פרטים אודות משיכת כספי נפטר

בקשת משיכה של כספי קופת גמל / קרן השתלמות של נפטר מחייבת הגשת המסמכים הבאים:

1. טופס "בקשה למשיכת כספים מקופת נפטר" (ניתן להוריד באתר, תחת טפסים שימושיים, יש למלא טופס נפרד עבור כל מוטב).

2. צילום תעודת זהות של המוטב/ יורש/ שאר. במקרה של תעודת זהות ביומטרית יש להעביר צילום של שני ציידי התעודה.

3. תעודת פטירה.

4. צילום המחאה של המוטב/ יורש/ שאר או אישור לניהול חשבון בנק.

5. בעת משיכה מקרן השתלמות במעמד עצמאי/ קופת גמל להשקעה - בנוסף נדרש למלא הצהרת FATCA והצהרת CRS.

6. בעת משיכה מקרן השתלמות במעמד עצמאי/ קופת גמל להשקעה/ קופת גמל במעמד עצמאי - נדרש בנוסף למלא הצהרת מוטב למקרה מוות.

 

בקשת משיכה של כספי קרן פנסיה של נפטר מחייבת הגשת המסמכים הבאים:

 1. צילום תעודת זהות של המוטב/ יורש/ שאיר. במקרה של תעודת זהות ביומטרית יש להעביר צילום של שני צידי התעודה.
 2. תעודת פטירה.
 3. צילום המחאה של המוטב/ יורש/ שאר או אישור לניהול חשבון בנק.
 4. ככל שאין זכאות לקבלת קצבת שארים – "טופס בקשה למשיכת כספי נפטר מקרן פנסיה מקיפה /כללית" (ניתן להוריד באתר, תחת טפסים שימושיים, יש למלא טופס נפרד עבור כל מוטב).
 5. ככל שקיימת זכאות לקבלת קצבת שארים - יש להמציא את המסמכים המפורטים ב- "ערכת תביעת שאירים" (ניתן להוריד באתר, תחת טפסים שימושיים).
 6. בעת משיכה מקרן פנסיה כללית- נדרש בנוסף למלא הצהרת מוטב למקרה מוות.

 

אישורים נוספים הנדרשים, בהתאם לזהות מגיש הבקשה:

 • יורש: צו ירושה או צוואה וצו לקיומה מקורי או חתום על ידי עו"ד בחותמת נאמן למקור.
 • יורש או מוטב (במקרה של פיצויים בלבד כאשר המנוח נפטר לאחר סיום העסקה): אישור מעסיק על פרישתו של המנוח הכולל תאריך פרישה, במידה והאישור אינו מכיל תאריך פרישה יש להגיש בנוסף אסמכתה למועד סיום העסקה (לדוגמה: אישור מהמוסד לביטוח לאומי בגין תקופת העסקה) וכן אישור פקיד שומה בדבר חבות המס לגבי רכיב הפיצויים.
 • מנהל העיזבון: צו מינוי מקורי או חתום על ידי עו"ד בחותמת נאמן למקור וצילום תעודת זהות של מנהל העיזבון.
 • מיופה הכוח: ייפוי כוח מאומת כדין, בהתאם לנהלי החברה וצילום תעודת זהות של מיופה הכוח.
 • אפוטרופוס: צו מינוי אפוטרופוס מקורי וצילום תעודת זהות של האפוטרופוס.
 • הורים (במקרה של זכאי שהוא קטין בלבד): צילום תעודת זהות של כל אחד מההורים לרבות ספח.
 • שאיר (במקרה של פיצויים בלבד כאשר המנוח נפטר בזמן העסקה): כתב הצהרת שארים חתום על ידי המבקש ומאומת ע"י עו"ד, ואישור לחבות מס (טופס 160 או טופס 161) שכותרתו "ניכוי מס מפיצויי פרישה עקב מוות" ובו מפורטים שיעורי ניכוי המס שיגבו משאירי המנוח, על האישור לכלול את מספר תעודת הזהות של מבקש המשיכה.
 • תאגיד: תעודת רישום נאמן למקור כדין; אישור רו"ח/ עו"ד בדבר החתימות אשר מחייבות את החברה בצירוף חותמת החברה וצילום תעודת זהות של מורשי חתימה.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת שירות לקוחות 5054*

תפריט משנה

הערות משפטיות: האמור לעיל כפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולהוראות התקנונים הרלוונטיים. האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח. אין לראות באמור התחייבות של החברה להשגת תשואות עודפות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד.