קרנות אג"ח בארץ - כללי

 

שם הקרן

מספר ני"ע

למידע נוסף אודות הקרן

אלטשולר שחם (0B)(!) תיק אג"ח ללא מניות* 5126727 לפרטים לחצו כאן>>
אלטשולר שחם (0A) תיק אג"ח שקלי 5100813 לפרטים לחצו כאן>>
אלטשולר שחם (0B) תיק השקעות ללא מניות 5110564 לפרטים לחצו כאן>>
אלטשולר שחם (1B) 10-90 5115167 לפרטים לחצו כאן>>
אלטשולר שחם (2B) 15-85 5126164 לפרטים לחצו כאן>>
אלטשולר שחם (2B) 20-80 5114236 לפרטים לחצו כאן>>
אלטשולר שחם (2C) 25-75 5105705 לפרטים לחצו כאן>>
אלטשולר שחם (2B) 30-70 5122825 לפרטים לחצו כאן>>
אלטשולר שחם (3C) 35-65 5126180 לפרטים לחצו כאן>>
אלטשולר שחם (3C) 50-50 5124615 לפרטים לחצו כאן>>
אלטשולר שחם (2B) עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 5108402 לפרטים לחצו כאן>>
אלטשולר שחם (2B) עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 5129598 לפרטים לחצו כאן>>
אלטשולר שחם (2A20/80 מניות ת"א 5136718 לפרטים לחצו כאן>>
אלטשולר שחם (2A) 30/70 מניות ת"א 5136700 לפרטים לחצו כאן>>
אלטשולר שחם (1A) 10/90 מניות ת"א 5136726 לפרטים לחצו כאן>>

תפריט משנה

*סימן קריאה בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתן להלן) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השנייה, או מהפקדת מזומנים ופיקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן: "חשיפה לבנקים וברוקרים"), בתוספת חשיפה לאגרות חוב של חברות נטולות זיקה לישראל למעט אם הן בדירוג AAil ומעלה או דירוג מקביל לו, בנסיבות או בשיעורים הבאים: השיעור הכולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים, בתוספת חשיפה לאגרות חוב של חברות נטולות זיקה לישראל למעט אם הן בדירוג AAil ומעלה או דירוג מקביל לו, עשוי לעלות על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן; שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסוים עשוי לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשוי לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכול ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות); לעניין זה: קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שנייה - כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. "אגרות חוב של חברות נטולות זיקה לישראל" – לפי מועדי הכניסה לתוקף שנקבעו בהוראה מטעם רשות ניירות ערך למנהלי הקרנות בדבר גילוי בשם הקרן אודות חשיפה אפשרית לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה, לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, ולתאגיד בנקאי אצלו מוחזקים מזומנים ופקדונות של הקרן (נוסח חדש – 2021). "חברה נטולת זיקה לישראל" – חברה שמתקיימים לגביה כל אלה: (1) אגרות חוב שלה רשומות למסחר בישראל; (2) מקום התאגדותה הוא מחוץ לישראל; (3) מניותיה לא הוצעו לציבור בישראל; (4) ניהול עסקיה מתקיים מחוץ לישראל. לעניין זה יראו חברה כחברה שניהול עסקיה בתוך ישראל אם המנהל הכללי שלה או יו"ר פעיל שלה (יו"ר דירקטוריון המועסק בתפקידו בשיעור העולה על 50% משרה) הם תושבי ישראל ומרבית חברי הדירקטוריון שלה הם תושבי ישראל. דירוג AAil כאמור לעיל או דירוג מקביל לו – לא כולל דירוג (AAil-) או דירוג מקביל לו. שם הקרנות כולל את פרופיל החשיפה של הקרנות למניות ולמט"ח כאמור בתקנה 1 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג לצורך פרסום קרנות), תשס"ח-2007 • אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת • אין באמור לעיל כדי להוות המלצה לרכישת יחידות בקרן •  רכישת יחידות בקרנות היא בהסתמך על תשקיף עיקרי, דוח שנתי ודיווחים מידיים שבתוקף. • אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים והצרכים המיוחדים של המשקיע • אין בדירוגי ו/או בתשואות העבר כדי להבטיח דירוג ו/או תשואה דומה בעתיד. • לפרטים נוספים אודות מנהל הקרן ונאמני הקרנות, ראה תשקיף בלינק להלן>>, והדיווחים המידיים שבתוקף. למקרא פרופיל חשיפה>>