תנאי שימוש באתר

1. אלטשולר שחם בע"מ, אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ וכל החברות שבקבוצת אלטשולר-שחם (להלן – "אלטשולר-שחם") מאפשרות גישה לאתר האינטרנט (להלן – "האתר") ושימוש בו בכפוף לתנאים המפורטים להלן (אף שתנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר – לצורך נוחות הקריאה – הם מופנים לזכר ולנקבה כאחד).

2. אנא הקפד לעיין בתנאי השימוש. השימוש באתר בפועל מהווה הסכמה חד משמעית ובלתי חוזרת מצד המשתמש לתנאי השימוש המפורטים להלן – ללא כל הגבלה או הסתייגות.

3. אלטשולר-שחם עוסקת בניהול תיקי השקעות עבור אחרים ועבור עצמה, בניהול קופות גמל, בניהול קרנות נאמנות ועוד.

4. מובהר כי האמור באתר אינו מהווה שיווק השקעות ו/או ייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או תחליף לשיווק כאמור ו/או ייעוץ מס, בכפוף להוראות הדין והמתחשבים בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם.

5. אין לראות באמור באתר זה התחייבות של אלטשולר שחם להשגת תשואות עודפות.

6. על אף שאלטשולר שחם נוקטת באמצעים סבירים על מנת לוודא כי המידע והנתונים המופיעים באתר הינם נכונים, מבוססים ואמינים, אלטשולר שחם אינה מבטיחה את מידת דיוקו, שלמותו ועדכניותו של המידע וכן את התאמתו לכל צורך שהוא.

7. בהתאם, השימוש במידע שבאתר זה הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש ואלטשולר שחם, אינה אחראית ולא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לכל נזק או הפסד אשר עלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהשימוש במידע שבאתר.

8. אלטשולר שחם פעילה בכל סוגי ניירות הערך והנכסים הפיננסיים המוזכרים באתר או שניתן להגיע אליהם באמצעות קישוריות. מנהלי ההשקעות באלטשולר-שחם עשויים לפעול בניירות הערך או בנכסים הפיננסיים לשני הכיוונים (בקניה ו/או במכירה) מעת לעת.

9. כל מידע אשר מתייחס לקרנות נאמנות או קופות גמל אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות הנאמנות או להצטרפות לקופות גמל. כל מידע אשר מתייחס לנייר ערך מסוים או לנכס פיננסי בין אם מתפרסם באתר ובין אם ניתן להגיע אליו באמצעות קישוריות, אינו מהווה הצעה או המלצה.

10. אין במידע האמור משום הבעת דעה כל שהיא על החברה הנסקרת במידע או על טיבם ותנאיהם של ניירות הערך שהחברה מציעה. אלטשולר-שחם משתתפת בהנפקות ציבוריות ו/או פרטיות והיא עשויה להשתתף בהנפקות של חברות שלגביהן מתפרסם מידע באתר.

11. האתר והתכנים בו לרבות העיצוב הגרפי, שרטוטים, תרשימים, איורים, צילומים, תמונות, קטעי טקסטים, גרפיקה, מולטימדיה וכיוצא בהם מוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קנייניות אחרות (להלן – "הזכויות"). זכויות אלו הן בבעלות אלטשולר-שחם ולמשתמש אין ולא תהיה כל זכות מכל סוג שהוא בזכויות אלו או בתוכנן.

12. האתר כמכלול מוגן כיצירה שלמה.

13. אין לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות. אין להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר או לפרסם בכל אופן שהוא מידע מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב - מאלטשולר-שחם. אין לעשות במידע המוגן שינוי כל שהוא, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע מהימנותו או בשמה הטוב של אלטשולר-שחם כבעלת זכויות במידע או של כל גורם אחר – לו יש בעלות במידע.

14. האתר בכללותו – כולל כל המידע המופיע בו, קוד התוכנה העומד בבסיסו וכל מידע או חומר הנגישים באמצעות האתר – עומד לרשות המשתמש AS-IS)) כמות שהוא, השימוש באתר נעשה ע"י המשתמש ועל אחריותו בלבד. תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים, למרות שאלטשולר-שחם עושה ותעשה מאמץ לוודא את איכות, אמינות, שלמות ורמת הדיוק והעדכון של התכנים הכלולים באתר.

15. אלטשולר-שחם אינה אחראית ולא תהיה אחראית לנזק שעלול להיגרם למשתמש עקב קיום שיבושים כנ"ל. אלטשולר-שחם לא תישא בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר, ולא תהיה אחראית לכל נזק-ישיר או עקיף, תוצאתי או אגבי – הנגרם או שייגרם עקב הגישה לאתר והשימוש בו או עקב מניעה כל שהיא מהגישה לאתר או השימוש באתר.

16. אלטשולר-שחם לא תישא בכל אחריות לכל נזק אשר עלול להיגרם כתוצאה מ-"וירוסים", יישומי תוכנה, פריצות או כל פגיעה באמצעי אבטחת המידע אותם נוקטת אלטשולר-שחם.

17. אלטשולר-שחם אינה אחראית למידע המצוי באתרים אחרים המקושרים לאתר (LINKS) – ככל שיש או יהיו כאלה – באמצעות קישורים אלקטרוניים והיא לא תישא באחריות לנזקים מכל סוג שהוא – שייגרמו למשתמש עקב הסתמכות על מידע המצוי באתרים אלו.

18. אלטשולר-שחם מבהירה בזאת כי המידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה משום ייעוץ, המלצה או שידול לביצוע עסקאות עם אלטשולר-שחם ו/או עם כל גורם אחר. לפני ביצוע עסקה, השקעה או נטילת חבות כל שהיא בהסתמך על המידע המצוי באתר או באתרים מקושרים, אלטשולר-שחם מציעה וממליצה למשתמש להיוועץ ביועץ/משווק מקצועי מוסמך בתחום הרלוונטי. בכל מקרה המשתמש מסכים ומודע לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשית עפ"י שיקול דעת המשתמש ובאחריותו הבלעדית.

19. ידוע למשתמש והמשתמש מסכים לכך שאלטשולר – שחם כפוף לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"ה-1981, ולהוראות כל דין - תעביר מידע אודות המשתמש לכל צד שלישי שהוא, ככל שהדבר יידרש ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי של אלטשולר-שחם. המשתמש מסכים שאלטשולר-שחם תעשה שימוש במידע אודותיו, על מנת לספק לו מידע על כלים שונים שבניהול אלטשולר-שחם.

20. אלטשולר-שחם שומרת לעצמה הזכות להסיר, לתקן, לשנות או להוסיף כל חלק מהמידע המצוי באתר ע"י עדכון האתר מעת לעת – במועדים שיקבעו ע"י אלטשולר-שחם – ולצורך כך, גם להפסיק את פעילותו של האתר מפעם לפעם לצרכי תחזוקה. למשתמש אין ולא תהיה כל טענה כלפי אלטשולר-שחם בגין פעולות מסוג זה.

21. המשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר או ממנו אינם יוצרים בינו לבין אלטשולר-שחם כל קשר או יחסים החורגים מן האמור במפורט בתנאי שימוש אלה.

22. בכל מקרה של סתירה בין המידע שהתקבל במהלך השימוש באתר לבין המידע המצוי במשרדי אלטשולר-שחם, בין אם במסמכיה הרשמיים ובין אם נמסר בכתב או בעל-פה ע"י עובדי אלטשולר-שחם, ייחשב כמחייב המידע המצוי במשרדי אלטשולר-שחם, במסמכיה הרשמיים או שנמסר ע"י עובדי אלטשולר-שחם.

23. אם וככל שיהיו פורומים באתר יחולו ההוראות הבאות:

23.1. ידוע למשתמש כי כל ההודעות המופיעות בפורומים הינן באחריות הבלעדית של כותבי / שולחי ההודעות. המשתמש מאשר כי תוכן כל הודעה הנכתבת / נשלחת על ידו הינו באחריותו הבלעדית.

23.2. אלטשולר-שחם אינה אחראית לנכונות ו/או אמיתות ו/או איכות ההודעות בפורומים, לרבות שגיאות כתיב וטעויות מכל סוג שהוא. אלטשולר-שחם אינה אחראית לכל הטעויות, פגיעה במשתמשים או מחדלים שעלולים להיגרם כתוצאה מכתיבה ו/או שליחה של הודעות לפורומים. אלטשולר-שחם אינה אחראית לכל אובדן או נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש במידע המופיע בפורומים. המשתמש מאשר את האמור לעיל וכן כי ידוע לו כי במסגרת השימוש בפורום הוא עלול להיחשף למידע פוגע, שגוי, מטעה, מוטעה וכו' וכי לא תהיה לו כל טענה, דרישה או תביעה מאלטשולר-שחם בקשר עם כך.

