מיזוג מסלולים 1.7.24

הודעה על כוונה למזג מסלולים בקופת גמל "אלטשולר שחם גמל"

עמיתים יקרים, ברצוננו לעדכן כי בכוונת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ למזג את מסלול "אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% מניות" אל תוך מסלול "אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה".

 

ביצוע המיזוג כאמור נדרש במסגרת התאמת מסלולי ההשקעה בקופת הגמל "אלטשולר שחם גמל" להוראות חוזר מסלולי השקעה¹ הקובעות את מסלולי ההשקעה אותם רשאיות חברות מנהלות לנהל בכל מוצר פנסיוני, וכן את מדיניות ההשקעה התקנונית של מסלולי ההשקעה השונים.

 

בכפוף לקבלת אישור רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, המועד המשוער לביצוע המיזוג כאמור הוא 1 ביולי 2024.

 

פרטי המיזוג:

 

מסלול מתמזג (המסלול צפוי להתבטל החל מיום 1.7.2024)

המסלול הממזג

שם מסלול

מספר מ.ה

מדיניות השקעה תקנונית

שם מסלול

מספר מ.ה

מדיניות השקעה תקנונית

אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% מניות

472

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.

חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 15% מנכסי המסלול.

חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג הן באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין.

אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה

9952

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.

 

לצפייה במדיניות ההשקעות הצפויה של המסלול המתמזג ושל המסלול הממזג נכון למועד פרסום הודעה זו לחצו כאן >>

 

לצפייה במדיניות ההשקעות הצפויה של המסלול הממזג ושל המסלול הממזג נכון למועד פרסום הודעה זו לחצו כאן >>

 

לצפייה בתרשים "עץ" המציג את המבנה הצפוי של קופת הגמל "אלטשולר שחם גמל" (מ.ה. 1092), על מסלוליה, לאחר השלמת המיזוג לחצו כאן >>

 

לידיעתכם, מדיניות ההשקעות הצפויה של המסלול הממזג עשויה להשתנות, הכול בכפוף להוראות הדין.

יודגש, כי במסגרת מיזוג המסלולים יישמרו זכויות העמיתים הקיימים והמועברים ואין בביצוע המיזוג כדי לפגוע בזכויות העמיתים ו/או ברציפותן, והן יוותרו ללא שינוי.

 

באפשרותכם להעביר בכל עת, את כספיכם, כולם או חלקם, מכל קופת גמל לכל קופת גמל אחרת לאותה מטרה שתבחרו ו/או מכל מסלול לכל מסלול אחר באותה הקופה כפי שתבחרו, והכל בכפוף להוראות הדין.

 

נשמח לעמוד לשירותך בכל שאלה באחד מאמצעי הקשר הבאים:

בדואר אלקטרוני: sherut@altshul.co.il

בטלפון: 5054*

בכתובת: הברזל 19א' רמת החייל, תל אביב-יפו 6971026

הערות משפטיות: 1. חוזר גופים מוסדיים 2022-9-30 בעניין "מסלולי השקעה בקופות גמל" (מיום 20.12.2022) ושה. 2024-1471 "רשימת מסלולי השקעה- תיקון" (מיום 17.4.2024)