משיכת כספים מקופת גמל

סכומים נמוכים

הליך משיכה מחשבונות קטנים מוסדר בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים מקופת גמל) (סכומים נמוכים) התשע"ו -2016 (להלן: "התקנות").

בנוסף, רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון פרסמה את חוזר "משיכת כספים מחשבונות קטנים בקופת גמל" שעודכן מספר פעמים, ובמסגרתו נקבעו הוראות ליישום הליך משיכה מחשבונות קטנים, וכן נקבעה בו חובה לשלוח לעמיתים שימצאו זכאים המחאות בדואר (להלן: "החוזר").

 

להלן עיקרי הדברים:

 

מטרת התקנות:

לאפשר לעמיתים למשוך כספים בקופות בהן יש להם יתרה שאינה עולה על סך של 8000 ₪ צמוד למדד*, ללא תשלום מס, כפוף לקריטריונים שנקבעו בתקנות.

המוצרים הרלוונטיים לצורך משיכה בפטור ממס בהתאם לתקנות הם:

  • קופת גמל לתגמולים (כספים שהופקדו עד 2008).
  • קופת גמל לחיסכון (כספים שהופקדו אחרי 2008, לשעבר קופה לא משלמת לקצבה).
  • קופת גמל אישית לפיצויים.
  • הזכאות למשיכה בהתאם לתקנות אינה רלוונטית לגבי המוצרים הבאים: קרן פנסיה וקרן השתלמות.

 

הזכאות למשיכת הכספים מותנית בהתקיים כל התנאים הבאים:

  1. היתרה הצבורה הכוללת בכל חשבונות העמית בקופת הגמל אינה עולה על סך של 8,000 ₪ (כולל כספי פיצויים) נכון ליום הקובע. בכל תחילת שנה יבוצע עדכון לסכום ביחס למדד שעודכן בשנה שקדמה לו.
  2. לא הופקדו ולא בוצעו העברות של כספים פנימה ו/או החוצה מחשבון העמית בקופה מיום 1.1.2014 ואילך. איחוד חשבונות והעברה בין חשבונות באותה קופה - אינן מונעות זכאות למשיכת הכספים בהתאם לתקנות.

 

לאחר 31.3.2017
המועד הקובע ייגזר על פי הכללים הבאים:
מועד הגשת בקשות בין התאריכים היום הקובע דוגמא
מיום 1 באפריל עד ליום 31 בדצמבר 31.12 בשנה הקודמת

יתרת הכספים בחשבונותיו של עמית שהגיש בקשה

ביום 1.5.2017, תיבחן נכון ליום 31.12.2016.

מיום 1 לינואר עד ליום 31 במרץ 31.12 בשנה שקדמה לשנה הקודמת

יתרת הכספים בחשבונותיו של עמית שהגיש בקשה

ביום 20.2.2018, תיבחן נכון ליום 31.12.2016.

 

 

הליך משלוח המחאות לעמיתים זכאים :

במסגרת חוזר "משיכת כספים מחשבונות קטנים" רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון קבעה הליך של שליחת המחאות בדואר לעמיתים זכאים, כדלקמן:

1. בהתאם להנחיות שפורסמו בחודש במרץ 2018, החברה המנהלת שלחה לעמיתים זכאים אשר בחשבונותיהם הייתה יתרה צבורה כוללת של כספי תגמולים בלבד מעל 1,000 ₪ ועד ל- 1,350 ₪, המחאה בדואר ביום 15.05.18. לעמיתים זכאים שהייתה להם יתרה צבורה מעל 50 ₪ ועד ל- 1,000 ₪, נשלחה המחאה  בדואר ביום 20.06.18. ניתן היה לפדות את ההמחאה במשך 90 יום. ככל שההמחאה לא נפדתה במהלך תקופה זו היא בוטלה.

2. בהתאם להנחיות העדכניות שפורסמו בחודש יוני 2020, החברה המנהלת שלחה או תשלח (בהתאם למועד) לעמיתים זכאים שבבעלותם חשבון קטן בסכום של לפחות 10 ש"ח המחאה לפדיון מיידי על פי הפירוט שלהלן:

 

סכום

תאריך נכונות

מועד אחרון למשלוח

מועד דיווח לממונה

6,500 ₪ +

30.09.2020

22.10.2020

17.01.2020

5,000 ₪ +

31.12.2020

17.01.2021

01.04.2021

3,500 ₪ +

28.02.2021

15.03.2021

01.06.2021

2,000 ₪ +

31.05.2021

15.06.2021

01.09.2021

2,000-10 ₪

30.09.2021

20.10.2021

05.01.2022

 

ניתן לפדות את ההמחאה במשך 60 יום. ככל שההמחאה לא נפדתה במהלך תקופה זו היא בטלה.

 

להלן מספר דרכים למשיכת הכספים:

1. מילוי טופס בקשת משיכה מקוון באמצעות האתר של החברה, למילוי הטופס>>

2. מילוי טופס בקשת משיכה באמצעות הטלפון הנייד (לשם כך יש ליצור קשר עם שרות הלקוחות של החברה בטלפון 5054* לצורך קבלת לינק למילוי טופס משיכה).

3. הגשת בקשת משיכה באמצעות פניה טלפונית למוקד השירות של החברה המנהלת, בכפוף לביצוע זיהוי טלפוני לעמית. התשלום יעשה באחד מאלה: (1) זיכוי חשבון הבנק של העמית באמצעות העברה בנקאית - לצורך כך יש לצרף אסמכתה מהבנק או העתק המחאה מבוטלת הכוללת את פרטי חשבון הבנק של העמית; או-(2) משלוח המחאה לעמית- עבור עמית שלא מנהל חשבון בנק.  

4. שליחת טופס בקשת משיכה באמצעות הדואר האלקטרוני sherut@altshul.co.il.

5. שליחת טופס בקשת משיכה באמצעות הדואר לכתובת הבאה: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ , הברזל 19 א' רמת החייל, ת"א 6971026.

6. מילוי טופס בקשת משיכה באחד מסניפי בנק לאומי הפזורים ברחבי הארץ.

 

טופס בקשה למשיכת כספים מקופת גמל – סכומים נמוכים

 

בכל אחת מהאפשרויות המפורטות לעיל התשלום יבוצע באמצעות זיכוי חשבון הבנק של העמית באמצעות העברה בנקאית. לצורך כך, יש לצרף צילום תעודת זהות + אסמכתה מהבנק או העתק המחאה מבוטלת הכוללת את פרטי חשבון הבנק של העמית אליו יועברו הכספים.

 

לידיעתך, משיכת כספי פיצויים – תתבצע בכפוף להוראות הדין, כדלקמן:

בקשה למשיכה בטרם חלפו ארבעה (4) חודשים ממועד סיום העסקה מותנית בקבלת אישור מעסיק או טופס 161.

בקשה למשיכה בחלוף ארבעה (4) חודשים ממועד סיום העסקה מותנית בקבלת אסמכתה למועד סיום העסקה (לדוגמה: אישור מהמוסד לביטוח לאומי בגין תקופת העסקה).

 

שאלות ותשובות

 

לרשימת קופות הגמל של אלטשולר שחם

תפריט משנה

הערות משפטיות: האמור לעיל מוגש כמידע כללי ותמציתי בלבד, והוא כפוף להוראות ההסדר התחיקתי והתקנון הרלוונטי, כפי שיעודכנו מעת לעת.

• הסכום יעודכן מידי שנה ב-1 בינואר, לפי שיעור עליית המדד שהיה ידוע באותו מועד, ולעניין יום העדכון הראשון  - לעומת המדד שהיה ידוע ביום 1.1.2016.