קופות מרכזיות לפיצויים

שם קופה

אופי מדיניות השקעה

אלטשולר שחם פיצויים כללי בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע מעת לעת.
אלטשולר שחם פיצויים כספי

כל נכסי המסלול יושקעו בנכסים המפורטים בסעיף 2א לתקנות השקעות משותפות בנאמנות

(נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), התשנ"ה - 1994.

אלטשולר שחם פיצויים אג"ח ללא מניות

חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% מנכסי המסלול.

חשיפה למניות תהיה בשיעור של 0% מנכסי המסלול.

אלטשולר שחם פיצויים אג"ח עד 15% במניות

חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% מנכסי המסלול.

חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 15% מנכסי המסלול.

תפריט משנה

הערות משפטיות: * החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה ו/או הרכב הנכסים כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופה והוראות ההסדר התחיקתי. * אין לראות באמור לעיל התחייבות של החברה להשגת תשואות עודפות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד. * האמור לעיל כפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולהוראות התקנון הרלוונטי. * אין לראות באמור לעיל סקירה ממצה של אופי מדיניות ההשקעה במסלולים השונים. מידע מפורט אודות מסלולי ההשקעה ואופי מדיניות ההשקעה בהם ניתן למצוא בעמוד הקופה הרלוונטי. * האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח.