קרנות אג"ח בארץ - כללי

 

שם הקרן

מספר ני"ע

סיווג קרן

אלטשולר שחם (0B) תיק השקעות ללא מניות 5110564  אג"ח בארץ - כללי, אג"ח כללי בארץ - ללא מניות 
אלטשולר שחם (0B) תיק סולידי ללא מניות  5118005  אג"ח בארץ - כללי, אג"ח כללי בארץ - ללא מניות 
אלטשולר שחם (0B) (!) * תיק אג"ח ללא מניות 5126727 אג"ח בארץ - כללי, אג"ח כללי בארץ - ללא מניות
אלטשולר שחם (1B) 10-90
5115167 אג"ח בארץ - כללי, אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אלטשולר שחם (2B) 15-85
5126164  אג"ח בארץ – כללי, אג"ח כללי בארץ – עד 20% מניות 
אלטשולר שחם (2A)20/80
5114236  אג"ח בארץ - כללי, אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
אלטשולר שחם (2C) 25-75
5105705  אג"ח בארץ - כללי, אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות 
אלטשולר שחם (3C) 35-65
5126180 אג"ח בארץ – כללי, אג"ח כללי בארץ – חשיפה מרבית מעל 30% מניות
אלטשולר שחם (3C) 50-50
5124615  אג"ח בארץ - כללי, אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות 
אלטשולר שחם (2B) עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי
5108402 אג"ח בארץ - כללי, אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
אלטשולר שחם (2B) עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 5129598  אג"ח בארץ- כללי, אג"ח כללי בארץ- עד 30% מניות 
אלטשולר שחם (2B) עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 5122825 אג"ח בארץ - כללי, אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
אלטשולר שחם (3D) עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט 5128806 אג"ח בארץ- כללי, אג"ח כללי בארץ- חשיפה מרבית מעל 30% מניות

תפריט משנה

אפשר לעזור?

דרכים ליצירת קשר

הערות משפטיות: * סימן קריאה בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה [כהגדרת מונח זה בהוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר הסדרת נושא הקסטודיאן וחובת גילוי בדבר חשיפת הקרן לגורמי סיכון אשראי (להלן: "ההוראה")] או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה, או מהפקדת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן – חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים: שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על  שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן; שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסויים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות); לענין זה, קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה - כהגדרתה בנספח להוראה. שם הקרנות כולל את פרופיל החשיפה של הקרנות למניות ולמט"ח כאמור בתקנה 1 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג לצורך פרסום קרנות), תשס"ח-2007, ראה מקרא פרופיל חשיפה • אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת • אין באמור לעיל כדי להוות המלצה לרכישת יחידות בקרן •  רכישת יחידות בקרנות היא בהסתמך על תשקיף עיקרי, דוח שנתי ודיווחים מידיים שבתוקף. • אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים והצרכים המיוחדים של המשקיע • אין בדירוגי ו/או בתשואות העבר כדי להבטיח דירוג ו/או תשואה דומה בעתיד. • הקרנות הינן פטורות למעט אלטשולר שחם (1D) דולרית אג"ח חו"ל שהינה קרן חייבת.לפרטים נוספים אודות מנהל הקרן ונאמני הקרנות, ראה תשקיף בלינק המצ"ב: https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx?q=2020-03-073459, והדיווחים המידיים שבתוקף.