פתיחת תיק השקעות

גילוי נאות

לקוח נכבד,

 

בהתאם לסעיף 16א לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995  (להלן: "החוק"), אלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות בע"מ (להלן : "החברה"), חברה בעלת רישיון מנהל תיקים, משתייכת לקבוצת אלטשולר שחם (להלן: "קבוצת אלטשולר שחם"). קבוצת אלטשולר שחם עוסקת, במישרין ובעקיפין, במגוון תחומי פעילות בשוק ההון לרבות בפעילות בניירות ערך ובנכסים פיננסיים, בהשקעה בנכסים עבור אחרים ועבור עצמו, בניהול תיקי השקעות, קרנות נאמנות, קרנות גידור, קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ובפעילות נוספת בשוקי ההון בישראל ומחוצה לה.

 

החברה מודיעה בזאת כי הינה תאגיד קשור לגוף מוסדי כמשמעותו בחוק,  אלטשולר-שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ (להלן: "מנהל הקרן") ואלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ. כמו כן, החברה הינה תאגיד קשור לאלטשולר שחם פיננסים בע"מ חברה ציבורית אשר מניותיה נסחרות בבורסת ת"א ולחברות המנויות להלן: אלטשולר שחם פיננשייל סרביסס בע"מ, אלטשולר שחם פרופרטיז בע"מ, אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ, אלטשולר שחם הוריזון בע"מ, אלטשולר שחם פיננסים סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ, אלטשולר שחם הכוונה לפנסיה בע"מ, אלטשולר שחם גלובל אופורטיוניטיז בע"מ, איי פאנדס קפיטל בע"מ, ולתאגידים המנהלים קרנות גידור המצויים בבעלות של אלטשולר שחם, וכן כי מנהל הקרן משמש כנציג, כהגדרת מונח זה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (הצעת יחידות של קרנות חוץ), התשע"ו-2016 וכמפורט שם, של קרנות בניהול בלקרוק (לוקסמבורג) בע"מ ובלקרוק ניהול נכסים אירלנד בע"מ ושל מנהלי קרנות אלה (להלן יחד: "מנהל הקרן הזר"),  (להלן כל הנ"ל יחד: "הגופים הקשורים"). על כן, קיימת לחברה זיקה לקרנות הנאמנות שבניהול אלטשולר-שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ ולקופות הגמל (לרבות קופות גמל להשקעה, חיסכון לכל ילד, קרנות השתלמות) ולקרנות הפנסיה שבניהול אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, וכן לנכסים הפיננסים המנוהלים על ידי מנהל הקרן הזר.

 

כמנהל תיקים העוסק בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות), כהגדרת מונחים אלה בחוק, רשאית החברה במסגרת עיסוקה בשיווק השקעות או בניהול תיקי השקעות, לפי העניין, להעדיף נכס פיננסי שיש לה זיקה אליו על פני נכס אחר הדומה מבחינת התאמתו ללקוח לאותו נכס פיננסי ושאין לה זיקה אליו, ובלבד שעמדה בכל דרישות הגילוי כלפי הלקוח. זיקה כאמור של משווק או של מנהל תיקים לנכס פיננסי לא תיחשב כניגוד עניינים בינו לבין הלקוח.

 

בהתאם לאמור, החברה מודיעה בזאת, כי יש לה זיקה לנכסים הפיננסיים המנוהלים ו/או מונפקים ו/או מוצעים ו/או משווקים על ידי הגופים הקשורים, כמפורט ומתעדכן מעת לעת באתר האינטרנט של קבוצת אלטשולר שחם בכתובת: www.as-invest.co.il, וכי החברה עשויה לקבל טובת הנאה בקשר עם ביצוע עסקה בנכסים הפיננסיים האמורים או בקשר עם המשך החזקתם או בקשר עם שיווקם.

 

כמו כן, מובהר עוד כדלקמן:

  1. בגין השקעה ביחידות בקרנות הנאמנות שבניהול אלטשולר - שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ נגבים על ידי אלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ דמי ניהול, כמפורט בתשקיף או בנספח קרן הנאמנות המפורסם בציבור ובדיווחים המיידיים. לעניין גביית דמי הניהול בגין השקעה בקרנות נאמנות אלו, ראה סעיף 11.2 בהסכם ניהול התיקים. יובהר, כי בכל מקרה לא יתקיים מצב של כפל דמי ניהול בגין השקעה בקרנות נאמנות אלו, כמפורט בהסכם ניהול התיקים.
  2. החברה , הגופים הקשורים וכן חברות נוספות בקבוצת אלטשולר שחם, עוסקות ו/או עשויות לעסוק במישרין ובעקיפין בפעילות בניירות ערך ונכסים פיננסיים ובהם מבצעת החברה עסקאות, בין אם עבור עצמן ובין אם עבור אחרים וכן בפעילות בשוקי ההון בישראל ומחוצה לה.

 

בברכה,

אלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות בע"מ