שאלות ותשובות בנושא קרנות נאמנות

אלטשולר שחם מספקת מענה לכל שאלותיכם בתחום של קרנות נאמנות ומסייעת לכם להתמצא בתחום - מה היתרונות והחסרונות, וכיצד ניתן להצטרף?

  • ישנם מספר הבדלים בין שתי אפשרויות ההשקעה:

   גיוון ופיזור - קרן נאמנות מורכבת מסכום כסף גדול יותר ממרבית תיקי ההשקעות. היקף זה מאפשר גיוון ופיזור רחבים יותר.

   גמישות - בקרן נאמנות, הודות להיקף ההשקעות הנרחב של הקרן, תעריפי עמלות הקניה והמכירה עשויים להיות נמוכים באופן יחסי ולכן באופן עקרוני מנהל קרן חופשי יותר ליזום פעולות השקעה, על מנת להתאים אותן למצבים המשתנים של השוק.

   מס רווחי הון - בניהול תיק השקעות, כל פעולה של מכירה היא אירוע מס. כאשר ההשקעה מנוהלת באמצעות קרן נאמנות פטורה, המשקיע משלם מס רק בעת מכירת יחידות הקרן. הרווח הוא כפול: גם הדחייה בתשלום המס, וגם אפשרות התשואה הנוספת על סכום המס שטרם נוכה.

  • מנהלי קרנות (החפצים בכך) נוהגים לחתום על הסכמי הפצה עם מפיצים של קרנות נאמנות. עמלת ההפצה משולמת למפיצים על ידי מנהלי הקרנות בתמורה להפצת הקרנות. יצוין, כי על פי הוראות הדין לא משולמת עמלת הפצה עבור יחידות בקרנות נאמנות שנרכשו לפני 1.4.2006 ועבור יחידות שנרכשו על ידי מנהל תיקי השקעות לתיקים המנוהלים על ידו.

  • כל דיווחי מנהל הקרן בכל הקשור לקרן הנאמנות ולמנהל הקרן מבוצעים באמצעות דיווח אלקטרוני לרשות ניירות ערך ומפורסמים ב- אתר "מאיה" (מערכת אינטרנט להודעות) וכן באתר המגנ"א (מערכת גילוי נאות אלקטרונית) של רשות ניירות ערך. חלק מהדיווחים מפורסמים במקביל גם בעיתונות הכתובה.

  • ביצועי קרנות הנאמנות מתפרסמים מדי יום על ידי הבורסה לניירות ערך. ניתן לבדוק ביצועים אלה לאורך זמן (לדוגמה יום אחרון, חודש אחרון, מתחילת השנה, שנה, שלוש שנים, חמש שנים אחרונות ועוד) על ידי גלישה באתרים כלכליים המשווים ביצועי קרנות נאמנות.

  • קרן חייבת - קרן נאמנות אשר הרווחים הנוצרים בה חייבים במס רווחי הון, המשולם מנכסי הקרן.  המשקיע בקרן חייבת פטור מתשלום מס נוסף כשהוא פודה את היחידות שבבעלותו.

   קרן נאמנות פטורה - היא קרן שאינה חייבת במס על הרווחים בגין הנכסים בהם היא משקיעה בישראל (מס רווח הון או מס על ריביות ודיבידנד) וכן עשויה להיות מחויבת בתשלום מס בחו"ל בגין הכנסות ורווחים מני"ע הנסחרים בחו"ל, זאת, בין היתר, בהתאם לדין החל במדינה בה נסחרים ני"ע, אמנות מס ככל שקיימות וכיו"ב. חבות המס תחול על מחזיק היחידות בקרן במועד פדיון היחידות וזאת בגין הרווח הריאלי שנצבר על היחידות שפדה. נכון להיום, שיעור המס למשקיע יחיד בגין רווחי הון עומד על 25%. ניתן לקזז ממס רווחי ההון הפסדים מני"ע אחרים ומקרנות אחרות שבתיק ההשקעות של המשקיע.

