חיסכון פלוס – קופת גמל להשקעה – שאלות ותשובות

כל מה שמעניין אתכם אודות חיסכון פלוס - קופת גמל להשקעה:

 • מדובר בקופת גמל נזילה בכל עת, אליה ניתן להפקיד החל מהשקל הראשון ועד לתקרה של 79,005.69 ₪* לאדם לשנה. בעת משיכת הכספים בצורה הונית (סכום חלקי או מלא) ינוכה מס בגובה 25% על הרווחים. בנוסף, *ניתן יהיה למשוך את הכספים כקצבה החל מגיל 60 ללא תשלום מס. יודגש, כי בהתאם להוראות הדין החלות כיום, לא קיים מנגנון למשיכת כספים כקצבה מקופת גמל להשקעה.

 • חיסכון פלוס - קופת גמל להשקעה מתאימה לכולם! כל אחד רשאי לפתוח קופה כזו, בכל גיל ובכל סכום (מינימום הפקדה חודשית שוטפת הינה 100 ₪). במילים אחרות, קופת גמל להשקעה היא כלי חיסכון נהדר לטווח קצר, בינוני וארוך.

 •  כל חוסך יכול לבחור בסכום ההפקדה המתאים לו, הסכום המינימאלי הינו 100 ₪ ועד לתקרה של 79,005.69 * לאדם בשנה (זהו סכום ההפקדה המקסימאלי לאדם לשנה).

 • *ניתן למשוך את הכספים מחיסכון פלוס - קופת גמל להשקעה כסכום חד פעמי (חלקי או מלא) בכל רגע נתון בנוסף, ניתן יהיה למשוך את הכספים כקצבה החל מגיל 60.

 • לא. הפקדה לחיסכון פלוס - קופת גמל להשקעה אינה מזכה בהטבת מס.

 • משיכה בסכום חד פעמי (הון) - משיכת הכספים מקופת הגמל להשקעה אפשרית בצורה הונית בכל רגע נתון*, גם מתחת לגיל הפרישה, לפי בחירתכם. בעת משיכה חד פעמית (הונית) תשלמו מס של 25% על הרווח הריאלי, בדיוק כפי שנהוג באפיקי השקעה אחרים.

   

  משיכה כקצבה (פנסיה) - לצורך קבלת קצבה יש להעביר את הכספים (ניוד) מקופת הגמל להשקעה לקופת גמל לקצבה (קרן פנסיה או קופת ביטוח). משיכת הקצבה אפשרית רק החל מגיל 60. הקצבה החודשית שתשולם תהיה פטורה ממס.

 • תדירות ואופן ההפקדה נתונים לבחירתו של החוסך- ניתן יהיה להפקיד לקופה באופן שוטף או באופן חד-פעמי באחד מאמצעי התשלום הבאים: הוראת קבע, העברה בנקאית או שיק.

 • הכספים בקופת הגמל החדשה ינוהלו על ידי חברות מנהלות באמצעות מגוון רחב של מסלולי השקעה בהתאם לאופייכם ולצרכיכם.

 • כן, ניתן לבחור מסלול מתוך מגוון מסלולי השקעה, בעלי רמות סיכון שונות, בהתאם לאופייכם ולצרכיכם. פירוט של מסלולי ההשקעה הקיימים בחיסכון פלוס - קופת הגמל להשקעה ניתן לראות בקישור הבא.

 • ניתן לעבור ממסלול השקעה אחד למסלול השקעה אחר בכל עת ללא תשלום מס.

 • כן. באפשרותכם למנות מוטבים כרצונכם, שיהיו זכאים לכספים במקרה של חו"ח פטירה.

 • הקופה החדשה לא תכלול כיסוי ביטוחי כלשהו.

 • הכספים שיחסכו בחיסכון פלוס - קופת גמל להשקעה יכולים אמנם לתת תוספת נאה לקצבה החודשית בעתיד, אבל הם לא מיועדים להחליף את החיסכון הפנסיוני של החוסכים. החוסכים צריכים להמשיך להפריש לפנסיה כרגיל ולנצל את קופת הגמל החדשה כאפיק להגדלת סל החסכונות שלהם לטווח קצר, בינוני או ארוך.

 • אחד ההבדלים המרכזיים הינו בנזילות הכספים: קופת גמל להשקעה נזילה תמיד. *כלומר ניתן למשוך את הכספים בכל עת (סכום חלקי או מלא) ללא "קנס" פירעון מוקדם ובניכוי מס על הרווחים. לעומת זאת, בקופת הגמל המסורתית ניתן למשוך את הכספים כקצבה רק לאחר גיל פרישה.

 • לתשומת ליבך! ניתן לבצע משיכה מחשבונותיך בקופות הגמל עד לסכום של 50,000 ₪ ישירות בסניפי בנק לאומי      

  למעט במקרים הבאים: קטינים, מיופה כח, נפטר, ק.מ.פ, כמו כן בקופות בהם קיימת הלוואה/עיקול/שיעבוד או אחר

תפריט משנה

הערות משפטיות: • אין באמור לעיל כדי להחליף ייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או ייעוץ מיסוי המותאם לצרכי הלקוח. • האמור לעיל כפוף להוראות ההסדר התחיקתי, הוראות התקנון הרלוונטי והנחיות החברה. • אין באמור לעיל כדי למצות ו/או להחליף את הוראות חוק קופות הגמל ו/או פקודת מס הכנסה ו/או הוראות כל דין. • אין באמור התחייבות להשגת תשואות עודפות או כדי להעיד על תשואות או דירוגים שיושגו בעתיד. • החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה ו/או הרכב הנכסים כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופה והוראות ההסדר התחיקתי. * סכום תקרת ההפקדה יעודכן מדי שנה בהתאם למדד המחירים לצרכן.

*בהתאם להוראות הדין החלות כיום, לא קיים מנגנון למשיכת כספים כקצבה מקופת גמל להשקעה.