קרנות מניות בחו"ל

שם הקרן

מספר ני"ע

סיווג קרן

5108329
מניות בחו"ל, מניות כללי בחו"ל, מניות כללי בחו"ל מוגנת מט"ח
5118609
מניות בחו"ל, מניות כללי בחו"ל, מניות כללי בחו"ל מוגנת מט"ח
5105218
מניות בחו"ל, מניות לפי ענפים בחו"ל, ענפים אחרים בחו"ל
5105531
מניות בחו"ל, מניות גאוגרפי, ארה"ב חשופת מט"ח
5125034
מניות בחו"ל, מניות לפי ענפים בחו"ל, ענפים אחרים בחו"ל
אלטשולר שחם (4D) אגד חוץ מנייתי מנהלים זרים חשוף מט"ח
5132642
אגד קרנות, אגד חוץ, אגד חוץ מניות

תפריט משנה

אפשר לעזור?

דרכים ליצירת קשר

הערות משפטיות:  שם הקרנות כולל את פרופיל החשיפה של הקרנות למניות ולמט"ח כאמור בתקנה 1 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג לצורך פרסום קרנות), תשס"ח-2007, ראה מקרא פרופיל חשיפה  אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת • אין באמור לעיל כדי להוות המלצה לרכישת יחידות בקרן •  רכישת יחידות בקרנות היא בהסתמך על תשקיף עיקרי, דוח שנתי ודיווחים מידיים שבתוקף. • אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים והצרכים המיוחדים של המשקיע • אין בדירוגי ו/או בתשואות העבר כדי להבטיח דירוג ו/או תשואה דומה בעתיד. • הקרנות הינן פטורות למעט אלטשולר שחם (1D) דולרית אג"ח חו"ל שהינה קרן חייבת. • לפרטים נוספים אודות מנהל הקרן ונאמני הקרנות, ראה תשקיף בלינק המצ"ב: https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx?q=2020-03-073459, והדיווחים המידיים שבתוקף.