משיכת כספים מתכנית 'חיסכון לכל ילד' של ילד.ה שנפטר.ה

במקרה של משיכת כספים מתכנית 'חיסכון לכל ילד' (להלן: "קופת גמל לחיסכון") של ילד.ה שנפטר.ה, נדרשים הזכאים לכספים לבצע מספר פעולות. בעמוד הבא ריכזנו עבורכם את כל המידע הנדרש בנושא: מה חשוב לדעת, מי זכאי למשוך את כספי הילד הנפטר, אלו מסמכים נדרשים ומהם זמני הטיפול בבקשה.

 

מה חשוב לדעת?

 • הזכאות למשיכת סכום החיסכון הצבור משתנה בהתאם לגיל ולמצב המשפחתי של הילד.ה טרם מועד הפטירה.
 • ביחס לילד.ה שנפטר.ה לפני הגיעו.ה לגיל 18, המוסד לביטוח לאומי ימשיך להפקיד לקופת גמל לחיסכון במשך שלושה חודשים נוספים מתום חודש הפטירה. וניתן יהיה לבצע את המשיכה מקופת הגמל לחיסכון רק בחלוף שלושת החודשים מתום מעד הפטירה.

 

איך ניתן לממש את הזכאות למשיכת הכספים מקופת הגמל לחיסכון?

 • משיכה של סכום החיסכון הצבור במקרה של פטירת ילד.ה, ניתן לבצע באמצעות מילוי טופס למשיכת כספי חיסכון לכל ילד. לבקשה זו יש לצרף מסמכים נלווים כמפורט מטה.

 

מי זכאי לבצע משיכה מקופת הגמל לחיסכון של ילד.ה שנפטר.ה?

הזכאות למשיכת הכספים תיקבע בהתאם לגילו של הילד.ה שנפטר.ה כפי שיוסבר להלן:

 

משיכת כספים מקופת גמל לחיסכון של ילד.ה שנפטר.ה בטרם הגיע.ה  לגיל 16:

 • אם לילד.ה שנפטר.ה היו שני הורים במועד הפטירה, כל אחד מהם זכאי למחצית מסכום החיסכון הצבור.
 • אם לילד.ה שנפטר.ה היה הורה אחד במועד הפטירה, ההורה זכאי למלוא סכום החיסכון הצבור.
 • אם הילד.ה שנפטר.ה היה יתום מהורים במועד הפטירה, חלוקת סכום החיסכון הצבור תיעשה לפי צו ירושה / צוואה אשר ניתן בגינה צו קיום צוואה / כללי משיכה מחשבון עם יתרה נמוכה.

 

משיכת כספים מקופת גמל לחיסכון של ילד.ה שנפטר.ה בין הגילאים 16-18

 • חלוקת סכום החיסכון הצבור תיעשה על פי צו ירושה / צוואה אשר ניתן בגינה צו קיום צוואה / כללי משיכה מחשבון עם יתרה נמוכה.

 

משיכת כספים מקופת גמל לחיסכון של ילד.ה שנפטר.ה לאחר הגיעו.ה לגיל 18

 • הזכאים לכספי החיסכון יהיו המוטבים שמינה הילד.ה שנפטר.ה או יורשיו החוקיים בהתאם לצו ירושה / צוואה אשר ניתן בגינה צו קיום צוואה.

 

אילו מסמכים נדרש לצרף לבקשת המשיכה?

 • טופס למשיכת כספי חיסכון לכל ילד בחתימת המבקש הזכאי לכספים*.
 • צילום תעודת זהות של כל אחד מהזכאים כולל ספח. אם תעודת הזהות ביומטרית, יש לצרף צילום של שני הצדדים.
 • צילום צ'ק או אישור ניהול חשבון בנק של כל אחד מהזכאים, או אסמכתא בדבר חשבון המשותף.
 • תעודת פטירה ממשרד הפנים.
 • ביחס לילד.ה שנפטר.ה לאחר הגיע.ה לגיל 16 יש לצרף צו ירושה מקורי או נאמן למקור או צוואה אשר ניתן בגינה צו לקיום צוואה ולצרפו כמקור או נאמן למקור.

 

* כאשר מדובר בזוג הורים, ניתן לשלוח טופס למשיכת כספי חיסכון לכל ילד אחד בחתימת שני ההורים/ אם הזכאים אינם הורי הילד הנפטר, יש למלא טופס למשיכת כספי חיסכון כל ילד בנפרד לכל זכאי.

 

תוך כמה זמן תטופל הבקשה שלי?

הבקשה תטופל תוך ארבעה ימי עסקים מקבלת בקשה מלאה ותקינה.

ספירת הימים תחל ביום העסקים העוקב לזה שבו התקבלה הבקשה והטפסים.

אם היום האחרון בספירה הוא אחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש, המשיכה תתבצע ביום העסקים הרביעי באותו החודש.

במקרה של חוסרים או אי תקינות במילוי הטפסים, החברה תיצור אתכם קשר.

 

*כדאי לדעת

בעת המשיכה יגבה מס על הרווחים בגובה 25% מהרווח הריאלי.

 

מדריכים נוספים:

תביעת שאירים / משיכת כספי נפטר מקרן פנסיה

משיכת כספי נפטר מקרן השתלמות

זקוקים למידע נוסף? פנו אלינו:

במייל: sherut@altshul.co.il

בטלפון: 5054* / 073-2331500

קבלת קהל: הברזל 21, קומת כניסה, לובי ,B ת"א. בין השעות: 09:00-16:00

 • לבירור אודות זכאות למשיכת הסכום הצבור במקרה של פטירת ילד, וקבלת מספר עמית לצורך מילוי טפסי המשיכה, ניתן לפנות באמצעות דוא"ל בצירוף צילום תעודת זהות לכתובת sherut@altshul.co.il או בטלפון 5054*.

המידע נכון ליום 24.10.2023 מידע זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, המלצה או חוות דעת ואין בו תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או תחליף לשיווק השקעות אישי ו/או ייעוץ מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. המידע המפורט לעיל הינו חומר מסייע ותמציתי בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה, ואין בו כדי לכסות את כל המקרים והנסיבות שייתכנו ו/או כדי למצות ו/או להחליף את הוראות ההסדר התחיקתי והתקנון הרלוונטי. במקרה של סתירה בין הוראות ההסדר התחיקתי ו/או התקנון הרלוונטי ו/או נהלי החברה המנהלת לבין המידע המפורט לעיל, תגברנה הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי ו/או נהלי החברה המנהלת, לפי העניין. השימוש במידע המפורט לעיל הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש. ט.ל.ח