איך למנוע פגיעה בקרן הפנסיה גם בזמן חופשת לידה וחל״ת

אלטשולר שחם
|
10 יולי, 2019

תקופת הלידה והורות היא תקופה מרגשת עבורך אך היא עלולה להוביל גם לפגיעה בקרן הפנסיה שלך. כדי לדאוג לעתיד שלך ולמנוע פגיעה בזכויות שלך בקרן הפנסיה, חשוב לוודא שאת ממשיכה להפקיד ולשלם עבור הכיסוי הביטוחי גם בתקופה הזו.

בשעה טובה חזרת הביתה עם תינוק או תינוקת חמודים ותקופת לידה והורות שלך התחילה. הימים הראשונים שלאחר הלידה עמוסים ברגשות אינטנסיביים, בחברים ובני משפחה שמבקרים וברך הנולד שזקוק לתשומת הלב המלאה שלך. העייפות המצטברת מלילות של האכלה וערסול עושים גם הם את שלהם וקשה שלא להבין מדוע החיסכון לפנסיה נותר רק זיכרון עמום, יחד עם שאר הנושאים שטיפלת בהם במשרד ונותרו מאחור.

מי דואג לחיסכון שלי לפנסיה בזמן תקופת לידה והורות?

אם עבדת לפני תקופת לידה והורות פחות מ-12 חודשים רצופים תהיי זכאית לתקופת לידה והורות של 15 שבועות. אם עבדת תקופה ארוכה יותר תהיי זכאית לחופשת לידה של 26 שבועות. במהלך תקופת לידה והורות לא תקבלי שכר מהמעסיק שלך, ובמקומו המוסד לביטוח לאומי ישלם לך דמי לידה רק על 8 או 15 שבועות מתוך תקופת לידה והורות, בהתאם למספר החודשים שבהם היית מועסקת לפני הלידה. אם ילדת יותר מתינוק אחד, תהיי זכאית להארכה של תקופת לידה והורות ולתשלום נוסף של דמי לידה של שלושה שבועות עבור כל תינוק נוסף.

במהלך התקופה שבה את זכאית לתשלום דמי לידה, אם עבדת לפחות שישה חודשים לפני התחלת ההריון והמעסיק נהג להפקיד עבורך לקרן פנסיה, לקופת גמל או לקרן השתלמות לפני היציאה לתקופת לידה והורות, המעסיק שלך מחויב להמשיך ולהעביר הפקדות לחיסכון הפנסיוני שלך. בתקופה זו תהיי זכאית גם לזכויות סוציאליות נוספות כמו צבירת וותק, ימי מחלה וחופשה^. החלק שלך בהפקדות לקרן הפנסיה במהלך חופשת הלידה, ינוכה מראש בחלקו, ככל הניתן, לפני היציאה לתקופת לידה והורות, או שיקוזז מהשכר שתקבלי לאחר החזרה לעבודה. בשאר תקופת לידה והורות, בה את לא זכאית יותר לדמי לידה, המעסיק שלך רשאי, אך לא חייב, להמשיך להפקיד לקרן הפנסיה שלך. במקרה כזה הוא יקזז את החלק שלך בהפקדות אלו מהשכר שלך לאחר שתחזרי מתקופת לידה והורות.

מה יקרה לחיסכון שלי לפנסיה אם אאריך את תקופת לידה והורות על חשבוני?

רבות מאיתנו מתקשות לעזוב את הקטנטנים שלנו כדי לחזור לעבודה כל כך מהר, ואולי גם את תרצי להאריך את תקופת לידה והורות שלך בצורה של חופשה ללא תשלום (חל״ת). יכול להיות שתהיי זכאית להאריך את תקופת הלידה וההורות על חשבונך עד למשך שנה. בתקופה שהמעסיק כבר אינו מפקיד עבורך לקרן הפנסיה, בחלק מחופשת הלידה ובמהלך החל״ת אם ישנו, הזכויות שלך בקרן הפנסיה עלולות להיפגע. כאשר ההפקדות לקרן הפנסיה מפסיקות, קרן הפנסיה תמשיך לגבות באופן אוטומטי את הפרמיה עבור הכיסוי הביטוחי הכלול בקרן, למקרה של מוות או נכות, במשך חמישה חודשים נוספים^^. לאחר מכן, אם לא תעשי דבר, הכיסוי הביטוחי שלך יופסק ותאבדי גם את הצבירה של הוותק לתקופת האכשרה הנדרשת לצורך קבלת כיסוי מלא גם על מקרים הנובעים ממצב בריאותי קודם.

מה אני יכולה לעשות כדי לשמור על הזכויות הפנסיוניות שלי ולהמשיך לדאוג לעתיד שלי גם בתקופת חופשת הלידה וחל"ת?

וודאי שיש לך כיסוי ביטוחי בקרן הפנסיה מעבר לאותם חמישה חודשים. כדי לעשות זאת תוכלי לבקש מקרן הפנסיה לבצע הסדר תשלום עבור עלות הביטוח בלבד בחודשים שבהם המעסיק לא מפקיד עבורך לקרן. תוכלי לשלם על הכיסוי הביטוחי בעצמך או להסדיר תשלום מתוך החיסכון שצברת בקרן. ניתן להמשיך הסדר תשלום עבור הכיסוי הביטוחי מעבר לאותם חמישה חודשים בהן התשלום מתבצע באופן אוטומטי, אך לא יותר מתקופה של 24 חודשים, בתנאי שהיו הפקדות רצופות מספיקות לקרן לפני כן.  

אם את מתכוונת להאריך את תקופת לידה והורות למשך יותר מחמישה חודשים שבהם לא מועברות הפקדות לקרן הפנסיה, כדי להסדיר את המשך הכיסוי הביטוחי, עליך להוריד מאתר קרן הפנסיה שלך טופס "בקשה לשמירה על כיסוי ביטוח בקרן הפנסיה" למלא ולהחזיר בהתאם להנחיות בטופס. לפרטים נוספים פני לסוכן שלך או למרכז השירות של קרן הפנסיה אליה את מפקידה.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: *אין בתשואות ובדירוגי העבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד ** הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה, והן בוצעו בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. *** המידע מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. **** המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. *****החברה ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין בה עשויים להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המצוינים במידע באתר ולהיות בעלי עניין אישי בנושא, וזאת חרף האמור בתוכן המידע המוצג. ****** אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה. ******* האמור לא מהווה תחליף ליעוץ מס פרטני. ^צבירת ימי החופשה כפופה לימי עבודה בפועל במהלך שנת הלידה בהתאם להוראות הדין. ^^בהתאם להוראת השעה "תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כיסויים ביטוחיים בקופות גמל)(נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה)(תיקון), התשפ"א-2021", על הסדר ביטוחי שיתחיל לפני 30.6.2021, ולמעט כיסוי ביטוחי שפג תוקפו לפני יום 11.6.2020, יוארך הכיסוי הביטוחי באופן אוטומטי במשך 12 חודשים.