חיסכון לילד – המסלולים שלנו

את כספי חיסכון לכל ילד ניתן להשקיע באמצעות מסלול השקעה בהתאם לאופייכם ולרמת הסיכון המתאימה לכם.
תוכלו לבחור אחד מתוך ארבעת המסלולים הבאים:

 

שם קופה

אופי מדיניות השקעה

אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, במאפייני הסיכון של המסלול.

מסלול זה הינו מסלול ברירת המחדל בעת ההצטרפות לקופת הגמל, ועמית יצורף אליו, בעת הצטרפותו לקופת הגמל,

אלא אם נבחר אחרת.

אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, במאפייני הסיכון של המסלול.
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% מנכסי המסלול.
אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה נכסי המסלול יושקעו בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד.

 

תפריט משנה

הערות משפטיות: * החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה ו/או הרכב הנכסים כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופה והוראות ההסדר התחיקתי. * אין לראות באמור לעיל התחייבות של החברה להשגת תשואות עודפות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד. * האמור לעיל כפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולהוראות התקנון הרלוונטי. * אין לראות באמור לעיל סקירה ממצה של אופי מדיניות ההשקעה במסלולים השונים. מידע מפורט אודות מסלולי ההשקעה ואופי מדיניות ההשקעה בהם ניתן למצוא בעמוד הקופה הרלוונטי.