חוזר אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל

הסבר כללי על החוזר

ביום 16.7.2014 פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל), 

התשע"ד – 2014 המסדירות את אופן הדיווח על הפקדות תשלומים לחיסכון הפנסיוני של עובדיך.

 

בהתאם לתקנות, החל מיום 01.02.2019 כל מעסיק המעסיק למעלה מ-10 עובדים מחויב לדווח על הפקדות לחיסכון פנסיוני באמצעים דיגיטליים בלבד ובקובץ דיווח אחיד במבנה XML, כפי שנקבע על ידי משרד האוצר.

 

הסדרה זו יוצרת אחידות בדיווח לכלל הגופים המוסדיים ואפשרות למעקב המעסיק אחר קליטת התשלומים שהועברו לגוף המוסדי באמצעות היזונים חוזרים אותם יקבל המעסיק.

 

הסבר על עמדת האוצר בנוגע לאופן העברת כספים
מגוון האפשרויות העומדות בפני מעסיק

שיטת הדיווח החדשה והיזון חוזר מאלטשולר שחם

לנוחיותכם הכנו סרטון הסבר המפרט את עיקרי השינויים הצפויים במסגרת ממשק מעסיקים:

 

 

 

טלפון: 073-2331600 /5257* מייל: maasikim@altshul.co.il שעות פעילות מוקד מעסיקים: 09:00-16:00

 

 

תפריט משנה

אפשר לעזור?

דרכים ליצירת קשר

 הערות משפטיות: * האמור לעיל כפוף להוראות אגף שוק ההון במשרד האוצר ולהסדר התחיקתי.