הוצאות לניהול השקעות

ודמי ניהול ממוצעים בשנת 2023

שיעור דמי ניהול מהפקדה *  
שיעור דמי ניהול מחיסכון *  
שיעור הוצאות לניהול השקעות ** 0.01%
מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני *** 0.00%

הערות משפטיות: *שיעור דמי ניהול מהפקדה/מהחיסכון שנגבו בממוצע בכל אחד מהמסלולים הקיימים בחשבונות העמית בקופת הגמל. 

**שיעור ההוצאות לניהול ההשקעות לכל אחד ממסלולי ההשקעה יחושבו כמפורט להלן: סך כל ההוצאות הישירות לפי סעיפים קטנים (1) עד (4) ו-(8) עד (10) לתקנה2.א. לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות), התשס"ח-2008, חלקי ממוצע של סך כל השווי המשוערך של נכסי מסלול ההשקעה בתום שנת הכספים שחלפה וסך כל השווי המשוערך של נכסי מסלול ההשקעה בתום שנת הכספים של שנת הדוח; ולגבי מסלול השקעה חדש שאושר במהלך שנת הכספים, חלקי ממוצע של סך כל השווי המשוערך של נכסי אותו המסלול לתום הרבעון הראשון שחלף מהמועד שאושר וסך כל השווי המשוערך של נכסי מסלול ההשקעה בתום שנת הכספים של שנת הדוח. 

***שיעור ההוצאות לניהול חיצוני כהגדרתם בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות), התשס"ח-2008