חיסכון פלוס - קופת גמל להשקעה – המסלולים שלנו

בדומה לקופות הגמל המסורתיות, גם ב- חיסכון פלוס - קופת הגמל להשקעה יש מגוון מסלולי השקעה בעלי רמות סיכון שונות- מוטים לאפיק המנייתי, לאפיק האג"חי ושילוב שלהם, בהתאם לאופייכם ולצרכיכם. ניתן לעבור ממסלול למסלול בכל עת ללא תשלום מס. מדובר ביתרון משמעותי של קופות הגמל להשקעה על פני אלטרנטיבות אחרות.

להלן רשימת המסלולים בקופת הגמל להשקעה- "אלטשולר שחם חיסכון פלוס":

 

חיסכון פלוס - קופת גמל להשקעה

שם קופה

אופי מדיניות השקעה

אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות.
אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, 
בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75%  מנכסי המסלול.
אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ- 75% מנכסי המסלול.
חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 15% מנכסי המסלול.
אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח ללא מניות חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75%  מנכסי המסלול.
חשיפה למניות תהיה בשיעור של 0% מנכסי המסלול.
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי

כל נכסי המסלול יושקעו בנכסים המפורטים בסעיף 2א לתקנות השקעות משותפות בנאמנות

(נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), התשנ"ה-1994.

אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים, בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע
על ידי ועדת ההשקעות, בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד.


 

הצטרפות לחיסכון פלוס קופת גמל להשקעה
אפשר לעזור?

הערות משפטיות: * החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה ו/או הרכב הנכסים כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופה והוראות ההסדר התחיקתי. * אין לראות באמור לעיל התחייבות של החברה להשגת תשואות עודפות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד. * האמור לעיל כפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולהוראות התקנון הרלוונטי. *אין לראות באמור לעיל סקירה ממצה של אופי מדיניות ההשקעה במסלולים השונים. מידע מפורט אודות מסלולי ההשקעה ואופי מדיניות ההשקעה בהם ניתן למצוא בעמוד הקופה הרלוונטי.