שאלות ותשובות בנושא חיסכון לכל ילד

כל מה שמעניין אתכם אודות חיסכון לכל ילד:

 • החל מינואר 2017, המוסד לביטוח לאומי פותח חיסכון לכל ילד המשולמת עבורו קצבת ילדים. נכון ל-2024 הביטוח הלאומי יפקיד עבור כל ילד עד גיל 18 57 ₪ בחודש בנוסף לקצבת הילדים, אשר יועברו לחיסכון ייעודי על שמו של הילד, בקופת גמל להשקעה או בבנק, לפי בחירתם של ההורים. בנוסף, ההורים יוכלו להוסיף לחיסכון עוד 57 ₪ בלבד מתוך קצבת הילדים ובכך להכפיל את החיסכון.

 • הורה לילד שנולד החל מה-01.01.2017 ואילך זכאי לבחור במשך 6 חודשים ממועד הלידה היכן ברצונו לנהל את כספי החיסכון. ניתן לבחור באמצעות אתר חסכון לכל ילד. לא בחר ההורה מוסד פיננסי במשך 6 חודשים יופקד סכום החיסכון החודשי בקופה שתיבחר מבין קופות הגמל שמופיעות ברשימה, בדרך של סבב קבוע ושוויוני בין כל קופות הגמל האמורות (להלן – קופת ברירת מחדל).

 • הורים לילדים שנולדו מ- 1.1.17 ואילך, יוכלו לבצע את הבחירה בתוך 6 חודשים מיום לידת הילד. במידה וטרם עברו 6 חודשים מיום לידת הילד, ניתן לבחור באמצעות אתר חיסכון לכל ילד. ילדים אשר נולדו לפני  1.1.17: במידה וכספי החיסכון מנוהלים בבית השקעות אחר, הנכם יכולים לשנות את בחירתכם ע"י מילוי טופס הצטרפות והעברה

 • בקופת הגמל "אלטשולר שחם חיסכון לילד" ניתן לבחור לנהל את הכספים באחד מ- 4 מסלולי השקעה על פי רמת הסיכון המתאימה לכם. ניתן לשנות את בחירת המסלול בכל עת, אולם לא ניתן לפצל את הכספים בין המסלולים השונים. העברה שכזו אינה כרוכה בתשלום מס. מסלולי ההשקעה העומדים לבחירתכם:
  אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

  אלטשולר שחם חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

  אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

  אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה

 • ניתן להעביר את הכספים בין מסלולי ההשקעה השונים בכל עת והעברה שכזו אינה כרוכה בתשלום מס. יחד עם זאת, לא ניתן לפצל את הכספים בין מסלולי השקעה.

 • דמי הניהול ישולמו על ידי הביטוח הלאומי עד הגיעו של הילד לגיל 21. במידה והילד ימשיך לחסוך לאחר גיל 21, יגבו דמי ניהול בגובה 0.23% מהיתרה בחשבונו בלבד.

 • עם הגיעו לגיל 18 רשאי ילדכם למשוך את הכספים באישורכם. כדי למשוך את הכספים יש למלא ולשלוח לגוף המנהל טופס בקשה למשיכת כספים. בנוסף, כפי שצוין, ילדים אשר נולדו עד ליום 31.12.2016 בגיל 18 יהיו זכאים לקבלת מענק בגובה 568 שקלים (לילדים אשר נולדו החל מיום 01.01.2017 המענק ניתן בשתי פעימות בגיל 3 ובגיל 12 לבנות וגיל 13 לבנים). במידה וילדכם ימשיך לחסוך בחשבון גם לאחר גיל 18 יהיה זכאי בגיל 21 למענק נוסף בגובה 568 ₪, בכפוף לכך שכל כספי החיסכון לא נמשכו.

 • בעת משיכת הכסף בכל שלב ינוכה מס בגובה 25% על הרווחים. מי שהגיע לגיל פרישה ייהנה מפטור ממס.

 • בעיקרון לא, למעט במקרה טרגי שבו הילד נפטר או נתון במצב רפואי שעלול לסכן את חייו (בהתאם לתקנות).

  במקרה של משיכה עקב פטירת העמית, ביטוח לאומי ימשיך להפקיד לחשבון העמית במשך 3 חודשים נוספים וסכום המענק ישולם בעת המשיכה בהתאם לגיל העמית במועד פטירתו. במקרה של משיכה עקב מצב רפואי שבו נתון העמית, סכום המענק בסך 568 ₪ שהעמית היה אמור לקבל בגיל 18 ישולם בעת המשיכה והפקדת הכספים החודשית של ביטוח לאומי תימשך עד גיל 18.

