קרנות אג"ח בארץ - מדינה

 

 

שם הקרן

מספר ני"ע

סיווג קרן

5116983
אג"ח בארץ - מדינה, אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
5108667
אג"ח בארץ - מדינה, אג"ח מדינה צמוד מדד, צמודי מדד אחר
אלטשולר שחם (00) צמוד בינוני 5111000  אג"ח בארץ - מדינה, אג"ח מדינה צמוד מדד, צמודי מדד לטווח בינוני (שנתיים עד ארבע שנים)
אלטשולר שחם (1A) אג"ח מדינה +10%  5107800 אג"ח בארץ - מדינה, אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
5118476
אג"ח בארץ - מדינה, אג"ח מדינה כללי - חשיפה מרבית מעל 10% מניות.
5122528
אג"ח  בארץ - מדינה, אג"ח מדינה כללי - חשיפה מרבית מעל 10% מניות

 

 

 

 

תפריט משנה

אפשר לעזור?

דרכים ליצירת קשר

הערות משפטיות:  שם הקרנות כולל את פרופיל החשיפה של הקרנות למניות ולמט"ח כאמור בתקנה 1 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג לצורך פרסום קרנות), תשס"ח-2007, ראה מקרא פרופיל חשיפה  אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת • אין באמור לעיל כדי להוות המלצה לרכישת יחידות בקרן •  רכישת יחידות בקרנות היא בהסתמך על תשקיף עיקרי, דוח שנתי ודיווחים מידיים שבתוקף. • אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים והצרכים המיוחדים של המשקיע • אין בדירוגי ו/או בתשואות העבר כדי להבטיח דירוג ו/או תשואה דומה בעתיד. • הקרנות הינן פטורות למעט אלטשולר שחם (1D) דולרית אג"ח חו"ל שהינה קרן חייבת. • לפרטים נוספים אודות מנהל הקרן ונאמני הקרנות, ראה תשקיף בלינק המצ"ב: https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx?q=2020-03-073459, והדיווחים המידיים שבתוקף.