משיכת כספי נפטר מקופת גמל

במקרה של משיכת כספים מקופת גמל של אדם קרוב שנפטר, נדרשים הזכאים לכספים [1] לבצע מספר פעולות. בעמוד הבא ריכזנו עבורכם את עיקרי המידע הנדרש בנושא: מה חשוב לדעת, כיצד לבדוק מי זכאי למשוך את הכספים, אלו מסמכים נדרשים וזמני הטיפול בבקשה.

 

מה חשוב לדעת?

 • בטרם הגשת בקשה למשיכה יש לבדוק מי זכאי לכספים (בהתאם להסבר מטה)
 • לבקשת המשיכה בידי הזכאים לכך יש לצרף מסמכים בהתאם למפורט מטה. מילוי לא תקין של טופס בקשת המשיכה ו/או הגשת בקשה ללא כל המסמכים הנדרשים, עשויים לגרום לעיכוב בביצוע הבקשה
 • במקרה של מספר זכאים למשיכת הכספים, על כל אחד מהזכאים להגיש בקשת משיכה נפרדת.
 • האפשרויות העומדות בפני הזכאי לכספים:
  • משיכת מלוא הסכום להם הוא זכאי (לא ניתן לבצע משיכה חלקית).
  • העברת הסכום לו הוא זכאי לחשבון חדש בקופת גמל שיפתח על שמו. החשבון החדש יהיה חסום להפקדות נוספות. כאשר הכספים נזילים וניתנים למשיכה בניכוי מס על הרווחים בשיעור של 25% (על הרווחי הריאלי).  
 • יש לבדוק האם קופת הגמל של העמית שנפטר/ה נפתחה במעמד שכיר או במעמד עצמאי, מכיוון שהפעולות הנדרשות בעת המשיכה משתנות בהתאם לסוג הקופה שנפתחה וסוג הכספים המנוהלים (תגמולים ו/או פיצויים).

 

משיכת כספי תגמולים

מי זכאי למשוך את הכספים?

 • כספי התגמולים בקופת הגמל ניתנים למשיכה על ידי המוטבים שמינה הנפטר באמצעות הוראת מינוי מוטבים. [2] אם הנפטר לא מינה מוטבים, הזכאים לכספי התגמולים הם יורשיו החוקיים, בהתאם לצו ירושה או צוואה שניתן צו לקיומה.1
 • לבירור זכאותכם לכספי קופת הגמל של הנפטר, כולם או חלקם, לקבלת מספר קופת הגמל של הנפטר הנדרש למילוי טפסי המשיכה וכן לצורך בדיקת מעמד הקרן, באפשרותכם לפנות למוקד השירות באמצעות דוא"ל, בצירוף צילום תעודת הזהות שלכם לכתובת sherut@altshul.co.il או בטלפון 5054*.
 • יתכן וכספי התגמולים חייבים במס על הרווחים בהתאם להוראות הדין ופקודת מס הכנסה.

 

איך ניתן למשוך?

 • כדי לבצע משיכה מקופת גמל יש למלא טופס משיכה, לציין את מספר חשבון קופת הגמל של הנפטר, ולצרף אליו מסמכים כמפורט בהמשך.
 • אם היו לנפטר מספר קופות גמל, ניתן למלא טופס אחד עבור כולן, אך יש לציין על גבי הטופס את מספרי כל הקופות.

 

משיכת כספי התגמולים על ידי מוטבים

כספי התגמולים של הנפטר בקופת הגמל הופכים להיות נזילים, ויתרת הכספים מיועדת למוטבים, ככל שמונו.

 

אילו מסמכים צריך לצרף לבקשת המשיכה?

 • צילום תעודת זהות של המוטב. תעודה ביומטרית יש לצלם משני הצדדים.
 • צילום המחאה של חשבון הבנק או אישור ניהול חשבון בנקאי.
 • במקרה של מינוי מוטבים בצוואת עמית-
  • צוואת העמית בנוסף לצו קיום צוואה מקורי או נאמן למקור מטעם בית הדין או הרשם לענייני ירושה.
  • אם הכספים בקופה עולים על 400,000 ₪, יש לצרף צו קיום צוואה מקורי בלבד.
 • במקרה של משיכה מקופת גמל במעמד עצמאי יש לצרף בנוסף את המסמכים הבאים:
  • במשיכת קופה על ידי מי שלא מוגדר בן משפחה יש למלא טופס הכר את הלקוח למוטב/יורש.
 • במידה שמקרה הפטירה התרחש בחו"ל, יש לצרף תמצית מרשם אוכלוסין

 

