העברת זכויות עמיתים שלא במזומן – עקרונות נהלי החברה

העברת זכויות עמיתים שלא במזומן, תותר רק אם היא תעשה על פי תנאים וקריטריונים שנקבעו מראש על ידי החברה ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי. בדרך זו, מבטיחה החברה את ההגנה על זכויות העמיתים העוברים והנשארים.

 

על פי נהלי החברה, כל מקרה של העברת זכויות עמיתים שלא במזומן העומד בתנאי הסף הקבועים בהסדר התחיקתי ובקריטריונים הקבועים בנהלי החברה, ייבחן ויאושר על ידי וועדת ההשקעות של החברה. במסגרת היערכות להעברת הנכסים שלא במזומן וכחלק מהליך אישור וועדת ההשקעות את ההעברה, יוגשו לועדת ההשקעות הנתונים הבאים:

1. תמהיל תיק הנכסים בקופה המעבירה ובקופה המקבלת.

2. רשימת הנכסים שמוצע להעבירם.

3. הצהרה בכתב כי העברה עומדת בקריטריונים המפורטים בהסדר התחיקתי ובנהלי החברה דוגמת:

   3.1. בדיקת אפשרות העברתם של הנכסים הסחירים והלא הסחירים של הנכסים המועברים.

   3.2. צפי השינויים במבנה התיק אשר יגרמו כתוצאה מהעברת הנכסים.
   3.3. בדיקת תמהיל תיק הנכסים בקופה המעבירה או במסלול המעביר לעומת תמהיל תיק הנכסים בקופה המקבלת או במסלול המקבל.

   3.4. צפי ההשפעה של העברת הנכסים על נזילות הקופה והיקף הנכסים הלא סחירים.

   3.5. צפי השפעת העברת הנכסים על עמידה במגבלות ההשקעה הקבועות בהסדר התחיקתי ובמדיניות ההשקעות של החברה.

 

לאחר קבלת אישור ועדת ההשקעות של החברה, להעברת הנכסים שלא במזומן, תבוצע ההעברה שתבוקר על ידי בקר השקעות של החברה.

 

בנוסף, במסגרת תוכנית הביקורת של החברה תיבדקנה העברות זכויות עמיתים שלא במזומן. מידי רבעון, תפרסם החברה דיווח על סכומי ההעברות שלא במזומן שבוצעו.