קופות גמל לתגמולים

קופות גמל הן אפיק השקעה משתלם למבקשים לחסוך כספים עבור גיל הפרישה באמצעות ביצוע הפקדות חודשיות. בקופות הגמל לעמיתים במעמד שכיר, מעבירים העובד והמעביד את הכספים בעוד שבקופות הגמל לעמיתים במעמד עצמאי - ההפקדות מבוצעות על ידי העמית. עם היציאה לגמלאות נהנה החוסך מהכספים שנצברו לאורך השנים ומהטבות מס. קופות הגמל של אלטשולר שחם מנוהלות על פי סטנדרטים גבוהים ותחת פיקוח הדוק של הנהלת הקבוצה.

 

שם קופה

אופי מדיניות השקעה

 אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה

בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות,

בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים במסלול.

אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 

בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות,

בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים במסלול.

אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה 

בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות,

בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים במסלול.

אלטשולר שחם גמל מניות

נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% מנכסי המסלול.

אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות

חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% מנכסי המסלול

חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 15% מנכסי המסלול.

אלטשולר שחם גמל אג"ח ללא מניות

חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפח מ-75% מנכסי המסלול.

חשיפה למניות תהיה בשיעור של 0% מנכסי המסלול.

אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלות

נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלות שונות, בשיעור חשיפה

שלא יפחת מ-75% מנכסי המסלול.

אלטשולר שחם גמל כספי

כל נכסי המסלול ישקעו בנכסים המפורטים בסעיף 2א לתקנות השקעות משותפות בנאמנות

(נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), התשנ"ה 1994.

אלטשולר שחם גמל פאסיבי - מדדי מניות

נכסי המסלול בשיעור שלא יפחת מ 75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי מניות. יתרת הנכסים, למעט שיעור הנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדים שונים, בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעת וועדת השקעות.

אלטשולר שחם גמל הלכה

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי הלכה יהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה של וועדת ההשקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות כלפי העמיתים במסלול זה. השאת התשואה במסלול מוגבלת בכך שהשקעות המסלול כפופות לכללי ההלכה היהודית.

אלטשולר שחם גמל משולב סחיר

נכסי המסלול יהיו חשופים לתמהיל של מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה בנכסים סחירים בלבד.

נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%, יעקבו אחר מדדי מניות או אג"ח קונצרני או אג"ח ממשלות, או שילוב ביניהם, כהגדרתם באשכול מסלולים מחקי מדדים, ולכל הפחות בשלושה מדדים כאמור, באמצעות מכשירים עוקבי מדד.

אלטשולר שחם גמל מחקה

מדד S&P 500

נכסי המסלול יעקבו אחר מדד S&P 500 [העונה על התנאים המנויים בסעיף 6 לחוזר גופים מוסדיים 2013-9-13 שעניינו כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים] בשיעור חשיפה של 100% מנכסי המסלול. נכסי המסלול העוקבים אחר המדד כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים.

תפריט משנה

הערות משפטיות: * החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה ו/או הרכב הנכסים כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנוני הקופות/קרנות והוראות ההסדר התחיקתי. * אין לראות באמור לעיל התחייבות של החברה להשגת תשואות עודפות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד. * האמור לעיל כפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולהוראות התקנונים הרלוונטיים. * אין לראות באמור לעיל סקירה ממצה של אופי מדיניות ההשקעה במסלולים השונים. מידע מפורט אודות מסלולי ההשקעה ואופי מדיניות ההשקעה בהם ניתן למצוא בעמוד הקופה הרלוונטי.