  • ניתן בהחלט לרכוש יחידות של קרנות נאמנות בהוראת קבע. לשם כך יש לפנות אל יועץ ההשקעות בסניף הבנק, ולהחליט מראש על סכום קבוע או על מספר קבוע של יחידות שתרכשו מדי חודש בקרן הנאמנות שבחרתם.

  • ניתן לרכוש יחידות השתתפות בקרנות נאמנות אצל כל חברי הבורסה, בכלל זה בנקים. כל מה שצריך לעשות הוא להעביר הוראה לבנק או לחבר הבורסה שירכשו עבורך את קרנות הנאמנות, שיזקפו לזכות פיקדון ניירות הערך שלך.

    

   ניתן לרכוש יחידות בקרן הנאמנות באמצעות מתן הוראת קניה לבנק בו מתנהל חשבון העו"ש של הלקוח. בשל העובדה שלקרנות רבות יש שמות ארוכים ולעתים דומים, מומלץ לציין את מספר הבורסה של הקרן בעת נתינת הוראת הקניה לפקיד הבנק.

    

   דרך קלה לרכישת יחידות בקרן הנאמנות היא באמצעות מתן ההוראה לבנק באמצעות האינטרנט. גם במקרה זה הזיהוי המומלץ של הקרן הוא באמצעות מספר הבורסה של הקרן.

    

   הוראות הקניה או המכירה יתבצעו באותו היום בדרך כלל. לכל קרן נאמנות יש שעה קבועה לביצוע הפעולות ("השעה היעודה") – הוראות שיתקבלו עד לשעה זו, יבוצעו באותו יום המסחר.

  • על פי הוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד – 1994 ניתן להזמין יחידות רק באמצעות מפיץ. מפיץ מוגדר בחוק האמור כחבר בורסה.

    

   לכן, כל הזמנת יחידות יכולה להיעשות רק באמצעות חבר בורסה. הזמנת יחידות באמצעות בנקים שאינם חברי בורסה (ויש כאלה) מותנית בכך שלאותו בנק יש הסכם עם חבר בורסה והוא מבצע את ההזמנה עבור הלקוח על ידי אותו חבר בורסה. (לכל הבנקים שאינם חברי בורסה יש הסכם עם חבר בורסה).

    

   הוראה לפדיון יחידות יש ליתן באמצעות הבנק או חבר הבורסה שאצלו רשומות היחידות לזכות המשקיע.

  • ניתן להזמין יחידות בקרנות נאמנות או לפדות יחידות אלה בכל יום בו מתקיים מסחר בקרנות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. ישנן קרנות שבהן מדובר בד"כ בימים א'-ה', וישנן כאלה שבהן מדובר בד"כ בימים ב'-ה', כמפורט בתשקיף קרן הנאמנות או בדו"ח מיידי שפורסם לאחריו, ככל שפורסם. בקרנות נאמנות שעל פי מדיניות ההשקעות שלהן קיימת חשיפה למזומנים במט"ח ולניירות ערך הנסחרים בחו"ל בשיעור הגבוה מ-10% לא ניתן לרכוש יחידות או לפדות יחידות בימי א', ובימים נוספים בהם לא מתקיים מסחר בחו"ל. על ימים נוספים אלה מדווח מנהל הקרן מעת לעת דו"ח מיידי בסמוך למועדים הרלוונטיים.

    

   השעות בהן ניתן להזמין יחידות או לפדות יחידות אינן אחידות בכל הקרנות והן מתפרסמות בתשקיף של כל קרן. על כל שינוי בשעות אלה מפרסם מנהל הקרן דו"ח מיידי.

    

   בימי חול המועד (סוכות ופסח) מתקצרות השעות בהן ניתן לרכוש יחידות או לפדות יחידות. שעות אלה מפורסמות בתשקיף הקרן או בדו"ח מיידי של מנהל הקרן.