 • עבור ילד שייוולד החל מ- 1.1.2017 ואילך- תוכלו לבחור היכן ינוהל החיסכון שלו בתוך 6 חודשים מיום הלידה. אם לא תבחרו, כספי החיסכון ינוהלו בקופת הגמל או בבנק שבחרתם לילד שנולד לפניו ובאותו מסלול השקעה. אם לא ביצעתם בחירה לילד שנולד לפניו, או אם מדובר בילד הראשון במשפחה, כספי החיסכון יופקדו בקופת גמל להשקעה, מבין קופות הגמל שנבחר להשתתף בתכנית. ככל שהקופה נפתחה עד ליום 30.11.2022 (כולל) מסלול ברירת המחדל היה מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט. ככל שהקופה נפתחה החל מיום 1.12.2022 ואילך מסלול ברירת המחדל הינו מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר.

 • אם לא תמשכו את כל הכספים עד גיל 21 – יפקיד הביטוח הלאומי מענק נוסף של 568 ₪. מגיל 21 ניתן למשוך את הכספים בכל עת, ללא צורך באישור ההורים.

 • מדי שנה, לא יאוחר מה- 1 במרס, ישלח לביתך דיווח על מצב החיסכון בחשבון המתנהל על שם הילד. בנוסף, באזור האישי באתר האינטרנט של אלטשולר שחם תוכלו לעקוב אחר מצב החיסכון .

 • החל מיום 01.01.2017 המוסד לביטוח לאומי החל להפקיד 50 ₪ עבור כל ילד זכאי במסגרת 'תקנות ביטוח לאומי לחיסכון ארוך טווח לילד'.

  תקנות אלו נכנסו לתוקף בחודש מאי 2015 ועל כן ישנם ילדים הזכאים להפקדות רטרואקטיביות מיום זה.

  מי מהילדים זכאי לקבל הפקדה רטרואקטיבית?

  אם ילדכם נולד לפני 31.12.2016 הנו זכאי להפקדות רטרואקטיביות מחודש מאי 2015 או מיום לידתו לפי המאוחר מבין השניים.

  לדוגמא:

  אם ילדכם נולד ביום 10.09.2015, יקבל הפקדות רטרואקטיביות מחודש ספטמבר 2015.

  אם ילדכם נולד ביום 24.07.2013, יקבל הפקדות רטרואקטיביות מחודש מאי 2015.

   

  לתשומת ליבכם – הפקדות רטרואקטיביות הינן בגין הפקדות ביטוח לאומי בלבד ואינן חלות על הפקדות ההורים בסך 50 ₪ נוספים בכל חודש.

   את ההפקדות הרטרואקטיביות ביטוח לאומי זכאי להשלים עד ליום 31.12.2019

  • ההורה הנאמן- ההורה הרשאי לקבל מידע ולבצע פעולות בשם העמית הקטין בחשבון על פי המידע שנמסר מביטוח לאומי וכפי שמעודכן במערכותיו
   (עד הגיעו של הילד לגיל 21)
  • הילד- החל מגיל 18
  • הורה שני- בחתימה על טופס "בקשה לקבל מידע להורה שאינו מקבל את קצבת הילדים" ושליחתו לחברה זכאי ההורה השני לקבלת מידע ובאפשרותו גם לקבל דוח שנתי בנוסף להורה המורשה. להלן קישור לטופס, יש לשלוח את הטופס לכתובת המייל sherut@altshul.co.il

תפריט משנה

הערות משפטיות: *אין במידע המפורט לעיל כדי למצות ו/או להחליף את הוראות ההסדר התחיקתי בעניין אופן בחירת קופת גמל להשקעה או בנק במידה וההורה לא בחר גוף מנהל. גובה סכום החיסכון בסך 50 ₪ והחיסכון הנוסף שההורים יכולים לבחור להוסיף בסך 50 ₪, הינו נכון לשנת 2016. אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או ייעוץ מיסוי המותאם לצרכי הלקוח. האמור לעיל כפוף להוראות ההסדר התחיקתי, הוראות התקנון הרלוונטי והנחיות החברה. אין לראות באמור לעיל התחייבות של החברה להשגת תשואות עודפות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד; אין בדירוגי העבר כדי להבטיח דירוג דומה בעתיד.