח יסוד) אלא אם יבקשו מהחברה באמצעות טופס ייעודי לעבור לאחד ממסלולי הביטוח בקרן, בכפוף למדיניות החברה בנוגע לחיתום רפואי.

 

מסלולי ביטוח בקרן הפנסיה הכללית:

 • מסלול ביטוח 75% לנכות ו-100% לשאירים (למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה) (מסלול ברירת המחדל).
 • מסלול ביטוח 75% לנכות (למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה) ו-100% לשאירים (למעט גברים המצטרפים מגיל 47 ומעלה).
 • מסלול ביטוח 75% לנכות (למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה) ו-100% לשאירים (למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה).
 • מסלול ביטוח 75% לנכות ו-40% לשאירים.
 • מסלול ביטוח 37.5% לנכות ו-100% לשאירים (למעט גברים המצטרפים מגיל 45 ומעלה).
 • מסלול ביטוח 37.5% לנכות ו-40% לשאירים.
 • מסלול ביטוח 37.5% לנכות ו-60% לשאירים.
 • מסלול ביטוח לפורשים עד גיל 60, 75% לנכות (למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה) ו-100% לשאירים (למעט גברים המצטרפים מגיל 49 ומעלה).
 • מסלול ביטוח יסוד מסלול לפנסיית זקנה בלבד, ללא כיסויים ביטוחיים לנכות ושאירים.

תפריט משנה

*"גיל זכאות מינימלי לקצבת זקנה" - גיל פרישה מוקדמת כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס״ד - 2004. נכון ליום 1.1.2023 גיל פרישה מוקדמת עומד על גיל 60. ** תקרת ההפקדה החודשית המותרת לקרן הפנסיה המקיפה עומדת על סך מרבי של 20.5% מפעמיים שכר הממוצע במשק, בהתאם להסדר התחיקתי (נכון לינואר 2023 סך של 4,866.7 ש"ח לחודש) ***בכפוף למגבלת השכר המבוטח בקרן בהתאם לתקנון. 1ההתקשרות עם מבטח המשנה היא בכפוף להוראות הדין ולשיקול דעתה הבלעדי של החברה. 2הליך שבמסגרתו נדרש המועמד להיות עמית מבוטח לעבור בדיקות רפואיות, לחתום על הצהרת בריאות או להמציא מסמכים הנוגעים למצבו הרפואי. החברה המנהלת רשאית לבצע חיתום רפואי בהתאם להוראת סעיף 35 לתקנון הקרן. 3באחד ממסלולי הביטוח המפורטים בסעיף 24 (א) לתקנון הקרן הכללית. 4"הבחירות הביטוחיות" הינן כיסוי ביטוחי לנכות כפולה, כיסוי ביטוחי לנכות מתפתחת, ויתור על כיסוי ביטוחי שארים, ויתור על כיסוי ביטוחי לנכות, גיל תום תקופת הביטוח, ברות ביטוח. למען הסר ספק, ככל שהעמית בחר בכיסוי ביטוחי לבן נבחר עם מוגבלות בקרן המקיפה כיסוי זה לא יחול עליו בקרן הכללית. 5עבור השכר הקובע המחושב עד לגובה של  20,000 ₪ לא נדרש הליך חיתום רפואי. עבור חלק השכר הקובע העולה על  20,000 ₪ בלבד, נדרש בהליך חיתום. 6בהתאם למדיניות החיתום של החברה נכון לפברואר 2023. החברה רשאית לעדכן את מדיניות החיתום, מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה. אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני ו/או ייעוץ מס אישי המותאם לצרכי הלקוח. האמור לעיל מוגש כמידע כללי ותמציתי בלבד והוא כפוף להוראות ההסדר התחיקתי, התקנונים הרלוונטיים ונהלי החברה, כפי שיעודכנו מעת לעת. השימוש במידע המפורט לעיל הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש. מדיניות ההשקעה המלאה מופיעה בתקנון הקרן המופיע באתר אינטרנט, לעמוד התקנון לחצו כאן>>