  • אין השקעה שבה הרווח הוא בטוח לחלוטין. קרן נאמנות – על אף הניהול המקצועי – חשופה לתנודות ולמגמות שבשוק ההון – הן תנודות צפויות והן תנודות בלתי צפויות. בדרך כלל קיים יחס ישיר בין מידת התנודתיות לבין התשואה הצפויה. באופן כללי, ככל שהמשקיע מוכן להשקיע באפיק תנודתי יותר, כך גם התשואה עשויה להיות גבוהה יותר (בתקופות מסוימות), וככל שהמשקיע בוחר באפיק יציב יותר – כך גם התשואה צפויה להיות מתונה יותר.

  • ראשית, יש לקבוע את סוג ההשקעה המבוקש, את רמת התנודתיות הפוטנציאלית הרצויה ואת תקופת ההשקעה הצפויה. לאחר קביעת סוג ההשקעה, יש לאתר את קרנות הנאמנות אשר מאפייניהן עונים לסוג השקעה זה.

  • לכל קרן מתפרסם "תשקיף" או דו"ח שנתי המפרט את מדיניות ההשקעות של הקרן ומספק פרטים אודות מנהל הקרן והקרן עצמה (מדיניות השקעה, נכס ייחוס ועוד). מנהל הקרן חייב להשקיע את נכסי הקרן על פי מדיניות ההשקעה המפורטת בתשקיף. מדיניות ההשקעה ניתנת לשינוי בתנאים מסוים על ידי פרסום דו"ח מיידי. מדיניות ההשקעה של הקרנות מגוונת מאד. יש קרנות המתמחות בהשקעות שקליות, בעוד אחרות מתמחות באג"ח כללי וספציפי כמו – אג"ח חברות, אג"ח להמרה ועוד, יש קרנות המתמחות במניות כללי או ספציפי, לפי מדינות, לפי מגזרים וכיו"ב. על המשקיע לבחור את קרן הנאמנות המתאימה למאפייני ההשקעה בה הוא מעוניין.

  • היחידות שרכשתם בקרנות הנאמנות נמצאות בפיקדון ני"ע של הלקוח בבנק, או בגוף פיננסי אחר (שהוא חבר הבורסה) שבאמצעותו השקיע הלקוח בקרן הנאמנות.

  • קרן נאמנות היא כלי שמטרתו השקעה משותפת בני"ע והפקת רווחים משותפת מהחזקתם. קרן נאמנות מנוהלת ע"י מנהל קרן, ופועלת עפ"י הסכם נאמנות ותשקיף  או בדו"ח שנתי, לפני העניין שפרטיהם מפורסמים. השקעה בני"ע באמצעות קרן נאמנות מתבצעת בהתאם למדיניות השקעה הנקבעת מראש, וניתנת לשינוי מעת לעת בתנאים מסוים. כל קרן מורכבת מיחידות השתתפות אשר כל אחת מהן מקנה זכות שווה בנכסי הקרן. ישנם סוגים רבים ושונים של קרנות נאמנות, למשל: קרנות מחקות, קרנות כספיות ועוד.

  • ישנם מספר הבדלים בין שתי אפשרויות ההשקעה:

   גיוון ופיזור - קרן נאמנות מורכבת מסכום כסף גדול יותר ממרבית תיקי ההשקעות. היקף זה מאפשר גיוון ופיזור רחבים יותר.

   גמישות - בקרן נאמנות, הודות להיקף ההשקעות הנרחב של הקרן, תעריפי עמלות הקניה והמכירה עשויים להיות נמוכים באופן יחסי ולכן באופן עקרוני מנהל קרן חופשי יותר ליזום פעולות השקעה, על מנת להתאים אותן למצבים המשתנים של השוק.

   מס רווחי הון - בניהול תיק השקעות, כל פעולה של מכירה היא אירוע מס. כאשר ההשקעה מנוהלת באמצעות קרן נאמנות פטורה, המשקיע משלם מס רק בעת מכירת יחידות הקרן. הרווח הוא כפול: גם הדחייה בתשלום המס, וגם אפשרות התשואה הנוספת על סכום המס שטרם נוכה.