משיכת כספי התגמולים על ידי יורשים

במקרה שלא מונו מוטבים, הזכאים לכספי התגמולים הם היורשים החוקיים של העמית הנפטר. על היורשים לצרף את המסמכים הבאים:

 • צילום תעודת זהות של היורשים. תעודה ביומטרית יש לצלם משני הצדדים.
 • צילום המחאה של חשבון הבנק.
 • אם קיימת צוואה:
 • יש לצרף אותה בנוסף לצו קיום צוואה מקורי או נאמן למקור מטעם בית הדין או הרשם לענייני ירושה
 • אם הכספים בקופה עולים על 400,000₪, יש לצרף צו קיום צוואה מקורי בלבד.
 • אם הנפטר לא הותיר צוואה, נדרש צו ירושה מקורי או נאמן למקור מטעם בית הדין או הרשם לענייני ירושה.
 • במקרה של משיכה מקופת גמל במעמד עצמאי יש לצרף בנוסף את המסמכים הבאים:
  • במשיכת קופה על ידי מי שלא מוגדר בן משפחה יש למלא טופס הכר את הלקוח למוטב/יורש.
 • במידה שמקרה הפטירה התרחש בחו"ל, יש לצרף תמצית מרשם אוכלוסין

 

משיכת כספי פיצויים

מי זכאי למשוך את הכספים?

כספי הפיצויים מהווים רכיב מתוך קופת הגמל. על כספים אלו יחול מס כפי שיקבע באישור פקיד שומה.

 

במקרה שהעמית נפטר לאחר סיום העסקה, כספי הפיצויים ניתנים למשיכה על ידי המוטבים או היורשים, והכל בהתאם לקבוע בהוראות תקנון קופת הגמל כפי שהיה בתוקף במועד פטירת העמית.

 

אילו מסמכים צריך לצרף לבקשת המשיכה?

 • אישור של פקיד שומה לחבות מס.
 • טופס 161 או אישור סיום העסקה, ככל שאין באישור פקיד השומה התייחסות למועד סיום ההעסקה
 • צילום תעודת זהות של המוטבים או היורשים, לפי העניין. תעודה ביומטרית יש לצלם משני הצדדים.
 • צילום המחאה של חשבון הבנק.
 • במקרה שהזכאות לכספי הפיצויים הינה למוטבים שמונו בצוואת העמית או ליורשים שנקבעו בצוואת העמית:
  • צוואת העמית בנוסף לצו קיום צוואה מקורי או נאמן למקור מטעם בית הדין או הרשם לענייני ירושה.
  • אם הכספים בקופה עולים על 400,000₪, יש לצרף צו קיום צוואה מקורי בלבד.
 • במקרה שהזכאות לכספי הפיצויים הינה ליורשים על פי צו ירושה נדרש צו ירושה מקורי או נאמן למקור מטעם בית הדין או הרשם לענייני ירושה.
 • במידה שמקרה הפטירה התרחש בחו"ל, יש לצרף תמצית מרשם אוכלוסין

 

במקרה בו העמית נפטר במהלך יחסי עובד מעסיק, הזכאים לכספי הפיצויים הינם שאירי העמית המנוח, כהגדרתם בסעיף 5 לחוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג- 1963 (להלן: "חוק פיצויי פיטורין"). במקרה זה, יש להעביר לחברה דיווח אודות זהות השארים מהמעסיק.

במקרה ששאירי הנפטר אינם בן זוג או ילד תלוי [3] או במקרה שבו לנפטר לא היו שארים, כהגדרתם בחוק פיצויי פיטורין, יש לצרף לבקשת המשיכה צו שיפוטי של בית דין אזורי לעבודה הקובע את זהות הזכאים לכספי הפיצויים ואת אופן החלוקה ביניהם. 

אילו מסמכים צריך לצרף לבקשת המשיכה?

 • צילום תעודת זהות של הזכאי לכספים. תעודה ביומטרית יש לצלם משני הצדדים.
 • צילום המחאה של חשבון הבנק.
 • ככל שקיימים שאירים, כהגדרתם בחוק פיצויי פיטורין, מידע מהמעסיק אודות זהות השארים.
 • ככל ששאירי הנפטר אינם בן זוג או ילד תלוי2 או במקרה שבו לנפטר לא היו שארים, צו שיפוטי של בי"ד אזורי לעבודה.
 • אישור של פקיד שומה לחבות מס.
 • טופס 161 או אישור סיום העסקה, ככל שאין באישור פקיד השומה התייחסות למועד סיום ההעסקה

 

תוך כמה זמן תטופל הבקשה?

הבקשה תטופל תוך ארבעה ימי עסקים מהגשת המסמכים באופן מלא ותקין.

