קבצי הדיווח מהמעסיק והיזונים חוזרים מהגוף המוסדי

על המעסיק להעביר שלושה דיווחים נפרדים:

  1. דיווח שוטף: דיווח על הפקדות לזכות העובדים בקובץ XML אחיד ע"פ מבנה שקבע משרד האוצר.
  2. דיווח שלילי: דיווח על החזר כספים שהופקדו ביתר בקובץ XML אחיד ע"פ מבנה שקבע משרד האוצר.
  3. דיווח על הפסקת תשלומים לעובד מכל סיבה שהיא: (לדוגמא: סיום העסקה, חל"ת, חל"ד וכד') בפורמט שקבע משרד האוצר.

היזונים חוזרים מהגוף המוסדי:

  1. היזון חוזר ראשוני: ישלח תוך 30 דקות ממועד קבלת הקובץ ומטרתו הינה מתן חיווי באשר לתקינות / אי-תקינות הקובץ שנשלח ע"י המעסיק.
  2. היזון חוזר מסכם: ישלח עד לתום יום העסקים העוקב ליום שבו התקבל הקובץ בחברה, אם התקבל עד השעה 12:00. במקרה בו דיווחה חברה מנהלת בהיזון זה כי נדרש לה פרק זמן נוסף להשלמת הטיפול ברישום הזכויות במערכות החברה, תשלים החברה את הטיפול האמור בתוך 3 ימי עסקים מהיום בו נמסר ההיזון החוזר המסכם.
  3. היזון חוזר מסכם שבועי: ישלח אחת לשבוע מיום העברת הקובץ רק לגבי קליטות שלא הושלמו בהיזון חוזר המסכם וכן דיווח חדש שהתקבל
  4. היזון חוזר מסכם שנתי: ישלח אחת לשנה עד לתאריך ה-28 בפברואר של השנה העוקבת. מטרתו הינה מתן חיווי לגבי קליטת זכויות העובדים במהלך שנת המס תוך ציון מרכיבי החשבון.

הערות משפטיות: האמור לעיל כפוף להוראות אגף שוק ההון במשרד האוצר ולהסדר התחיקתי.