  • מנהלי קרנות (החפצים בכך) נוהגים לחתום על הסכמי הפצה עם מפיצים של קרנות נאמנות. עמלת ההפצה משולמת למפיצים על ידי מנהלי הקרנות בתמורה להפצת הקרנות. יצוין, כי על פי הוראות הדין לא משולמת עמלת הפצה עבור יחידות בקרנות נאמנות שנרכשו לפני 1.4.2006 ועבור יחידות שנרכשו על ידי מנהל תיקי השקעות לתיקים המנוהלים על ידו.

  • כל דיווחי מנהל הקרן בכל הקשור לקרן הנאמנות ולמנהל הקרן מבוצעים באמצעות דיווח אלקטרוני לרשות ניירות ערך ומפורסמים ב- אתר "מאיה" (מערכת אינטרנט להודעות) וכן באתר המגנ"א (מערכת גילוי נאות אלקטרונית) של רשות ניירות ערך. חלק מהדיווחים מפורסמים במקביל גם בעיתונות הכתובה.

  • ביצועי קרנות הנאמנות מתפרסמים מדי יום על ידי הבורסה לניירות ערך. ניתן לבדוק ביצועים אלה לאורך זמן (לדוגמה יום אחרון, חודש אחרון, מתחילת השנה, שנה, שלוש שנים, חמש שנים אחרונות ועוד) על ידי גלישה באתרים כלכליים המשווים ביצועי קרנות נאמנות.

  • קרן חייבת - קרן נאמנות אשר הרווחים הנוצרים בה חייבים במס רווחי הון, המשולם מנכסי הקרן.  המשקיע בקרן חייבת פטור מתשלום מס נוסף כשהוא פודה את היחידות שבבעלותו.

   קרן נאמנות פטורה - היא קרן שאינה חייבת במס על הרווחים בגין הנכסים בהם היא משקיעה בישראל (מס רווח הון או מס על ריביות ודיבידנד) וכן עשויה להיות מחויבת בתשלום מס בחו"ל בגין הכנסות ורווחים מני"ע הנסחרים בחו"ל, זאת, בין היתר, בהתאם לדין החל במדינה בה נסחרים ני"ע, אמנות מס ככל שקיימות וכיו"ב. חבות המס תחול על מחזיק היחידות בקרן במועד פדיון היחידות וזאת בגין הרווח הריאלי שנצבר על היחידות שפדה. נכון להיום, שיעור המס למשקיע יחיד בגין רווחי הון עומד על 25%. ניתן לקזז ממס רווחי ההון הפסדים מני"ע אחרים ומקרנות אחרות שבתיק ההשקעות של המשקיע.

  • ניתן בהחלט לרכוש יחידות של קרנות נאמנות בהוראת קבע. לשם כך יש לפנות אל יועץ ההשקעות בסניף הבנק, ולהחליט מראש על סכום קבוע או על מספר קבוע של יחידות שתרכשו מדי חודש בקרן הנאמנות שבחרתם.

  • ניתן לרכוש יחידות השתתפות בקרנות נאמנות אצל כל חברי הבורסה, בכלל זה בנקים. כל מה שצריך לעשות הוא להעביר הוראה לבנק או לחבר הבורסה שירכשו עבורך את קרנות הנאמנות, שיזקפו לזכות פיקדון ניירות הערך שלך.

    

   ניתן לרכוש יחידות בקרן הנאמנות באמצעות מתן הוראת קניה לבנק בו מתנהל חשבון העו"ש של הלקוח. בשל העובדה שלקרנות רבות יש שמות ארוכים ולעתים דומים, מומלץ לציין את מספר הבורסה של הקרן בעת נתינת הוראת הקניה לפקיד הבנק.

    

   דרך קלה לרכישת יחידות בקרן הנאמנות היא באמצעות מתן ההוראה לבנק באמצעות האינטרנט. גם במקרה זה הזיהוי המומלץ של הקרן הוא באמצעות מספר הבורסה של הקרן.

    

   הוראות הקניה או המכירה יתבצעו באותו היום בדרך כלל. לכל קרן נאמנות יש שעה קבועה לביצוע הפעולות ("השעה היעודה") – הוראות שיתקבלו עד לשעה זו, יבוצעו באותו יום המסחר.