ספירת הימים תחל ביום העסקים העוקב לזה שבו התקבלה הבקשה והטפסים (כלומר אם הבקשה הוגשה ביום ראשון, ספירת ימים העסקים תהיה החל מיום שני).

לתשומת לבכם, אם היום האחרון בספירה הוא אחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש, המשיכה תתבצע ביום העסקים הרביעי באותו החודש.

במקרה של מסמכים חסרים או של אי תקינות במילוי הטפסים, אנו ניצור אתכם קשר.

 

* כדאי לדעת

 • ככל שיימצא כי הנכם זכאים לכספי קופת הגמל של הנפטר, כולם או חלקם, לא תוכלו לוותר על החלק שלכם לטובת בן משפחה אחר.
 • על מנת להגן על זכויותיכם, החברה תהיה רשאית לעכב או לא לבצע את בקשת המשיכה לצורך זיהוי מלא לשביעות רצונה, לרבות, בדרך של קיום שיחה טלפונית בין נציגי החברה ובין הגורמים המבקשים לשם אימות פרטי הבקשות.

 

 

הסבת החיסכון לקופת גמל חדשה – תיקון 8

במקום משיכת כספי נפטר, למוטבים או ליורשים בקופות גמל קיימת אפשרות נוספת לניהול החיסכון. באפשרותכם להסב את הכספים לקופת גמל חדשה במעמד עצמאי על שמכם, ללא עלות נוספת מלבד דמי הניהול הקבועים. לצורך כך, עליכם למלא את טופס בקשה להעברת כספים לחשבון חדש על שמי (תיקון מס' 8) בקופת גמל .

 

במקרה זה, החשבון החדש ייחסם להפקדות חדשות, אך ניתן יהיה למשוך את הכספים בכל עת. חשוב לציין, כי במעמד משיכת הכספים ייתכן ויתבצע מיסוי על הרווחים שנצברו לאחר העברת החיסכון לחשבון החדש.

 

אם תבחרו להעביר את הכספים מהחשבון החדש לקופה המיועדת לקצבה כמו קרן פנסיה או ביטוח מנהלים, תוכלו למשוך אותם בהתאם לתנאים הקבועים בחוק – החל מגיל 60 ללא מיסוי על הרווחים, אלא בהתאם לכללי המיסוי החלים על משיכת קצבה.

 

מדריכים נוספים

כיצד מבצעים משיכה מקופת גמל להשתלמות?

איך מבצעים משיכה מכספי 'חיסכון לכל ילד'?

איך מגישים תביעה למימוש זכאות בקרן פנסיה של נפטר?

 

זקוקים למידע נוסף? פנו אלינו:

במייל: sherut@altshul.co.il

בטלפון: 5054* / 073-2331500

קבלת קהל: הברזל 21, קומת כניסה, לובי ,B ת"א. בין השעות: 09:00-16:00

 

[1] זהות הזכאים לכספי העמית הנפטר תיקבע בהתאם להוראות תקנון קופת הגמל במועד פטירת העמית אותו ניתן למצוא באתר החברה המנהלת בכתובת : https://www.as-invest.co.il/

[2] מינוי מוטבים יכול שייעשה במסגרת צוואת הנפטר בהתקיים כל התנאים המפורטים: (1) תאריך הצוואה מאוחר לתאריך האחרון בו נתן העמית הוראת מוטבים לחברה; (2) העתק מצוואתו של הנפטר נמסר לחברה לפני חלוקת הכספים; ו- (3) הצוואה שנמסרה היא מקורית או נאמנה למקור (בהתאם לנהלי החברה) וניתן צו לקיומה.

[3] ילד של העובד שהוא בגדר תלוי במבוטח לענין גימלאות לפי פרק ג' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשכ"ח-1968.

:הערות משפטיות

המידע נכון ליום 30.10.2023. מידע זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, המלצה או חוות דעת ואין בו תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או תחליף לשיווק השקעות אישי ו/או ייעוץ מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. המידע המפורט לעיל הינו חומר מסייע ותמציתי בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה, ואין בו כדי לכסות את כל המקרים והנסיבות שייתכנו ו/או כדי למצות ו/או להחליף את הוראות ההסדר התחיקתי והתקנון הרלוונטי. במקרה של סתירה בין הוראות ההסדר התחיקתי ו/או התקנון הרלוונטי ו/או נהלי החברה המנהלת לבין המידע המפורט לעיל, תגברנה הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי ו/או נהלי החברה המנהלת, לפי העניין. השימוש במידע המפורט לעיל הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש. ט.ל.ח