קרנות הפנסיה שלנו

 

קרן פנסיה מקיפה

מספר קופה: 1328

קוד קופה: 513173393-00000000001328-0000-000

תאריך הקמה: 10-06-2008

 

שם קופה

אופי מדיניות השקעה

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול 50 ומטה

בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות, 

בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים במסלול.

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה 50 עד 60

בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות, 

בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים במסלול.

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה 60 ומעלה

בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות, 

בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים במסלול.

אלטשולר שחם מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים  בהתאם למדיניות ההשקעה שתקבע על ידי ועדת ההשקעות.
אלטשולר שחם מסלול בסיסי למקבלי קצבה בהתאם למדיניות ההשקעה שתקבע על ידי ועדת ההשקעות.
אלטשולר שחם מקיפה מסלול הלכה

כל נכסי המסלול  יושקעו בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי 

ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד.

אלטשולר שחם מקיפה מסלול מניות נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל,
בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי – מדדי מניות
נכסי המסלול בשיעור שלא יפחת מ 75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי מניות.

נכסי המסלול יהיו חשופים לתמהיל של מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, בארץ ובחו"ל,

בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.

נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%, יעקבו אחר מדדי מניות או אג"ח קונצרני או אג"ח ממשלות,

או שילוב ביניהם, כהגדרתם באשכול מסלולים מחקי מדדים, ולכל הפחות בשלושה מדדים כאמור.

נכסי המסלול יעקבו אחר מדד S&P 500 [העונה על התנאים המנויים בסעיף 6 לחוזר גופים מוסדיים 2013-9-13 שעניינו כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים] בשיעור חשיפה של 100% מנכסי המסלול. נכסי המסלול העוקבים אחר המדד כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים. נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט הנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד" או באפיק השקעה מובטח תשואה, בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.

 

קרן פנסיה כללית

מספר קופה: 1329

קוד קופה: 513173393-00000000001329-0000-000

תאריך הקמה: 10-06-2008

 

שם קופה

אופי מדיניות השקעה

אלטשולר שחם פנסיה כללית בהתאם למדיניות ההשקעה שתקבע מעת לעת.
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול 50 ומטה

בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות, 

בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים במסלול.

אלטשולר שחם פנסיה כללית 50 עד 60

בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות, 

בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים במסלול.

אלטשולר שחם פנסיה כללית 60 ומעלה

בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות, 

בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים במסלול.

אלטשולר שחם כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים בהתאם למדיניות ההשקעה שתקבע על ידי ועדת ההשקעות.
אלטשולר שחם כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה בהתאם למדיניות ההשקעה שתקבע על ידי ועדת ההשקעות.
אלטשולר שחם כללית מסלול מניות נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל,
בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. 
אלטשולר שחם כללית מסלול הלכה כל נכסי המסלול יושקעו בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי
ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד.
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול פאסיבי – מדדי מניות
נכסי המסלול בשיעור שלא יפחת מ 75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי מניות.

נכסי המסלול יהיו חשופים לתמהיל של מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, בארץ ובחו"ל,

בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.

נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%, יעקבו אחר מדדי מניות או אג"ח קונצרני או אג"ח ממשלות,

או שילוב ביניהם, כהגדרתם באשכול מסלולים מחקי מדדים, ולכל הפחות בשלושה מדדים כאמור.

נכסי המסלול יעקבו אחר מדד S&P 500 [העונה על התנאים המנויים בסעיף 6 לחוזר גופים מוסדיים 2013-9-13 שעניינו כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים] בשיעור חשיפה של 100% מנכסי המסלול. נכסי המסלול העוקבים אחר המדד כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים.

  

 

עוד דברים שכדאי לכם לדעת

תפריט משנה