  • על פי הוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד – 1994 ניתן להזמין יחידות רק באמצעות מפיץ. מפיץ מוגדר בחוק האמור כחבר בורסה.

    

   לכן, כל הזמנת יחידות יכולה להיעשות רק באמצעות חבר בורסה. הזמנת יחידות באמצעות בנקים שאינם חברי בורסה (ויש כאלה) מותנית בכך שלאותו בנק יש הסכם עם חבר בורסה והוא מבצע את ההזמנה עבור הלקוח על ידי אותו חבר בורסה. (לכל הבנקים שאינם חברי בורסה יש הסכם עם חבר בורסה).

    

   הוראה לפדיון יחידות יש ליתן באמצעות הבנק או חבר הבורסה שאצלו רשומות היחידות לזכות המשקיע.

  • ניתן להזמין יחידות בקרנות נאמנות או לפדות יחידות אלה בכל יום בו מתקיים מסחר בקרנות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. ישנן קרנות שבהן מדובר בד"כ בימים א'-ה', וישנן כאלה שבהן מדובר בד"כ בימים ב'-ה', כמפורט בתשקיף קרן הנאמנות או בדו"ח מיידי שפורסם לאחריו, ככל שפורסם. בקרנות נאמנות שעל פי מדיניות ההשקעות שלהן קיימת חשיפה למזומנים במט"ח ולניירות ערך הנסחרים בחו"ל בשיעור הגבוה מ-10% לא ניתן לרכוש יחידות או לפדות יחידות בימי א', ובימים נוספים בהם לא מתקיים מסחר בחו"ל. על ימים נוספים אלה מדווח מנהל הקרן מעת לעת דו"ח מיידי בסמוך למועדים הרלוונטיים.

    

   השעות בהן ניתן להזמין יחידות או לפדות יחידות אינן אחידות בכל הקרנות והן מתפרסמות בתשקיף של כל קרן. על כל שינוי בשעות אלה מפרסם מנהל הקרן דו"ח מיידי.

    

   בימי חול המועד (סוכות ופסח) מתקצרות השעות בהן ניתן לרכוש יחידות או לפדות יחידות. שעות אלה מפורסמות בתשקיף הקרן או בדו"ח מיידי של מנהל הקרן.

  • אין השקעה שבה הרווח הוא בטוח לחלוטין. קרן נאמנות – על אף הניהול המקצועי – חשופה לתנודות ולמגמות שבשוק ההון – הן תנודות צפויות והן תנודות בלתי צפויות. בדרך כלל קיים יחס ישיר בין מידת התנודתיות לבין התשואה הצפויה. באופן כללי, ככל שהמשקיע מוכן להשקיע באפיק תנודתי יותר, כך גם התשואה עשויה להיות גבוהה יותר (בתקופות מסוימות), וככל שהמשקיע בוחר באפיק יציב יותר – כך גם התשואה צפויה להיות מתונה יותר.

  • ראשית, יש לקבוע את סוג ההשקעה המבוקש, את רמת התנודתיות הפוטנציאלית הרצויה ואת תקופת ההשקעה הצפויה. לאחר קביעת סוג ההשקעה, יש לאתר את קרנות הנאמנות אשר מאפייניהן עונים לסוג השקעה זה.

  • לכל קרן מתפרסם "תשקיף" או דו"ח שנתי המפרט את מדיניות ההשקעות של הקרן ומספק פרטים אודות מנהל הקרן והקרן עצמה (מדיניות השקעה, נכס ייחוס ועוד). מנהל הקרן חייב להשקיע את נכסי הקרן על פי מדיניות ההשקעה המפורטת בתשקיף. מדיניות ההשקעה ניתנת לשינוי בתנאים מסוים על ידי פרסום דו"ח מיידי. מדיניות ההשקעה של הקרנות מגוונת מאד. יש קרנות המתמחות בהשקעות שקליות, בעוד אחרות מתמחות באג"ח כללי וספציפי כמו – אג"ח חברות, אג"ח להמרה ועוד, יש קרנות המתמחות במניות כללי או ספציפי, לפי מדינות, לפי מגזרים וכיו"ב. על המשקיע לבחור את קרן הנאמנות המתאימה למאפייני ההשקעה בה הוא מעוניין.

  • היחידות שרכשתם בקרנות הנאמנות נמצאות בפיקדון ני"ע של הלקוח בבנק, או בגוף פיננסי אחר (שהוא חבר הבורסה) שבאמצעותו השקיע הלקוח בקרן הנאמנות.

  • קרן נאמנות היא כלי שמטרתו השקעה משותפת בני"ע והפקת רווחים משותפת מהחזקתם. קרן נאמנות מנוהלת ע"י מנהל קרן, ופועלת עפ"י הסכם נאמנות ותשקיף  או בדו"ח שנתי, לפני העניין שפרטיהם מפורסמים. השקעה בני"ע באמצעות קרן נאמנות מתבצעת בהתאם למדיניות השקעה הנקבעת מראש, וניתנת לשינוי מעת לעת בתנאים מסוים. כל קרן מורכבת מיחידות השתתפות אשר כל אחת מהן מקנה זכות שווה בנכסי הקרן. ישנם סוגים רבים ושונים של קרנות נאמנות, למשל: קרנות מחקות, קרנות כספיות ועוד.

  • ישנם מספר הבדלים בין שתי אפשרויות ההשקעה:

   גיוון ופיזור - קרן נאמנות מורכבת מסכום כסף גדול יותר ממרבית תיקי ההשקעות. היקף זה מאפשר גיוון ופיזור רחבים יותר.

   גמישות - בקרן נאמנות, הודות להיקף ההשקעות הנרחב של הקרן, תעריפי עמלות הקניה והמכירה עשויים להיות נמוכים באופן יחסי ולכן באופן עקרוני מנהל קרן חופשי יותר ליזום פעולות השקעה, על מנת להתאים אותן למצבים המשתנים של השוק.

   מס רווחי הון - בניהול תיק השקעות, כל פעולה של מכירה היא אירוע מס. כאשר ההשקעה מנוהלת באמצעות קרן נאמנות פטורה, המשקיע משלם מס רק בעת מכירת יחידות הקרן. הרווח הוא כפול: גם הדחייה בתשלום המס, וגם אפשרות התשואה הנוספת על סכום המס שטרם נוכה.

  • מנהלי קרנות (החפצים בכך) נוהגים לחתום על הסכמי הפצה עם מפיצים של קרנות נאמנות. עמלת ההפצה משולמת למפיצים על ידי מנהלי הקרנות בתמורה להפצת הקרנות. יצוין, כי על פי הוראות הדין לא משולמת עמלת הפצה עבור יחידות בקרנות נאמנות שנרכשו לפני 1.4.2006 ועבור יחידות שנרכשו על ידי מנהל תיקי השקעות לתיקים המנוהלים על ידו.

  • כל דיווחי מנהל הקרן בכל הקשור לקרן הנאמנות ולמנהל הקרן מבוצעים באמצעות דיווח אלקטרוני לרשות ניירות ערך ומפורסמים ב- אתר "מאיה" (מערכת אינטרנט להודעות) וכן באתר המגנ"א (מערכת גילוי נאות אלקטרונית) של רשות ניירות ערך. חלק מהדיווחים מפורסמים במקביל גם בעיתונות הכתובה.

  • ביצועי קרנות הנאמנות מתפרסמים מדי יום על ידי הבורסה לניירות ערך. ניתן לבדוק ביצועים אלה לאורך זמן (לדוגמה יום אחרון, חודש אחרון, מתחילת השנה, שנה, שלוש שנים, חמש שנים אחרונות ועוד) על ידי גלישה באתרים כלכליים המשווים ביצועי קרנות נאמנות.

  • קרן חייבת - קרן נאמנות אשר הרווחים הנוצרים בה חייבים במס רווחי הון, המשולם מנכסי הקרן.  המשקיע בקרן חייבת פטור מתשלום מס נוסף כשהוא פודה את היחידות שבבעלותו.

   קרן נאמנות פטורה - היא קרן שאינה חייבת במס על הרווחים בגין הנכסים בהם היא משקיעה בישראל (מס רווח הון או מס על ריביות ודיבידנד) וכן עשויה להיות מחויבת בתשלום מס בחו"ל בגין הכנסות ורווחים מני"ע הנסחרים בחו"ל, זאת, בין היתר, בהתאם לדין החל במדינה בה נסחרים ני"ע, אמנות מס ככל שקיימות וכיו"ב. חבות המס תחול על מחזיק היחידות בקרן במועד פדיון היחידות וזאת בגין הרווח הריאלי שנצבר על היחידות שפדה. נכון להיום, שיעור המס למשקיע יחיד בגין רווחי הון עומד על 25%. ניתן לקזז ממס רווחי ההון הפסדים מני"ע אחרים ומקרנות אחרות שבתיק ההשקעות של המשקיע.

  • ניתן בהחלט לרכוש יחידות של קרנות נאמנות בהוראת קבע. לשם כך יש לפנות אל יועץ ההשקעות בסניף הבנק, ולהחליט מראש על סכום קבוע או על מספר קבוע של יחידות שתרכשו מדי חודש בקרן הנאמנות שבחרתם.

  • ניתן לרכוש יחידות השתתפות בקרנות נאמנות אצל כל חברי הבורסה, בכלל זה בנקים. כל מה שצריך לעשות הוא להעביר הוראה לבנק או לחבר הבורסה שירכשו עבורך את קרנות הנאמנות, שיזקפו לזכות פיקדון ניירות הערך שלך.

    

   ניתן לרכוש יחידות בקרן הנאמנות באמצעות מתן הוראת קניה לבנק בו מתנהל חשבון העו"ש של הלקוח. בשל העובדה שלקרנות רבות יש שמות ארוכים ולעתים דומים, מומלץ לציין את מספר הבורסה של הקרן בעת נתינת הוראת הקניה לפקיד הבנק.

    

   דרך קלה לרכישת יחידות בקרן הנאמנות היא באמצעות מתן ההוראה לבנק באמצעות האינטרנט. גם במקרה זה הזיהוי המומלץ של הקרן הוא באמצעות מספר הבורסה של הקרן.

    

   הוראות הקניה או המכירה יתבצעו באותו היום בדרך כלל. לכל קרן נאמנות יש שעה קבועה לביצוע הפעולות ("השעה היעודה") – הוראות שיתקבלו עד לשעה זו, יבוצעו באותו יום המסחר.

  • על פי הוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד – 1994 ניתן להזמין יחידות רק באמצעות מפיץ. מפיץ מוגדר בחוק האמור כחבר בורסה.

    

   לכן, כל הזמנת יחידות יכולה להיעשות רק באמצעות חבר בורסה. הזמנת יחידות באמצעות בנקים שאינם חברי בורסה (ויש כאלה) מותנית בכך שלאותו בנק יש הסכם עם חבר בורסה והוא מבצע את ההזמנה עבור הלקוח על ידי אותו חבר בורסה. (לכל הבנקים שאינם חברי בורסה יש הסכם עם חבר בורסה).

    

   הוראה לפדיון יחידות יש ליתן באמצעות הבנק או חבר הבורסה שאצלו רשומות היחידות לזכות המשקיע.

  • ניתן להזמין יחידות בקרנות נאמנות או לפדות יחידות אלה בכל יום בו מתקיים מסחר בקרנות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. ישנן קרנות שבהן מדובר בד"כ בימים א'-ה', וישנן כאלה שבהן מדובר בד"כ בימים ב'-ה', כמפורט בתשקיף קרן הנאמנות או בדו"ח מיידי שפורסם לאחריו, ככל שפורסם. בקרנות נאמנות שעל פי מדיניות ההשקעות שלהן קיימת חשיפה למזומנים במט"ח ולניירות ערך הנסחרים בחו"ל בשיעור הגבוה מ-10% לא ניתן לרכוש יחידות או לפדות יחידות בימי א', ובימים נוספים בהם לא מתקיים מסחר בחו"ל. על ימים נוספים אלה מדווח מנהל הקרן מעת לעת דו"ח מיידי בסמוך למועדים הרלוונטיים.

