העברת כספים מקופה מרכזית לפיצויים

בחודש אוקטובר 2017 פורסם חוזר העברת כספים מקופת גמל מרכזית לפיצויים. חוזר זה מהווה נדבך משלים לחוזר מס הכנסה "יתרות צבורות בקופות מרכזיות לפיצויים".
החוזר קובע את הכללים בהם מעסיק יכול להעביר כספים מקופת גמל מרכזית לפיצויים לקופות אישיות של העובדים ומסדיר אופן ביצוע ההעברה.

הגדרות:
 • עובד 2007 – עובד שתחילת העסקתו לפני 31.12.2007 ועדיין מועסק בחברה
 • תקרת העברה – חבות הפיצויים לעובדים בניכוי מרכיב הפיצויים בקופות הגמל האישיות שהופקד על ידי אותו מעסיק 110%X
 • הסכום שמעסיק רשאי להעביר למרכיב הפיצויים בחשבונו של עובד 2007 מסוים הינו:
 
היחס בין החבות לעובד מסוים 
%
החבות שנותרה למעסיק בשל עובדי 2007
X
סך הכספים הרשומים לזכות המעסיק בקמ"פ ולא יותר מתקרת ההעברה

להלן פירוט התנאים הנדרשים לביצוע העברה מקופה מרכזית לפיצויים לקופות אישיות של העובדים: 
 1. העובדים אליהם מועברים הכספים עומדים בהגדרה של עובד 2007
 2. סכום העברה מקופה מרכזית לפיצויים לעובדי 2007 אינו עולה על תקרת העברה לעובדי 2007
 3. אישור רואה חשבון הכולל:
 • רשימת עובדים אליהם מבקש המעסיק להעביר את הכספים
 • לגבי כל עובד – שם פרטי, שם משפחה, מספר ת.ז, תאריך לידה, כתובת, שיעור העברה מתוך סכום העברה
 • סכום העברה כולל לעובדי 2007
 • הצהרה כי סכום העברה עומד בתנאים הנזכרים לעיל
 • אישור כי העובד בגינו מועברים הכספים הינו עובד 2007
 • אישור כי חלוקת הכספים בין העובדים הינה בהתאם לסכום שרשאי מעסיק להעביר למרכיב הפיצויים של עובד מסוים וכי ההעברה תתבצע רק בתנאי שנותרה חבות למעסיק בשל אותו עובד (סעיפים (3) ו- (4) לחוזר)

 
דוגמא:
להלן דוגמא לאופן החישוב של העברת כספים מקופה מרכזית לפיצויים לקופות אישיות של העובדים.
לצורך הדוגמא היתרה בקופה מרכזית לפיצויים עומדת על 70,000 ₪

   חבות פיצויים
לפי החוק
יתרת צבורה בחשבון
האישי של העובד 
חוב לעובד  יחס חוב לעובד אל
מול החוב הכללי
 סכום שיועבר
לחשבון האישי
 עובד א'  20,000   10,000   10,000   10%  7,000 
 עובד ב'  100,000   40,000   60,000   60%  42,000 ₪
 עובד ג'  60,000   30,000   30,000   30%  21,000 
סה"כ  180,000   80,000   100,000   100%  70,000 
 
להלן הסבר על אופן החישוב עבור עובד ב':
עפ"י חוק פיצויי הפיטורים המעסיק חייב לעובד 100,000
בקופה האישית ע"ש העובד יש 40,000 ₪
סה"כ החוב לעובד לאחר שניקינו מהיתרה הצבורה עומד ע"ס 60,000 ₪
60%=60,000:100,000
60% מ- 70,000 ₪ הם 42,000 ₪ - הסכום שיועבר לחשבון האישי של עובד ב'

לתשומת ליבך!
 1. העברת הכספים מקופה מרכזית לפיצויים תתבצע לקופת הגמל האישית של העובד באותו גוף מנהל.
 2. ככל ולעובד אין קופת גמל אישית באותו גוף מנהל, יפתח לעובד חשבון חדש ללא טופס הצטרפות. העברת הכספים מהקופה המרכזית לפיצויים לחשבון על שם העובד תתבצע תוך 14 יום ממועד קבלת הבקשה של המעסיק לביצוע העברה.
 3. בעת פתיחת חשבון חדש לעמית ללא טופס הצטרפות הכסף יופקד למסלול ברירת המחדל בקופה.
 4. לא ניתן לבצע העברת כספים מקופה מרכזית לפיצויים שבניהול גוף מוסדי אחד לקופות גמל לקצבה אישיות בגוף מוסדי אחר, אלא בשני מהלכי ניוד שונים.
 5. הודעה לעמית ולמעסיק על העברת כספים מקופה מרכזית לפיצויים לחשבונות ע"ש העמיתים תשלח בתוך 15 ימי עסקים ממועד השלמת העברה.

לנוחיותך מצורף טופס הצהרת רואה חשבון לביצוע העברת כספים מקופת גמל מרכזית לפיצויים:

טופס הצהרת רואה חשבון לביצוע העברת כספים מקופת גמל מרכזית לפיצויים לקופות אישיות >

 

טלפון: 073-2331600 /5257* מייל: maasikim@altshul.co.il שעות פעילות מוקד מעסיקים: 09:00-16:00

תפריט משנה

אפשר לעזור?

דרכים ליצירת קשר