23.3. המשתמש שכותב ו/או שולח הודעות לפורומים מתחייב שלא לשלוח כל הודעה שאינה חוקית ו/או מזיקה ו/או מטרידה ו/או גסה ו/או משמיצה ו/או עלולה להוות הוצאת דיבה ו/או הוצאת לשון הרע ו/או עלולה להפר את פרטיות של משתמש אחר. המשתמש מתחייב שלא לשלוח לפורום הודעה שמכילה מידע שעלול לשדל משתמשים אחרים ו/או לעודד התנהגות ו/או פעולה מסוימת. המשתמש מתחייב שלא לשלוח דואר זבל למשתמשים אחרים בין אם בפורום או בתיבת הדואר האלקטרוני הפרטית שלהם כפי שמתפרסמת – ככל שמתפרסמת – בפורום. המשתמש מתחייב שלא להתחזות לאדם ו/או גוף ו/או חברה ו/או כל יישות אחרת. המשתמש מתחייב שלא לשלוח כל מידע ו/או תוכנה ו/או קובץ אשר מפירים במישרין או בעקיפין, בין במתכוון ובין שלא במתכוון את הוראות החוק ו/או הבורסה ו/או פטנט ו/או סימן מסחר ו/או מידע סודי ו/או זכויות יוצרים ו/או כל זכות אחרת של קניין רוחני של צד ג' כל שהוא. המשתמש ו/או השולח ו/או כותב ההודעה מעניק לאלטשולר-שחם ו/או למשתמשים אחרים את הזכות להשתמש במידע ללא כל תמורה שהיא החל ממועד פרסום המידע. אלטשולר-שחם רשאית ON LINE ו/או כל משתמש אחר לתקן, לעבד, להוציא לאור, להפיץ, לשכתב, לתרגם, לגזור ולשלב את המידע בתכנים אחרים, להציג את החומר ו/או המידע, כולו או חלקו, בכל מקום ו/או בכל דרך בישראל ובעולם ו/או על גבי רשת האינטרנט ו/או בתקשורת ו/או בכל דרך טכנולוגית הידועה היום או שתהיה ידועה בעתיד.

23.4. ידוע למשתמש כי אלטשולר-שחם וכל נציג מטעמה יהיו רשאית לערוך ו/או לתקן ו/או למחוק הודעות – בחלקן או במלואן ו/או למנוע בעד המשתמש לפרסם את ההודעה בכל דרך שהיא וזאת ללא מתן הודעה מראש. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי בכל מקרה של מידע שנכתב ו/או נשלח ע"י המשתמש ושעלול להפר את האמור בתנאים אלה, אלטשולר-שחם תהא רשאית לפעול כאמור לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי.

23.5. המשתמש ו/או כותב ו/או שולח ההודעות לפורום מסכים ומתחייב לשפות את אלטשולר-שחם בגין כל הוצאה, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד, ככל שיהיו, בשל תביעה ו/או דרישה שתהיה כלפיה מאת צד ג' כל שהוא עקב הפרה של כל הוראה מהוראות תנאים אלה.

23.6. אלטשולר-שחם תפעל כמיטב יכולתה עפ"י שיקול דעתה על מנת להגן על פרטיותו של המשתמש. אלטשולר-שחם תנקוט באמצעים סבירים כדי לא לחשוף מידע אודות המשתמש, אלא אם התיר זאת המשתמש בעצמו. למרות האמור לעיל, אלטשולר-שחם רשאית לחשוף ו/או לגלות את זהות ופרטי המשתמש במידה וזה עשה שימוש לא חוקי במידע ו/או אם אלטשולר-שחם תידרש לעשות זאת ע"י רשות מוסמכת.

23.7. אין להניח כי המשתמשים הפעילים בפורומים הינם מי שהם טוענים שהינם ואין להניח כי הם ברי סמכא במידע אותו הם מפרסמים בפורומים או כי מידע זה הינו אמין ומדויק.

24. הוראות ותנאים אלה ניתנים לשינוי ע"י אלטשולר-שחם בכל עת ללא התראה מראש. למשתמש לא תהיה כל טענה כלפי אלטשולר-שחם בקשר עם כך.

25. כל מקום בתנאים אלה שנאמר אלטשולר-שחם, הכוונה גם לכל החברות שבקבוצת אלטשולר-שחם וכל העובדים, המנהלים ונושאי המשרה.

תפריט משנה