סוכנות לביטוח פנסיוני

גילוי נאות

עמית נכבד,

 

אלטשולר שחם פיננסים סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ (להלן: "הסוכנות") היא סוכנות ביטוח מקבוצת אלטשולר שחם.

 

הסוכנות בעלת רישיון סוכן תאגיד בענף ביטוח פנסיוני, על פי הוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א 1981- , הפועלת כסוכנות פנסיונית (ולא כיועץ פנסיוני) כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), תשס"ה 2005- (להלן: "חוק הייעוץ הפנסיוני") ועוסקת במתן שירותי שיווק פנסיוני.


הסוכנות בעלת זיקה למוצרים פנסיוניים בניהול אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ (להלן: "אלטשולר שחם גמל") וכן לפוליסות חסכון הנמכרות על ידי הכשרה חברה לביטוח בע"מ (להלן:
"הכשרה"). מהות הזיקה בין הסוכנות לבין אלטשולר שחם גמל ובין הסוכנות להכשרה הינה שהסוכנות מקבלת תגמול (עמלות) מאותן חברות בקשר עם צירוף עמיתים למוצרים מסוימים המנוהלים על ידן. יובהר כי הסוכנות עוסקת בשיווק מוצרים פנסיוניים המנוהלים בידי אלטשולר שחם גמל ופוליסות חסכון הנמכרות על ידי הכשרה ובהתאם לסוכנות העדפה ביחס לאותם מוצרים בעת מתן שירותי שיווק פנסיוני על ידה ללקוחותיה.

 

בנוסף, ביחס לגופים המוסדיים הבאים לסוכנות זיקה נוספת הנובעת מקיומם של קשרי שליטה/החזקה בהם בהיותם נמנים על אותו בית השקעות של הסוכנות, והם: אלטשולר שחם
ניהול תיקי השקעות בע"מ ואלטשולר - שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ.


אנו מאחלים לכם ולנו המשך פעילות פורה ומניב. לשירותך תמיד ! אלטשולר שחם פיננסים סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ.