שאלות ותשובות בנושא קרנות פנסיה

אלטשולר שחם מספקת מענה לכל שאלותיכם בתחום של קרנות פנסיה ומסייעת לכם להתמצא בתחום - מה היתרונות והחסרונות, וכיצד ניתן להצטרף?

  • קרן פנסיה היא מכשיר חסכון לטווח ארוך, שמטרתו העיקרית היא לאפשר לעמית לצבור סכום כסף לקראת היציאה לפנסיה. את סכומי הכסף שהצטברו ניתן לקבל, בבוא העת, באמצעות קצבה חודשית ובמקרים מסוימים חלקו בסכום חד פעמי והכל בהתאם לקבוע בחוק. חשוב לבחור את הביטוח הפנסיוני הנכון עבורכם - מרבית העמיתים חוסכים כספים לגיל הפרישה באמצעות קרן פנסיה מקיפה הכוללת גם רכיבי ביטוח לאובדן כושר עבודה, נכות, ושארים.

  • קרן פנסיה שנבחרה על ידי רשות שוק ההון בהליך תחרותי המאפשרת למעסיק לצרף עובדים חדשים וקיימים לקרן הנבחרת בהליך קל ופשוט, ובכך לדאוג לרווחת העובדים לצד עמידה בהוראות הדין. בקרן הנבחרת דמי הניהול יעמדו על 1% מההפקדה ו- 0.22% מהצבירה. דמי ניהול אילו מובטחים לתקופה של 10 שנים לפחות.

  • בין אם הנך שכיר ובין אם הנך עצמאי - תוכל להצטרף לקרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם.

  • ניתן להצטרף בתהליך דיגיטלי קצר ופשוט. במידה והנך שכיר יש למלא את פרטי המעסיק לצורך הסדרת ההפקדות לקרן הפנסיה. במידה והנך עצמאי, אנא דאג לאחר ההצטרפות להסדרת ההפקדות השוטפות והעברת אסמכתאות בהתאם.

  • כן. בהמשך להליך ההצטרפות הדיגיטלי לקרן, קיימת אפשרות למלא בקשה להעברת קרן הפנסיה הקיימת שלך לקרן הנבחרת של אלטושלר שחם.

  • דמי ניהול מההפקדה: 1%
   דמי ניהול מהצבירה: 0.22%
  • מצטרפים חדשים יהנו מדמי ניהול מוזלים ומובטחים לתקופת של 10 שנים לפחות ממועד ההצטרפות לקרן הנבחרת.

  • לא. ההצטרפות לקרן כוללת הליך צירוף מהיר ופשוט במטרה להנגיש את הקרן הנבחרת לכלל האזרחים ללא צורך במילוי שאלון רפואי.

  • השקעות נכסי העמיתים בקרנות הפנסיה מתבצעות בהתאם למדיניות שקובעת וועדת ההשקעות ובכפוף לכללים שנקבעו בתקנות מס הכנסה (כללים לאשור ולניהול קופות גמל) תשכ"ד- 1964. מתוך סך הנכסים העומדים לרשות הקרן יושקעו 30% באג"ח מיועדות של ממשלת ישראל, הנושאות ריבית אפקטיבית שנתית של 4.86%.

  • 1. דיווח שנתי - ישלח לעמית עד תום הרבעון הראשון בשנה העוקבת ובו יפורטו התנועות, היתרות, התשואות והזכויות בכל קרן לשנת המס שנסתיימה. בדוח זה ידווחו גם סכומים לצורך מס הכנסה, אשור הפקדות שנתי ואשור להצהרת הון, ככל שהעמית נדרש לכך.

   2. דיווח רבעוני ישלח לעמית אחת לרבעון, תוך חודשיים מתום הרבעון, לעמיתים שביצעו הפקדות לקרנות הפנסיה במהלך הרבעון הרלוונטי.

   3. דרך אתר זה ניתן לראות על בסיס יומי את חשבונות העמית ע"י קבלת קוד סודי. הליך הרישום מתבצע באופן עצמאי באמצעות אתר האינטרנט

  • אגף שוק ההון במשרד האוצר קבע כללים להעברת כספים בין קרנות פנסיה חדשות. במקרה של העברה ימלא העמית בקשה להעברת כספים מקרן פנסיה אחרת, בנוסף לטופסי ההצטרפות הרגילים. החל מאוקטובר 2008 ניתן להעביר כספים לקרנות הפנסיה גם מקופות גמל והחל מינואר 2009 ניתן להעביר כספים גם מפוליסות ביטוחי מנהלים. הליך ההעברה הוא פשוט וקל והעמית לא נדרש לדאוג לכך בעצמו. הליך העברה יבוצע על ידי אלטשולר שחם ללא עלות לאחר שהעמית חתם על כל הטפסים הנדרשים ובכפוף לאשור הקרן.

  • מעבר בין מסלולים מתבצע באמצעות מילוי טופס העברה בין מסלולי השקעה.

  • קיימות 3 אפשרויות לקבלת פנסיה חודשית מהקרן:

   פנסיית זקנה: מדובר בכספים שיתקבלו לאחר שיגיע העמית לגיל פרישה כחוק (לגבר בגיל 67 ולאישה בגיל 62) בהתאם לטבלאות וגיל העמית. לחלופין ניתן לקבל את הכספים אם בחר העמית במסלול של פרישה בגיל 60. במועד היציאה לפנסיה בוחר העמית את מסלול תשלומי הפנסיה המתייחס למספר סוגיות כגון בן/בת זוג, ילדים עד גיל 21, תקופת הבטחת פנסיה וכד', בהתאם לבחירת העמית מתבצע חישוב הזכאות לפנסיה חודשית. החישוב ועקרונות היציאה לפנסיה יתבצעו בהתאם לתקנון שיהיה מעת לעת. מכל תשלום ינוכו תשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי בהתאם למדרגות המס הרלבנטיות, ככל שנדרש.

   פנסיית נכות: במקרה של אירוע הגורם חלילה לנכות ואובדן כושר עבודה יגיש העמית בקשה לפנסיית נכות בהתאם לנדרש בתקנון קרן הפנסיה. הקרן תבחן את הבקשה על ידי רופא הקרן ותשיב בהתאם. במידה ויקבע כי העמית זכאי לקבל פנסיית נכות תשולם לו פנסיה חודשית בשיעור ובתנאים שיקבעו בהתאם לתקנון. במהלך תקופת הזכאות לפנסיית הנכות יזקפו לחשבון העמית על ידי הקרן דמי גמולים חודשיים אשר יגדילו את הצבירה העומדת לזכותו לגיל פרישה היציאה לפנסיה. הזכאות לנכות תבחן מעת לעת ותקבע בהתאם. גם כאן יחולו כל חוקי המס כקבוע בתקנות. פנסיית שארים: מדובר במקרה שהעמית רוצה להבטיח את המשך קיומם הכלכלי של התלויים בו. הפנסיה תחושב ותשולם כקבוע בתקנון הקרן בהתאם למסלול הפנסיה, מספר השארים ומספר הילדים מתחת לגיל 21.

  • ההפקדות לקרן פנסיה ניתנות למשיכה בגיל הפרישה כקצבה חודשית בהתאם לתנאים הקבועים בתקנון הקרן (ישנם מקרים שניתן למשוך את יתרת החשבון כסכום חד פעמי). אלטשולר שחם מציעה כלי לחישוב פנסיה עתידית לנוחיותכם. במהלך תקופת החברות בקרן רשאי העמית למשוך את כספי הפיצויים בעת הפסקת עבודה בהתאם לתקנות מס הכנסה בכל הנוגע להטבות מס. במידה והעמית זקוק לכספים לפני היציאה לפנסיה ומעוניין למשוך את מלוא הסכום, תחשב המשיכה כמשיכה שלא כדין (שלא בהתאם להוראות הדין הרלבנטיות ותקנון הקרן), שתחייב את העמית בתשלום מס הכנסה בשיעור של 35%. מומלץ להתייעץ עם משווק/יועץ פנסיוני בטרם ביצוע פעולה כאמור.

  • במקרה שבו ההפקדות נפסקות לתקופה העולה על חמישה חודשים מופסק הכיסוי לנכות ושארים. מומלץ לכן, בכל מקרה של סיום עבודה או הפסקת תשלומים לפנות לקרן או למשווק הפנסיוני ולבדוק את החלופות להמשכת הכיסוי באופן עצמאי על ידי העמית.

  • מדינת ישראל מעניקה לעצמאים שתי הטבות מס ייחודיות: 

   1. הטבה בניכוי – מוכרת לעצמאים גם בשם "הוצאה מוכרת", מס הכנסה מקטין את ההכנסה החייבת במס בגובה חלק מהסכום שהופקד לחסכון הפנסיוני. כך למעשה, על חלק מהכנסה לא נשלם מס הכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות. שווי הטבת הניכוי תלוי בשיעור המס השולי של העצמאי.

   2. הטבה בזיכוי – מוכרת לעצמאים גם בשם "החזר מס". בפועל, מס הכנסה מקטין את סכום המס לתשלום בשיעור של 35% מסכום ההפקדה לקרן הפנסיה שלך. שיעור ההטבה, 35%, הנו קבוע ולא תלוי בשיעור המס השולי של העצמאי. 

    

   אז מהו סכום ההפקדה?

   עד הכנסה שנתית מזכה של 164,400, באפשרותכם להפקיד 16.5% על פי חלוקה של 11% לניכוי במס ו- 5% לזיכוי במס.

   מעל הכנסה שנתית של 164,400, מסלול הטבות המס שלכם יהיה של "עמית מוטב". במסלול זה, ניתן להפקיד וליהנות מהטבות מס עד לתקרת הכנסה שנתית של 232,800 ₪, אולם חישוב ההפקדה מחולק ל-2 רבדים:

   1. רובד ראשון-  עד לתקרת הכנסה שנתית מזכה של 116,400 ש"ח. ניתן להפקיד 16.5% מההכנסה (עד 19,206 ש"ח).
   2. רובד שני- על הכנסה הגבוהה מ- 116,400 ש"ח, ועד לתקרה של 232,800 ש"ח ניתן להפקיד 16.5% נוספים (עד 19,206 ש"ח נוספים), אך בכדי שתוכל ליהנות מהטבות המס על הפקדה ברובד השני, עליכם להיות מוגדרים כ"עמית מוטב", ולכן נדרשת הפקדה נוספת של 4,863 ש"ח (אשר אינה זכאית להטבת מס), בנוסף לסכום שהופקד ברובד הראשון.

    

   לסיכום, אם הכנסתך השנתית הנה 232,800 ש"ח ומעלה, סכום ההפקדה המרבי לניצול מלוא הטבות המס עומד על 43,275 ש"ח. 

   להלן דרך החישוב:

   1. 16.5% מ -116,400 שווים ל- 19,206 ש"ח (הפקדה בגין רובד הראשון)

   2. ועוד 16.5% עבור הרובד השני, שזה 19,206 ש"ח + 4,863 ש"ח הפקדה נוספת אשר חייבת כאשר מפקידים ברובד השני. 

   סה"כ סכום הפקדה מקסימלי: 19,206 +19,206 + 4,863 =43,275 ש"ח. 

    

   אם נסכם את סכום הטבות המס המקסימליות החישוב יהיה כך:

   1. הטבה מסוג ניכוי, ניתנת על -11% מתוך הכנסה מקסימלית של 232,800 ש"ח = 25,608 ש"ח. על סכום ההפקדה הזה, ניתנת הטבה לפי המס השולי. במקרה שלנו, נחשב מס שולי של 47%, מה שמוביל אותנו להטבת מס בסך 12,035.7 ש"ח. 

   2. הטבה מסוג זיכוי, ניתנת על 5.5% מתוך הכנסה מקסימלית של 232,800 ש"ח = 12,804 ש"ח. כעת, נחשב את הטבה בסך 35% מסכום ההפקדה = 4,481.4 ש"ח. 

   במקרה שכזה, סך כל הטבות המס המקסימליים שניתן לקבל הנו 4,481.4 + 12,035.7 = 16,517.1 ש"ח.

    

   כדאי לדעת:

   יחיד אשר נהנה מהוצאה מוכרת עבור רכישת ביטוח לאובדן כושר עבודה, שיעור ההפקדה להטבת הזיכוי יעמוד על 5% בלבד (ולא 5.5%). כך הסכום הנוסף לזכאות הטבה ברובד השני יהיה גבוה יותר (5,445 ש"ח).

  • בנושא ההפקדות יש להבחין בין עמית שכיר לעמית במעמד עצמאי: עמית במעמד עצמאי: ההפקדות יבוצעו אחת לחודש ולפחות פעם בתשעים יום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון, המחאה, או העברה כספית (במקרה זה יש להעביר לחברה המנהלת אסמכתה על ביצוע העברה). עמית במעמד שכיר: ההפקדות יבוצעו אחת לחודש על ידי המעסיק, תוך 7 ימי עסקים מהיום ששולמה לעובד משכורתו ולא יאוחר מה-15 לחודש העוקב לחודש השכר. העדר הפקדות במועד או בכלל עלול לפגוע בזכויות העמית ובכיסוי הביטוחי בהתאם למסלול שנבחר על יד העמית.

    

    

  • תקופת האכשרה היא פרק הזמן העובר מהצטרפות העמית לקרן במשך חמש השנים הראשונות. תקופה זו נדרשת בהתאם לתקנון הקרן. במידה ובמהלך התקופה נגרם לעמית אירוע נכות או שארים כתוצאה ממחלה, מום או תאונה שעליהם לא דווח, שמקורם בתקופה שלפני ההצטרפות לקרן לא יינתן על ידי הקרן כיסוי. קיימים עוד סוגים נוספים של תקופת אכשרה המוגדרים בתקנון הקרן. 

  • תקנון של קרן פנסיה מגדיר את מערכת היחסים המתקיימת בין העמית לקרן ואת החובות והזכויות של שני הצדדים. התקנון קובע את כללי ההתנהלות משלב ההצטרפות עד שלב העזיבה, או היציאה לסוג מסוים של קצבה. זכויות העמית נקבעות בהתאם לתקנון שיהיה בתוקף באותה עת. חשוב לדעת, כי התקנון משתנה מדי פעם ויש לבדוק את התקנון העדכני ולעקוב אחר שינויים ככל שיהיו. התקנון מאושר על ידי אגף שוק ההון במשרד האוצר.

  • חברה מנהלת הינה חברה הרשומה כחברה עפ"י חוק החברות, שעיסוקה הבלעדי הוא ניהול קופות גמל וקרנות פנסיה ואושרה כחברה מנהלת ע"י הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, בהתאם להוראות הדין. בטרם נותן הממונה אישור לחברה לשמש כחברה מנהלת בודק הממונה – בין השאר – את האנשים והגופים השולטים בחברה המנהלת ואת נושאי המשרה בחברה המנהלת – כישוריהם, השכלתם ויושרם. חברה מנהלת נדרשת להון עצמי מינימאלי כנדרש בהוראות הדין החלות על קופות גמל וקרנות פנסיה, ובהנחיות הממונה. אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ הינה חברה שאושרה כחברה מנהלת והיא פועלת בהתאם להוראות הדין החלות על קופות גמל וקרנות פנסיה וכפופה לפיקוח הממונה.

  • לקרן פנסיה מקיפה יש שלושה מרכיבים שנועדו לתת פתרון לצרכים שונים של העמית בעת היציאה לפנסיה. זקנה – מרכיב הזקנה נועד לאפשר לעמית לקבל מרגע היציאה לפנסיה ולכל חייו קצבה חודשית. שארים – מרכיב השארים הוא ביטוח המבטיח לבני משפחתו של העמית קצבה חודשית או סכום חד פעמי, בהתאם לצבירה בקרן ולתקנון, במקרה בו העמית הלך לעולמו לפני או אחרי היציאה לפנסיה. כשארים יחשבו אלמן, אלמנה, בני זוג ידועים בציבור או ילדים עד גיל 21. נכות – מרכיב הנכות הוא ביטוח המבטיח לעמית קבלת קצבת נכות חודשית במקרה של נכות הפוגעת באפשרותו להמשיך ולקבל שכר עד גיל הפרישה.

  • על פי חוק גיל הפרישה, הגיל שבו זכאי העובד לפרוש מעבודתו בשל גילו הוא גיל 67 לגבר ו-62 לאישה. עמית בקרן הפנסיה יכול להקדים את מועד תחילת קבלת הפנסיה מקרן הפנסיה לגיל 60.

  • כאשר באים לבחור קרן פנסיה צריך קודם כל לבחור בין קרן מקיפה לקרן כללית ואחר כך לבחור את המסלול הרלבנטי בקרן. ההחלטה באיזה סוג קרן לבחור תושפע מהתשובה לשאלה, איזה כיסוי ביטוחי כבר קיים ו/או נדרש? הכל בכדי להבטיח את המסלול שיעניק את הפתרון האופטימאלי.ההחלטה באיזה מסלול פנסיה בקרן לבחור מושפעת מהעדפות אישיות של הלקוח, מצבו המשפחתי, גיל, רמת השכר וכדומה. בכל מקרה, מומלץ להיעזר במשווק / יועץ פנסיוני כדי להבטיח שהמסלול שתבחרו בו יתאים לצרכיכם ומצבכם האישי. אם ברצונכם במידע נוסף תוכלו להשתמש במחשבון הפנסיה/סימולאטור שלנו, דפי הקרנות ומדריך הפנסיה.

  • לציבור העמיתים מוצעות שתי קרנות פנסיה:

   1) קרן פנסיה מקיפה

   2) קרן פנסיה כללית

    

   הקרן המקיפה - הינה קרן פנסיה מסוג תשואה, שניתן להצטרף אליה החל מתאריך 01.01.1995 . הקרן כוללת בתוכה מרכיב לחיסכון לגיל פרישה ומרכיב ביטוחי, המעניק כיסוי במקרה של אובדן כושר עבודה ופטירה. בקרן זו קיימת תקרה הפקדה של 20.5% מפעמים שכר ממוצע במשק. 30% מסך נכסי הקרן מושקעים באגרות חוב ממשלתיות מעניקות תשואה מבוטחת ו- 70% מהנכסים בהשקעות שונות. אגרות חוב ממשלתיות מוקצות באופן שאינו שווה בין מקבלי הקצבות בקרן לבין שאר עמיתי הקרן.

   קרן הפנסיה הכללית -היא מכשיר חיסכון פנסיוני המאפשר קבלת פנסיה חודשית לכל החיים החל מגיל הזכאות המינימאלי* 60 (לגבר ולאישה) או ממועד מאוחר יותר, בהתאם לבחירת החוסך. באמצעות קרן הפנסיה הכללית קיימת גמישות בבחירה בין חיסכון במסלול ללא כיסוי ביטוח, ובין האפשרות לשלב חיסכון וכיסוי ביטוח למקרה פטירה ולמקרה נכות (אובדן כושר עבודה). קרן הפנסיה הכללית מוכרת גם בשם קרן משלימה, מכיוון שההפקדות לקרן הפנסיה המקיפה העולות על תקרת הפקדה החודשית**, יגלשו לקרן הפנסיה הכללית.

  • החל מינואר 2017 החוק מחייב עצמאי בעל הכנסה מעסק או משלח יד להפקיד לחיסכון פנסיוני. החוק חל על עצמאיים בגילאים 21 עד 60. חובת החיסכון לא חלה על מי שנולדו בשנת 1961 או קודם לכן, וכן לא חלה על מי שמנהל עסק פחות מחצי שנה.

  • עצמאי מחויב להפריש לפנסיה 4.45% מהכנסתו השנתית החייבת, עד לגובה מחצית השכר הממוצע במשק, ועוד 12.55% על החלק שבין מחצית השכר הממוצע ועד לגובה השכר הממוצע עצמו. 

   השכר הממוצע במשק לשנת 2024: 12,536 שקלים בחודש (150,432 שקלים בשנה).


   בטבלה מפורטים ההכנסה וסכומי ההפקדה במונחים שנתיים, נכון לשנת 2024:

   ההכנסה השנתית החייבת במס   שיעור ההפקדה סכום ההפקדה בשנה

   על חלק מההכנסה עד 75,216 ₪

   4.45% 4.45% x הכנסה 
   עבור החלק מההכנסה שמעל 75,216 ועד 150,432 בשנה 12.55% 4.45% x 12.55% + 75,216 x החלק הנוסף
   סה"כ עבור הכנסה שנתית מעל 150,432 ש״ח    12,786.72 ש״ח
  • רצוי להתחיל לחסוך לפנסיה מוקדם ככל הניתן. גם סטודנטים וחיילים שעדיין לא נכנסו למעגל העבודה, יכולים לחסוך באמצעות פתיחת קרן פנסיה והפרשה חודשית. חשוב להבין שהקצבה החודשית שנקבל בפנסיה, מושפעת ישירות ממשך זמן החיסכון שלנו ומסכום ההפרשה שלנו לחיסכון כל חודש.

   תוכלו לחשב את הקצבה החודשית שלכם לפנסיה באמצעות המחשבון שלנו, לחישוב הקצבה לחצו כאן

  • אפשר לחסוך לפנסיה בכל עת, גם לאחר גיל הפרישה. האם קיימת חובת הפקדה לפנסיה מצד המעסיק גם מעבר לגיל פרישה? במקרה הזה ניתן להפריד בין שכירים ובין עצמאים.

   לגבי שכירים –לפי החוק, במקרה שבו אדם עבר את גיל פרישה חובה שעומד כיום על 67 (לגברים ולנשים) ובנוסף מקבל פנסיה חודשית (לא כולל קצבת אזרח וותיק מביטוח לאומי), על המעסיק לא חלה חובת הפקדה לטובת החיסכון הפנסיוני.

   כאן ניתן להפריד בין שני מקרים:

   1. אדם הגיע לגיל 67 וממשיך לעבוד אצל אותו המעסיק – במקרה כזה המעסיק מחויב להמשיך להפריש עבורו לפנסיה. גם במקרה שבו החוסך התחיל לקבל פנסיה מקרן הפנסיה שלו, ובמקביל ממשיך לעבוד אצל אותו המעסיק - המעסיק מחויב בהמשך הפקדות.

   2. אדם הגיע לגיל 67 או חצה אותו וסיים את תקופת העבודה אצל המעסיק הקיים - במקרה בו אדם החל לקבל פנסיה מקרן הפנסיה שלו ובמקביל החל לעבוד אצל מעסיק חדש – לא חלה חובה על המעסיק החדש להפקיד עבורו לחיסכון פנסיוני. 

    

   לגבי עצמאים – עצמאים בעלי הכנסה מעסק אשר עברו את גיל 60 לא מחויבים לחסוך לפנסיה.

  • כן. בקרן הפנסיה קיים כיסוי ביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה (מוכר בשם כיסוי ביטוח למקרה נכות). ביטוח למקרה נכות בקרן הפנסיה נועד למצב שבו לא ניתן להמשיך לעבוד בשל תאונה או מצב רפואי. קצבת הנכות משולמת בהתאם להיקף הכיסוי שנקבע במסלול הביטוח בקרן, ועד 75% מגובה השכר המבוטח בקרן. למידע נוסף לחצו כאן

  • הפנסיה שלנו, ממש כמו המשכורת החודשית, נחשבת כהכנסה לכל דבר החייבת במס. החדשות הטובות הן שהחל מגיל מסוים (62 לאישה ו-67 לגבר) ניתן לקבל פטור ממס על חלק מהפנסיה (הפטור מוגבל בתקרה). לצורך קבלת הפטור יש לעמוד במספר תנאים, וכן נדרש לפנות לרשות המיסים לצורך ברור הזכאות וקבלת הפטור. בתחילת כל שנה יש למלא טופס 101 ולהצהיר על הכנסות נוספות במידה וקיימות. מקבלי קצבה ממספר מקורות ו/או בעלי הכנסות נוספות נדרשים לבצע תיאום מס.

  • קרן פנסיה היא מכשיר חסכון לטווח ארוך, שמטרתו העיקרית היא לאפשר לעמית לצבור סכום כסף לקראת היציאה לפנסיה. את סכומי הכסף שהצטברו ניתן לקבל, בבוא העת, באמצעות קצבה חודשית ובמקרים מסוימים חלקו בסכום חד פעמי והכל בהתאם לקבוע בחוק. חשוב לבחור את הביטוח הפנסיוני הנכון עבורכם - מרבית העמיתים חוסכים כספים לגיל הפרישה באמצעות קרן פנסיה מקיפה הכוללת גם רכיבי ביטוח לאובדן כושר עבודה, נכות, ושארים.

  • קרן פנסיה שנבחרה על ידי רשות שוק ההון בהליך תחרותי המאפשרת למעסיק לצרף עובדים חדשים וקיימים לקרן הנבחרת בהליך קל ופשוט, ובכך לדאוג לרווחת העובדים לצד עמידה בהוראות הדין. בקרן הנבחרת דמי הניהול יעמדו על 1% מההפקדה ו- 0.22% מהצבירה. דמי ניהול אילו מובטחים לתקופה של 10 שנים לפחות.

  • בין אם הנך שכיר ובין אם הנך עצמאי - תוכל להצטרף לקרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם.

  • ניתן להצטרף בתהליך דיגיטלי קצר ופשוט. במידה והנך שכיר יש למלא את פרטי המעסיק לצורך הסדרת ההפקדות לקרן הפנסיה. במידה והנך עצמאי, אנא דאג לאחר ההצטרפות להסדרת ההפקדות השוטפות והעברת אסמכתאות בהתאם.

  • כן. בהמשך להליך ההצטרפות הדיגיטלי לקרן, קיימת אפשרות למלא בקשה להעברת קרן הפנסיה הקיימת שלך לקרן הנבחרת של אלטושלר שחם.

  • דמי ניהול מההפקדה: 1%
   דמי ניהול מהצבירה: 0.22%
  • מצטרפים חדשים יהנו מדמי ניהול מוזלים ומובטחים לתקופת של 10 שנים לפחות ממועד ההצטרפות לקרן הנבחרת.

  • לא. ההצטרפות לקרן כוללת הליך צירוף מהיר ופשוט במטרה להנגיש את הקרן הנבחרת לכלל האזרחים ללא צורך במילוי שאלון רפואי.

  • השקעות נכסי העמיתים בקרנות הפנסיה מתבצעות בהתאם למדיניות שקובעת וועדת ההשקעות ובכפוף לכללים שנקבעו בתקנות מס הכנסה (כללים לאשור ולניהול קופות גמל) תשכ"ד- 1964. מתוך סך הנכסים העומדים לרשות הקרן יושקעו 30% באג"ח מיועדות של ממשלת ישראל, הנושאות ריבית אפקטיבית שנתית של 4.86%.

  • 1. דיווח שנתי - ישלח לעמית עד תום הרבעון הראשון בשנה העוקבת ובו יפורטו התנועות, היתרות, התשואות והזכויות בכל קרן לשנת המס שנסתיימה. בדוח זה ידווחו גם סכומים לצורך מס הכנסה, אשור הפקדות שנתי ואשור להצהרת הון, ככל שהעמית נדרש לכך.

   2. דיווח רבעוני ישלח לעמית אחת לרבעון, תוך חודשיים מתום הרבעון, לעמיתים שביצעו הפקדות לקרנות הפנסיה במהלך הרבעון הרלוונטי.

   3. דרך אתר זה ניתן לראות על בסיס יומי את חשבונות העמית ע"י קבלת קוד סודי. הליך הרישום מתבצע באופן עצמאי באמצעות אתר האינטרנט

  • אגף שוק ההון במשרד האוצר קבע כללים להעברת כספים בין קרנות פנסיה חדשות. במקרה של העברה ימלא העמית בקשה להעברת כספים מקרן פנסיה אחרת, בנוסף לטופסי ההצטרפות הרגילים. החל מאוקטובר 2008 ניתן להעביר כספים לקרנות הפנסיה גם מקופות גמל והחל מינואר 2009 ניתן להעביר כספים גם מפוליסות ביטוחי מנהלים. הליך ההעברה הוא פשוט וקל והעמית לא נדרש לדאוג לכך בעצמו. הליך העברה יבוצע על ידי אלטשולר שחם ללא עלות לאחר שהעמית חתם על כל הטפסים הנדרשים ובכפוף לאשור הקרן.

  • מעבר בין מסלולים מתבצע באמצעות מילוי טופס העברה בין מסלולי השקעה.

  • קיימות 3 אפשרויות לקבלת פנסיה חודשית מהקרן:

   פנסיית זקנה: מדובר בכספים שיתקבלו לאחר שיגיע העמית לגיל פרישה כחוק (לגבר בגיל 67 ולאישה בגיל 62) בהתאם לטבלאות וגיל העמית. לחלופין ניתן לקבל את הכספים אם בחר העמית במסלול של פרישה בגיל 60. במועד היציאה לפנסיה בוחר העמית את מסלול תשלומי הפנסיה המתייחס למספר סוגיות כגון בן/בת זוג, ילדים עד גיל 21, תקופת הבטחת פנסיה וכד', בהתאם לבחירת העמית מתבצע חישוב הזכאות לפנסיה חודשית. החישוב ועקרונות היציאה לפנסיה יתבצעו בהתאם לתקנון שיהיה מעת לעת. מכל תשלום ינוכו תשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי בהתאם למדרגות המס הרלבנטיות, ככל שנדרש.

   פנסיית נכות: במקרה של אירוע הגורם חלילה לנכות ואובדן כושר עבודה יגיש העמית בקשה לפנסיית נכות בהתאם לנדרש בתקנון קרן הפנסיה. הקרן תבחן את הבקשה על ידי רופא הקרן ותשיב בהתאם. במידה ויקבע כי העמית זכאי לקבל פנסיית נכות תשולם לו פנסיה חודשית בשיעור ובתנאים שיקבעו בהתאם לתקנון. במהלך תקופת הזכאות לפנסיית הנכות יזקפו לחשבון העמית על ידי הקרן דמי גמולים חודשיים אשר יגדילו את הצבירה העומדת לזכותו לגיל פרישה היציאה לפנסיה. הזכאות לנכות תבחן מעת לעת ותקבע בהתאם. גם כאן יחולו כל חוקי המס כקבוע בתקנות. פנסיית שארים: מדובר במקרה שהעמית רוצה להבטיח את המשך קיומם הכלכלי של התלויים בו. הפנסיה תחושב ותשולם כקבוע בתקנון הקרן בהתאם למסלול הפנסיה, מספר השארים ומספר הילדים מתחת לגיל 21.

  • ההפקדות לקרן פנסיה ניתנות למשיכה בגיל הפרישה כקצבה חודשית בהתאם לתנאים הקבועים בתקנון הקרן (ישנם מקרים שניתן למשוך את יתרת החשבון כסכום חד פעמי). אלטשולר שחם מציעה כלי לחישוב פנסיה עתידית לנוחיותכם. במהלך תקופת החברות בקרן רשאי העמית למשוך את כספי הפיצויים בעת הפסקת עבודה בהתאם לתקנות מס הכנסה בכל הנוגע להטבות מס. במידה והעמית זקוק לכספים לפני היציאה לפנסיה ומעוניין למשוך את מלוא הסכום, תחשב המשיכה כמשיכה שלא כדין (שלא בהתאם להוראות הדין הרלבנטיות ותקנון הקרן), שתחייב את העמית בתשלום מס הכנסה בשיעור של 35%. מומלץ להתייעץ עם משווק/יועץ פנסיוני בטרם ביצוע פעולה כאמור.

  • במקרה שבו ההפקדות נפסקות לתקופה העולה על חמישה חודשים מופסק הכיסוי לנכות ושארים. מומלץ לכן, בכל מקרה של סיום עבודה או הפסקת תשלומים לפנות לקרן או למשווק הפנסיוני ולבדוק את החלופות להמשכת הכיסוי באופן עצמאי על ידי העמית.

  • בנושא ההפקדות יש להבחין בין עמית שכיר לעמית במעמד עצמאי: עמית במעמד עצמאי: ההפקדות יבוצעו אחת לחודש ולפחות פעם בתשעים יום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון, המחאה, או העברה כספית (במקרה זה יש להעביר לחברה המנהלת אסמכתה על ביצוע העברה). עמית במעמד שכיר: ההפקדות יבוצעו אחת לחודש על ידי המעסיק, תוך 7 ימי עסקים מהיום ששולמה לעובד משכורתו ולא יאוחר מה-15 לחודש העוקב לחודש השכר. העדר הפקדות במועד או בכלל עלול לפגוע בזכויות העמית ובכיסוי הביטוחי בהתאם למסלול שנבחר על יד העמית.

    

    

  • תקופת האכשרה היא פרק הזמן העובר מהצטרפות העמית לקרן במשך חמש השנים הראשונות. תקופה זו נדרשת בהתאם לתקנון הקרן. במידה ובמהלך התקופה נגרם לעמית אירוע נכות או שארים כתוצאה ממחלה, מום או תאונה שעליהם לא דווח, שמקורם בתקופה שלפני ההצטרפות לקרן לא יינתן על ידי הקרן כיסוי. קיימים עוד סוגים נוספים של תקופת אכשרה המוגדרים בתקנון הקרן. 

  • תקנון של קרן פנסיה מגדיר את מערכת היחסים המתקיימת בין העמית לקרן ואת החובות והזכויות של שני הצדדים. התקנון קובע את כללי ההתנהלות משלב ההצטרפות עד שלב העזיבה, או היציאה לסוג מסוים של קצבה. זכויות העמית נקבעות בהתאם לתקנון שיהיה בתוקף באותה עת. חשוב לדעת, כי התקנון משתנה מדי פעם ויש לבדוק את התקנון העדכני ולעקוב אחר שינויים ככל שיהיו. התקנון מאושר על ידי אגף שוק ההון במשרד האוצר.

  • חברה מנהלת הינה חברה הרשומה כחברה עפ"י חוק החברות, שעיסוקה הבלעדי הוא ניהול קופות גמל וקרנות פנסיה ואושרה כחברה מנהלת ע"י הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, בהתאם להוראות הדין. בטרם נותן הממונה אישור לחברה לשמש כחברה מנהלת בודק הממונה – בין השאר – את האנשים והגופים השולטים בחברה המנהלת ואת נושאי המשרה בחברה המנהלת – כישוריהם, השכלתם ויושרם. חברה מנהלת נדרשת להון עצמי מינימאלי כנדרש בהוראות הדין החלות על קופות גמל וקרנות פנסיה, ובהנחיות הממונה. אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ הינה חברה שאושרה כחברה מנהלת והיא פועלת בהתאם להוראות הדין החלות על קופות גמל וקרנות פנסיה וכפופה לפיקוח הממונה.

  • לקרן פנסיה מקיפה יש שלושה מרכיבים שנועדו לתת פתרון לצרכים שונים של העמית בעת היציאה לפנסיה. זקנה – מרכיב הזקנה נועד לאפשר לעמית לקבל מרגע היציאה לפנסיה ולכל חייו קצבה חודשית. שארים – מרכיב השארים הוא ביטוח המבטיח לבני משפחתו של העמית קצבה חודשית או סכום חד פעמי, בהתאם לצבירה בקרן ולתקנון, במקרה בו העמית הלך לעולמו לפני או אחרי היציאה לפנסיה. כשארים יחשבו אלמן, אלמנה, בני זוג ידועים בציבור או ילדים עד גיל 21. נכות – מרכיב הנכות הוא ביטוח המבטיח לעמית קבלת קצבת נכות חודשית במקרה של נכות הפוגעת באפשרותו להמשיך ולקבל שכר עד גיל הפרישה.

  • על פי חוק גיל הפרישה, הגיל שבו זכאי העובד לפרוש מעבודתו בשל גילו הוא גיל 67 לגבר ו-62 לאישה. עמית בקרן הפנסיה יכול להקדים את מועד תחילת קבלת הפנסיה מקרן הפנסיה לגיל 60.

  • כאשר באים לבחור קרן פנסיה צריך קודם כל לבחור בין קרן מקיפה לקרן כללית ואחר כך לבחור את המסלול הרלבנטי בקרן. ההחלטה באיזה סוג קרן לבחור תושפע מהתשובה לשאלה, איזה כיסוי ביטוחי כבר קיים ו/או נדרש? הכל בכדי להבטיח את המסלול שיעניק את הפתרון האופטימאלי.ההחלטה באיזה מסלול פנסיה בקרן לבחור מושפעת מהעדפות אישיות של הלקוח, מצבו המשפחתי, גיל, רמת השכר וכדומה. בכל מקרה, מומלץ להיעזר במשווק / יועץ פנסיוני כדי להבטיח שהמסלול שתבחרו בו יתאים לצרכיכם ומצבכם האישי. אם ברצונכם במידע נוסף תוכלו להשתמש במחשבון הפנסיה/סימולאטור שלנו, דפי הקרנות ומדריך הפנסיה.

  • לציבור העמיתים מוצעות שתי קרנות פנסיה:

   1) קרן פנסיה מקיפה

   2) קרן פנסיה כללית

    

   הקרן המקיפה - הינה קרן פנסיה מסוג תשואה, שניתן להצטרף אליה החל מתאריך 01.01.1995 . הקרן כוללת בתוכה מרכיב לחיסכון לגיל פרישה ומרכיב ביטוחי, המעניק כיסוי במקרה של אובדן כושר עבודה ופטירה. בקרן זו קיימת תקרה הפקדה של 20.5% מפעמים שכר ממוצע במשק. 30% מסך נכסי הקרן מושקעים באגרות חוב ממשלתיות מעניקות תשואה מבוטחת ו- 70% מהנכסים בהשקעות שונות. אגרות חוב ממשלתיות מוקצות באופן שאינו שווה בין מקבלי הקצבות בקרן לבין שאר עמיתי הקרן.

   קרן הפנסיה הכללית -היא מכשיר חיסכון פנסיוני המאפשר קבלת פנסיה חודשית לכל החיים החל מגיל הזכאות המינימאלי* 60 (לגבר ולאישה) או ממועד מאוחר יותר, בהתאם לבחירת החוסך. באמצעות קרן הפנסיה הכללית קיימת גמישות בבחירה בין חיסכון במסלול ללא כיסוי ביטוח, ובין האפשרות לשלב חיסכון וכיסוי ביטוח למקרה פטירה ולמקרה נכות (אובדן כושר עבודה). קרן הפנסיה הכללית מוכרת גם בשם קרן משלימה, מכיוון שההפקדות לקרן הפנסיה המקיפה העולות על תקרת הפקדה החודשית**, יגלשו לקרן הפנסיה הכללית.

  • הפקדת שכיר למרכיב התגמולים כוללת את חלק העובד ואת חלק המעסיק, אשר מזכים את העובד בהטבת מס:

   • תגמולים חלק העובד: הפקדה עד 7% משכר חודשי של 9,700 (הפקדה חודשית בסך 679 שקלים) יהנה מזיכוי במס של 35%, כלומר הקטנת תשלום מס הכנסה בסכום של עד 237.75 שקלים.
   • תגמולים חלק המעסיק: הפקדה עד 7.5% משכר חודשי של 31,340 (הפקדה חודשית בסך 2,350.5 שקלים) לא תגרור זקיפת שווי מס לעובד, כלומר העובד לא ישלם מס הכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות עבור חלק המעסיק שיופקד לקופה.
   • תקרת הפקדת הפיצויים הפטורה אשר לא תיחשב לעובד כהכנסה החייבת במס בעת ההפקדה עומדת על 8.33% משכרו המבוטח של העובד ועד תקרת שכר של 41,500 שקלים לחודש. כלומר, במידה והשכר החודשי המבוטח של העובד אינו עולה על 41,500 שקלים לא יגבה מס על הפרשת המעסיק לפיצויים.

   הטבת מס נוספת קיימת לפנסיונר המקבל קצבה מהקרן בגיל פרישה (67 לגבר, 62 לאישה) בדרך של פטור על הקצבה המזכה בהתאם לתנאים הקבועים בתקנות מס הכנסה.

   בקרן הפנסיה מגבלת הפקדה חודשית בסך 5,139.76 שקלים (20.5% כפול פעמיים שכר ממוצע במשק) נכון לשנת 2024.

  • הזכאות לקרן פנסיה במסגרת צו הרחבה של פנסיית חובה חלה על כל עובד שכיר החל מגיל 21 לגבר ו-20 לאישה, למעט עובד שהגיע לגיל פרישה חובה (67 לגבר ולאשה) ופרש ממקום העבודה והחל לקבל פנסיה, למעט קצבה מביטוח לאומי. על פי תקנוני קרנות הפנסיה היום ניתן לקבל פנסיה החל מגיל 60 או מועד אחר שיקבע בהוראות ההסדר התחיקתי. הפקדות לחיסכון הפנסיוני לעובד חדש שאין לו חיסכון פנסיוני קודם יתחילו לאחר שהעובד השלים לפחות 6 חודשי עבודה מצטברים. עובד שהתחיל לעבוד במקום עבודה והינו בעל ביטוח פנסיוני קודם, זכאי להיות מבוטח מהיום הראשון לעבודה. במקרה כזה, יחל ביצוע ההפרשות לקרן הפנסיה לאחר 3 חודשי עבודה, או בתום שנת המס, המוקדם מביניהם, רטרואקטיבית למועד תחילת עבודתו.

  • רצוי להתחיל לחסוך לפנסיה מוקדם ככל הניתן. גם סטודנטים וחיילים שעדיין לא נכנסו למעגל העבודה, יכולים לחסוך באמצעות פתיחת קרן פנסיה והפרשה חודשית. חשוב להבין שהקצבה החודשית שנקבל בפנסיה, מושפעת ישירות ממשך זמן החיסכון שלנו ומסכום ההפרשה שלנו לחיסכון כל חודש.

   תוכלו לחשב את הקצבה החודשית שלכם לפנסיה באמצעות המחשבון שלנו, לחישוב הקצבה לחצו כאן

  • אפשר לחסוך לפנסיה בכל עת, גם לאחר גיל הפרישה. האם קיימת חובת הפקדה לפנסיה מצד המעסיק גם מעבר לגיל פרישה? במקרה הזה ניתן להפריד בין שכירים ובין עצמאים.

   לגבי שכירים –לפי החוק, במקרה שבו אדם עבר את גיל פרישה חובה שעומד כיום על 67 (לגברים ולנשים) ובנוסף מקבל פנסיה חודשית (לא כולל קצבת אזרח וותיק מביטוח לאומי), על המעסיק לא חלה חובת הפקדה לטובת החיסכון הפנסיוני.

   כאן ניתן להפריד בין שני מקרים:

   1. אדם הגיע לגיל 67 וממשיך לעבוד אצל אותו המעסיק – במקרה כזה המעסיק מחויב להמשיך להפריש עבורו לפנסיה. גם במקרה שבו החוסך התחיל לקבל פנסיה מקרן הפנסיה שלו, ובמקביל ממשיך לעבוד אצל אותו המעסיק - המעסיק מחויב בהמשך הפקדות.

   2. אדם הגיע לגיל 67 או חצה אותו וסיים את תקופת העבודה אצל המעסיק הקיים - במקרה בו אדם החל לקבל פנסיה מקרן הפנסיה שלו ובמקביל החל לעבוד אצל מעסיק חדש – לא חלה חובה על המעסיק החדש להפקיד עבורו לחיסכון פנסיוני. 

    

   לגבי עצמאים – עצמאים בעלי הכנסה מעסק אשר עברו את גיל 60 לא מחויבים לחסוך לפנסיה.

  • כן. בקרן הפנסיה קיים כיסוי ביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה (מוכר בשם כיסוי ביטוח למקרה נכות). ביטוח למקרה נכות בקרן הפנסיה נועד למצב שבו לא ניתן להמשיך לעבוד בשל תאונה או מצב רפואי. קצבת הנכות משולמת בהתאם להיקף הכיסוי שנקבע במסלול הביטוח בקרן, ועד 75% מגובה השכר המבוטח בקרן. למידע נוסף לחצו כאן

  • הפנסיה שלנו, ממש כמו המשכורת החודשית, נחשבת כהכנסה לכל דבר החייבת במס. החדשות הטובות הן שהחל מגיל מסוים (62 לאישה ו-67 לגבר) ניתן לקבל פטור ממס על חלק מהפנסיה (הפטור מוגבל בתקרה). לצורך קבלת הפטור יש לעמוד במספר תנאים, וכן נדרש לפנות לרשות המיסים לצורך ברור הזכאות וקבלת הפטור. בתחילת כל שנה יש למלא טופס 101 ולהצהיר על הכנסות נוספות במידה וקיימות. מקבלי קצבה ממספר מקורות ו/או בעלי הכנסות נוספות נדרשים לבצע תיאום מס.

  • קרן פנסיה היא מכשיר חסכון לטווח ארוך, שמטרתו העיקרית היא לאפשר לעמית לצבור סכום כסף לקראת היציאה לפנסיה. את סכומי הכסף שהצטברו ניתן לקבל, בבוא העת, באמצעות קצבה חודשית ובמקרים מסוימים חלקו בסכום חד פעמי והכל בהתאם לקבוע בחוק. חשוב לבחור את הביטוח הפנסיוני הנכון עבורכם - מרבית העמיתים חוסכים כספים לגיל הפרישה באמצעות קרן פנסיה מקיפה הכוללת גם רכיבי ביטוח לאובדן כושר עבודה, נכות, ושארים.

  • קרן פנסיה שנבחרה על ידי רשות שוק ההון בהליך תחרותי המאפשרת למעסיק לצרף עובדים חדשים וקיימים לקרן הנבחרת בהליך קל ופשוט, ובכך לדאוג לרווחת העובדים לצד עמידה בהוראות הדין. בקרן הנבחרת דמי הניהול יעמדו על 1% מההפקדה ו- 0.22% מהצבירה. דמי ניהול אילו מובטחים לתקופה של 10 שנים לפחות.

   1. דאגה לרווחת העובדים - העובדים יהנו מדמי ניהול מוזלים ומובטחים לצד ניהול השקעות מקצועי של אלטושלר שחם
   2. חיסכון בזמן ומשאבים – מאחר ואין צורך לבצע הליך תחרותי נחסכת ההוצאה הכספית הכרוכה בכך
   3. נוחות - הליך צירוף עובדים פשוט ונוח ללא צורך במילוי טפסי הצטרפות
   4. מרכז שירות מעסיקים מקצועי וזמין לכל שאלה
  • צירוף על ידי ביצוע הפקדה ודיווח דרך ממשק מעסיקים בקובץ XML
   לאחר ביצוע ההפקדה והדיווח דרך ממשק המעסיקים (בקובץ האחיד במבנה XML), יפתח לכל עובד חשבון חדש בקרן הפנסיה באופן אוטומטי, והכספים ישויכו לחשבון העובד על פי הנתונים שדווחו.
   כיצד ניתן להעביר את קובץ הדיווח?
   לרשותכם פורטל ייעודי למעסיקים באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.as-invest.co.il בו ניתן לטעון את קבצי ה- XML ולקבל מידע אודות חשבונות העובדים ולבצע פעולות נוספות.
   הרישום לפורטל המעסיקים באמצעות הטופס המצ"ב
   דרך הגורם המתפעל/לשכת השכר מולם הנך עובד
   דרך אתר המסלקה הפנסיונית של משרד האוצר
   1. צירוף באמצעות קובץ אקסל + ביצוע הפקדה לקרן ושליחת דיווח- למעסיקים עד 3 עובדים.
   במידה ואינך מפקיד ומדווח דרך ממשק המעסיקים, תוכל לצרף עובדים לקרן הנבחרת באמצעות רשימה בקובץ אקסל ייעודי. הליך הרישום מתבצע בשלושה שלבים פשוטים:  
   א. עליך להוריד קובץ אקסל ייעודי ולהזין את פרטי העובדים על גבי הקובץ – להורדה לחץ כאן
   ב. באפשרותך לשלוח את הקובץ לכתובת המייל: maasikim@altshul.co.il
   ג. בצע הפקדה לקרן עבור העובדים ושלח דיווח לקרן.
       עבור מעסיק שאינו מחויב בדיווח דרך ממשק מעסיקים – יש לשלוח את פרטי ההפקדה והפיצול לעובדים, לכתובת המייל: depositpension@altshul.co.il
   לתשומת ליבך - במידה וצירפת לרשימה פרטי עובד שאינו עובד חדש (כלומר עובד קיים שלגביו אתה מפקיד למוצר פנסיוני אחר) הבוחר לעבור ולחסוך בקרן הנבחרת, יש להחתימו על נספח ז' המצ"ב. יש לשלוח לדסק מעסיקים בכתובת המייל: maasikim@altshul.co.il
   2. באמצעות טופס הצטרפות חתום על ידי העובד
   להורדת טופס הצטרפות והעברה – יש להעביר את הטופס המלא והחתום בצירוף צילום ת.ז של העובד לכתובת  maasikim@altshul.co.il 
   1. העברה בנקאית
   2. מס"ב
   3. הרשאה לחיוב חשבון (באמצעות הוראת קבע)
  • באפשרות המעסיק לצרף עובדים חדשים לקרן נבחרת באמצעות קובץ וללא צורף בטופס הצטרפות.

   בנוסף, באפשרות העובד להצטרף באמצעות טופס הצטרפות ללא צורך בהצהרת בריאות.

  • החל מיום 31.3.2019 לא ניתן יהיה להפקיד לקרנות פנסיה לפי ההסכמי ברירת מחדל של המעסיק (אלא אם הם נחתמו בעקבות הליך תחרותי שערך המעסיק בהתאם להוראות הדין) . ממועד זה בפני המעסיק שתי אפשרויות במידה והעובד לא בחר קרן פנסיה:

   • צירוף העובדים לאחת מתוך הקרנות שנבחרו ע"י רשות שוק ההון.
   • קיום הליך תחרותי לבחירת קופת ברירת מחדל לעובדיו. ההליך התחרותי ינוהל בהתאם לכללים שפרסמה רשות שוק ההון.
  • השקעות נכסי העמיתים בקרנות הפנסיה מתבצעות בהתאם למדיניות שקובעת וועדת ההשקעות ובכפוף לכללים שנקבעו בתקנות מס הכנסה (כללים לאשור ולניהול קופות גמל) תשכ"ד- 1964. מתוך סך הנכסים העומדים לרשות הקרן יושקעו 30% באג"ח מיועדות של ממשלת ישראל, הנושאות ריבית אפקטיבית שנתית של 4.86%.

  • 1. דיווח שנתי - ישלח לעמית עד תום הרבעון הראשון בשנה העוקבת ובו יפורטו התנועות, היתרות, התשואות והזכויות בכל קרן לשנת המס שנסתיימה. בדוח זה ידווחו גם סכומים לצורך מס הכנסה, אשור הפקדות שנתי ואשור להצהרת הון, ככל שהעמית נדרש לכך.

   2. דיווח רבעוני ישלח לעמית אחת לרבעון, תוך חודשיים מתום הרבעון, לעמיתים שביצעו הפקדות לקרנות הפנסיה במהלך הרבעון הרלוונטי.

   3. דרך אתר זה ניתן לראות על בסיס יומי את חשבונות העמית ע"י קבלת קוד סודי. הליך הרישום מתבצע באופן עצמאי באמצעות אתר האינטרנט

  • אגף שוק ההון במשרד האוצר קבע כללים להעברת כספים בין קרנות פנסיה חדשות. במקרה של העברה ימלא העמית בקשה להעברת כספים מקרן פנסיה אחרת, בנוסף לטופסי ההצטרפות הרגילים. החל מאוקטובר 2008 ניתן להעביר כספים לקרנות הפנסיה גם מקופות גמל והחל מינואר 2009 ניתן להעביר כספים גם מפוליסות ביטוחי מנהלים. הליך ההעברה הוא פשוט וקל והעמית לא נדרש לדאוג לכך בעצמו. הליך העברה יבוצע על ידי אלטשולר שחם ללא עלות לאחר שהעמית חתם על כל הטפסים הנדרשים ובכפוף לאשור הקרן.

  • מעבר בין מסלולים מתבצע באמצעות מילוי טופס העברה בין מסלולי השקעה.

  • קיימות 3 אפשרויות לקבלת פנסיה חודשית מהקרן:

   פנסיית זקנה: מדובר בכספים שיתקבלו לאחר שיגיע העמית לגיל פרישה כחוק (לגבר בגיל 67 ולאישה בגיל 62) בהתאם לטבלאות וגיל העמית. לחלופין ניתן לקבל את הכספים אם בחר העמית במסלול של פרישה בגיל 60. במועד היציאה לפנסיה בוחר העמית את מסלול תשלומי הפנסיה המתייחס למספר סוגיות כגון בן/בת זוג, ילדים עד גיל 21, תקופת הבטחת פנסיה וכד', בהתאם לבחירת העמית מתבצע חישוב הזכאות לפנסיה חודשית. החישוב ועקרונות היציאה לפנסיה יתבצעו בהתאם לתקנון שיהיה מעת לעת. מכל תשלום ינוכו תשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי בהתאם למדרגות המס הרלבנטיות, ככל שנדרש.

   פנסיית נכות: במקרה של אירוע הגורם חלילה לנכות ואובדן כושר עבודה יגיש העמית בקשה לפנסיית נכות בהתאם לנדרש בתקנון קרן הפנסיה. הקרן תבחן את הבקשה על ידי רופא הקרן ותשיב בהתאם. במידה ויקבע כי העמית זכאי לקבל פנסיית נכות תשולם לו פנסיה חודשית בשיעור ובתנאים שיקבעו בהתאם לתקנון. במהלך תקופת הזכאות לפנסיית הנכות יזקפו לחשבון העמית על ידי הקרן דמי גמולים חודשיים אשר יגדילו את הצבירה העומדת לזכותו לגיל פרישה היציאה לפנסיה. הזכאות לנכות תבחן מעת לעת ותקבע בהתאם. גם כאן יחולו כל חוקי המס כקבוע בתקנות. פנסיית שארים: מדובר במקרה שהעמית רוצה להבטיח את המשך קיומם הכלכלי של התלויים בו. הפנסיה תחושב ותשולם כקבוע בתקנון הקרן בהתאם למסלול הפנסיה, מספר השארים ומספר הילדים מתחת לגיל 21.

  • ההפקדות לקרן פנסיה ניתנות למשיכה בגיל הפרישה כקצבה חודשית בהתאם לתנאים הקבועים בתקנון הקרן (ישנם מקרים שניתן למשוך את יתרת החשבון כסכום חד פעמי). אלטשולר שחם מציעה כלי לחישוב פנסיה עתידית לנוחיותכם. במהלך תקופת החברות בקרן רשאי העמית למשוך את כספי הפיצויים בעת הפסקת עבודה בהתאם לתקנות מס הכנסה בכל הנוגע להטבות מס. במידה והעמית זקוק לכספים לפני היציאה לפנסיה ומעוניין למשוך את מלוא הסכום, תחשב המשיכה כמשיכה שלא כדין (שלא בהתאם להוראות הדין הרלבנטיות ותקנון הקרן), שתחייב את העמית בתשלום מס הכנסה בשיעור של 35%. מומלץ להתייעץ עם משווק/יועץ פנסיוני בטרם ביצוע פעולה כאמור.

  • במקרה שבו ההפקדות נפסקות לתקופה העולה על חמישה חודשים מופסק הכיסוי לנכות ושארים. מומלץ לכן, בכל מקרה של סיום עבודה או הפסקת תשלומים לפנות לקרן או למשווק הפנסיוני ולבדוק את החלופות להמשכת הכיסוי באופן עצמאי על ידי העמית.

  • בנושא ההפקדות יש להבחין בין עמית שכיר לעמית במעמד עצמאי: עמית במעמד עצמאי: ההפקדות יבוצעו אחת לחודש ולפחות פעם בתשעים יום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון, המחאה, או העברה כספית (במקרה זה יש להעביר לחברה המנהלת אסמכתה על ביצוע העברה). עמית במעמד שכיר: ההפקדות יבוצעו אחת לחודש על ידי המעסיק, תוך 7 ימי עסקים מהיום ששולמה לעובד משכורתו ולא יאוחר מה-15 לחודש העוקב לחודש השכר. העדר הפקדות במועד או בכלל עלול לפגוע בזכויות העמית ובכיסוי הביטוחי בהתאם למסלול שנבחר על יד העמית.

    

    

  • תקופת האכשרה היא פרק הזמן העובר מהצטרפות העמית לקרן במשך חמש השנים הראשונות. תקופה זו נדרשת בהתאם לתקנון הקרן. במידה ובמהלך התקופה נגרם לעמית אירוע נכות או שארים כתוצאה ממחלה, מום או תאונה שעליהם לא דווח, שמקורם בתקופה שלפני ההצטרפות לקרן לא יינתן על ידי הקרן כיסוי. קיימים עוד סוגים נוספים של תקופת אכשרה המוגדרים בתקנון הקרן. 

  • תקנון של קרן פנסיה מגדיר את מערכת היחסים המתקיימת בין העמית לקרן ואת החובות והזכויות של שני הצדדים. התקנון קובע את כללי ההתנהלות משלב ההצטרפות עד שלב העזיבה, או היציאה לסוג מסוים של קצבה. זכויות העמית נקבעות בהתאם לתקנון שיהיה בתוקף באותה עת. חשוב לדעת, כי התקנון משתנה מדי פעם ויש לבדוק את התקנון העדכני ולעקוב אחר שינויים ככל שיהיו. התקנון מאושר על ידי אגף שוק ההון במשרד האוצר.

  • חברה מנהלת הינה חברה הרשומה כחברה עפ"י חוק החברות, שעיסוקה הבלעדי הוא ניהול קופות גמל וקרנות פנסיה ואושרה כחברה מנהלת ע"י הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, בהתאם להוראות הדין. בטרם נותן הממונה אישור לחברה לשמש כחברה מנהלת בודק הממונה – בין השאר – את האנשים והגופים השולטים בחברה המנהלת ואת נושאי המשרה בחברה המנהלת – כישוריהם, השכלתם ויושרם. חברה מנהלת נדרשת להון עצמי מינימאלי כנדרש בהוראות הדין החלות על קופות גמל וקרנות פנסיה, ובהנחיות הממונה. אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ הינה חברה שאושרה כחברה מנהלת והיא פועלת בהתאם להוראות הדין החלות על קופות גמל וקרנות פנסיה וכפופה לפיקוח הממונה.

  • לקרן פנסיה מקיפה יש שלושה מרכיבים שנועדו לתת פתרון לצרכים שונים של העמית בעת היציאה לפנסיה. זקנה – מרכיב הזקנה נועד לאפשר לעמית לקבל מרגע היציאה לפנסיה ולכל חייו קצבה חודשית. שארים – מרכיב השארים הוא ביטוח המבטיח לבני משפחתו של העמית קצבה חודשית או סכום חד פעמי, בהתאם לצבירה בקרן ולתקנון, במקרה בו העמית הלך לעולמו לפני או אחרי היציאה לפנסיה. כשארים יחשבו אלמן, אלמנה, בני זוג ידועים בציבור או ילדים עד גיל 21. נכות – מרכיב הנכות הוא ביטוח המבטיח לעמית קבלת קצבת נכות חודשית במקרה של נכות הפוגעת באפשרותו להמשיך ולקבל שכר עד גיל הפרישה.

  • על פי חוק גיל הפרישה, הגיל שבו זכאי העובד לפרוש מעבודתו בשל גילו הוא גיל 67 לגבר ו-62 לאישה. עמית בקרן הפנסיה יכול להקדים את מועד תחילת קבלת הפנסיה מקרן הפנסיה לגיל 60.

  • כאשר באים לבחור קרן פנסיה צריך קודם כל לבחור בין קרן מקיפה לקרן כללית ואחר כך לבחור את המסלול הרלבנטי בקרן. ההחלטה באיזה סוג קרן לבחור תושפע מהתשובה לשאלה, איזה כיסוי ביטוחי כבר קיים ו/או נדרש? הכל בכדי להבטיח את המסלול שיעניק את הפתרון האופטימאלי.ההחלטה באיזה מסלול פנסיה בקרן לבחור מושפעת מהעדפות אישיות של הלקוח, מצבו המשפחתי, גיל, רמת השכר וכדומה. בכל מקרה, מומלץ להיעזר במשווק / יועץ פנסיוני כדי להבטיח שהמסלול שתבחרו בו יתאים לצרכיכם ומצבכם האישי. אם ברצונכם במידע נוסף תוכלו להשתמש במחשבון הפנסיה/סימולאטור שלנו, דפי הקרנות ומדריך הפנסיה.

  • לציבור העמיתים מוצעות שתי קרנות פנסיה:

   1) קרן פנסיה מקיפה

   2) קרן פנסיה כללית

    

   הקרן המקיפה - הינה קרן פנסיה מסוג תשואה, שניתן להצטרף אליה החל מתאריך 01.01.1995 . הקרן כוללת בתוכה מרכיב לחיסכון לגיל פרישה ומרכיב ביטוחי, המעניק כיסוי במקרה של אובדן כושר עבודה ופטירה. בקרן זו קיימת תקרה הפקדה של 20.5% מפעמים שכר ממוצע במשק. 30% מסך נכסי הקרן מושקעים באגרות חוב ממשלתיות מעניקות תשואה מבוטחת ו- 70% מהנכסים בהשקעות שונות. אגרות חוב ממשלתיות מוקצות באופן שאינו שווה בין מקבלי הקצבות בקרן לבין שאר עמיתי הקרן.

   קרן הפנסיה הכללית -היא מכשיר חיסכון פנסיוני המאפשר קבלת פנסיה חודשית לכל החיים החל מגיל הזכאות המינימאלי* 60 (לגבר ולאישה) או ממועד מאוחר יותר, בהתאם לבחירת החוסך. באמצעות קרן הפנסיה הכללית קיימת גמישות בבחירה בין חיסכון במסלול ללא כיסוי ביטוח, ובין האפשרות לשלב חיסכון וכיסוי ביטוח למקרה פטירה ולמקרה נכות (אובדן כושר עבודה). קרן הפנסיה הכללית מוכרת גם בשם קרן משלימה, מכיוון שההפקדות לקרן הפנסיה המקיפה העולות על תקרת הפקדה החודשית**, יגלשו לקרן הפנסיה הכללית.

  • הפקדת שכיר למרכיב התגמולים כוללת את חלק העובד ואת חלק המעסיק, אשר מזכים את העובד בהטבת מס:

   • תגמולים חלק העובד: הפקדה עד 7% משכר חודשי של 9,700 (הפקדה חודשית בסך 679 שקלים) יהנה מזיכוי במס של 35%, כלומר הקטנת תשלום מס הכנסה בסכום של עד 237.75 שקלים.
   • תגמולים חלק המעסיק: הפקדה עד 7.5% משכר חודשי של 31,340 (הפקדה חודשית בסך 2,350.5 שקלים) לא תגרור זקיפת שווי מס לעובד, כלומר העובד לא ישלם מס הכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות עבור חלק המעסיק שיופקד לקופה.
   • תקרת הפקדת הפיצויים הפטורה אשר לא תיחשב לעובד כהכנסה החייבת במס בעת ההפקדה עומדת על 8.33% משכרו המבוטח של העובד ועד תקרת שכר של 41,500 שקלים לחודש. כלומר, במידה והשכר החודשי המבוטח של העובד אינו עולה על 41,500 שקלים לא יגבה מס על הפרשת המעסיק לפיצויים.

   הטבת מס נוספת קיימת לפנסיונר המקבל קצבה מהקרן בגיל פרישה (67 לגבר, 62 לאישה) בדרך של פטור על הקצבה המזכה בהתאם לתנאים הקבועים בתקנות מס הכנסה.

   בקרן הפנסיה מגבלת הפקדה חודשית בסך 5,139.76 שקלים (20.5% כפול פעמיים שכר ממוצע במשק) נכון לשנת 2024.

  • הזכאות לקרן פנסיה במסגרת צו הרחבה של פנסיית חובה חלה על כל עובד שכיר החל מגיל 21 לגבר ו-20 לאישה, למעט עובד שהגיע לגיל פרישה חובה (67 לגבר ולאשה) ופרש ממקום העבודה והחל לקבל פנסיה, למעט קצבה מביטוח לאומי. על פי תקנוני קרנות הפנסיה היום ניתן לקבל פנסיה החל מגיל 60 או מועד אחר שיקבע בהוראות ההסדר התחיקתי. הפקדות לחיסכון הפנסיוני לעובד חדש שאין לו חיסכון פנסיוני קודם יתחילו לאחר שהעובד השלים לפחות 6 חודשי עבודה מצטברים. עובד שהתחיל לעבוד במקום עבודה והינו בעל ביטוח פנסיוני קודם, זכאי להיות מבוטח מהיום הראשון לעבודה. במקרה כזה, יחל ביצוע ההפרשות לקרן הפנסיה לאחר 3 חודשי עבודה, או בתום שנת המס, המוקדם מביניהם, רטרואקטיבית למועד תחילת עבודתו.

הערות משפטיות: אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח. האמור כפוף להוראות התקנונים הרלוונטיים ולהוראות ההסדר התחיקתי.