    

   השעות בהן ניתן להזמין יחידות או לפדות יחידות אינן אחידות בכל הקרנות והן מתפרסמות בתשקיף של כל קרן. על כל שינוי בשעות אלה מפרסם מנהל הקרן דו"ח מיידי.

    

   בימי חול המועד (סוכות ופסח) מתקצרות השעות בהן ניתן לרכוש יחידות או לפדות יחידות. שעות אלה מפורסמות בתשקיף הקרן או בדו"ח מיידי של מנהל הקרן.

  • אין השקעה שבה הרווח הוא בטוח לחלוטין. קרן נאמנות – על אף הניהול המקצועי – חשופה לתנודות ולמגמות שבשוק ההון – הן תנודות צפויות והן תנודות בלתי צפויות. בדרך כלל קיים יחס ישיר בין מידת התנודתיות לבין התשואה הצפויה. באופן כללי, ככל שהמשקיע מוכן להשקיע באפיק תנודתי יותר, כך גם התשואה עשויה להיות גבוהה יותר (בתקופות מסוימות), וככל שהמשקיע בוחר באפיק יציב יותר – כך גם התשואה צפויה להיות מתונה יותר.

  • ראשית, יש לקבוע את סוג ההשקעה המבוקש, את רמת התנודתיות הפוטנציאלית הרצויה ואת תקופת ההשקעה הצפויה. לאחר קביעת סוג ההשקעה, יש לאתר את קרנות הנאמנות אשר מאפייניהן עונים לסוג השקעה זה.

  • לכל קרן מתפרסם "תשקיף" או דו"ח שנתי המפרט את מדיניות ההשקעות של הקרן ומספק פרטים אודות מנהל הקרן והקרן עצמה (מדיניות השקעה, נכס ייחוס ועוד). מנהל הקרן חייב להשקיע את נכסי הקרן על פי מדיניות ההשקעה המפורטת בתשקיף. מדיניות ההשקעה ניתנת לשינוי בתנאים מסוים על ידי פרסום דו"ח מיידי. מדיניות ההשקעה של הקרנות מגוונת מאד. יש קרנות המתמחות בהשקעות שקליות, בעוד אחרות מתמחות באג"ח כללי וספציפי כמו – אג"ח חברות, אג"ח להמרה ועוד, יש קרנות המתמחות במניות כללי או ספציפי, לפי מדינות, לפי מגזרים וכיו"ב. על המשקיע לבחור את קרן הנאמנות המתאימה למאפייני ההשקעה בה הוא מעוניין.

  • היחידות שרכשתם בקרנות הנאמנות נמצאות בפיקדון ני"ע של הלקוח בבנק, או בגוף פיננסי אחר (שהוא חבר הבורסה) שבאמצעותו השקיע הלקוח בקרן הנאמנות.

  • קרן נאמנות היא כלי שמטרתו השקעה משותפת בני"ע והפקת רווחים משותפת מהחזקתם. קרן נאמנות מנוהלת ע"י מנהל קרן, ופועלת עפ"י הסכם נאמנות ותשקיף  או בדו"ח שנתי, לפני העניין שפרטיהם מפורסמים. השקעה בני"ע באמצעות קרן נאמנות מתבצעת בהתאם למדיניות השקעה הנקבעת מראש, וניתנת לשינוי מעת לעת בתנאים מסוים. כל קרן מורכבת מיחידות השתתפות אשר כל אחת מהן מקנה זכות שווה בנכסי הקרן. ישנם סוגים רבים ושונים של קרנות נאמנות, למשל: קרנות מחקות, קרנות כספיות ועוד.