הקופות שלנו

קופת גמל היא מכשיר חיסכון פנסיוני לשכירים ולעצמאיים, המאפשר להפקיד חלק מההכנסה החודשית שלכם לתוך הקופה כדי ליהנות בגיל הפרישה מקצבה חודשית או תשלום הוני, בהתאם לסוג הקופה שבחרתם ובכפוף להסדר התחיקתי. כל חוסך רשאי לבחור מסלול השקעה של קופת גמל בהתאם לשיקוליו ולעבור בין המסלולים באופן חופשי.

 

קופות הגמל של אלטשולר שחם מציעות חסכון ארוך טווח המנוהל מתוך אחריות ושמרנות, ובאפשרותכם לבחור מתוך מגוון רחב של קופות במסלולים ייחודיים –המאפשרים פיזור וגיוון של תיק הגמל.

טבלת תשואות עדכנית של קופות הגמל (PDF)

 

תקרות וסכומים לשנת 2024

 

דו"חות כספיים - קופות גמל פסגות

 

קופות גמל

שם קופה

אופי מדיניות השקעה

אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה

בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות,

בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים במסלול.

אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 

בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות,

בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים במסלול.

אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה 

בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות,

בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים במסלול.

אלטשולר שחם גמל מניות

נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% מנכסי המסלול.

אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות

חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% מנכסי המסלול

חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 15% מנכסי המסלול.

אלטשולר שחם גמל אג"ח ללא מניות

חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפח מ-75% מנכסי המסלול.

חשיפה למניות תהיה בשיעור של 0% מנכסי המסלול.

אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלות

נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלות שונות, בשיעור חשיפה

שלא יפחת מ-75% מנכסי המסלול.

אלטשולר שחם גמל כספי

כל נכסי המסלול ישקעו בנכסים המפורטים בסעיף 2א לתקנות השקעות משותפות בנאמנות

(נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), התשנ"ה 1994.

אלטשולר שחם גמל פאסיבי - מדדי מניות

נכסי המסלול בשיעור שלא יפחת מ 75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי מניות. יתרת הנכסים, למעט שיעור הנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדים שונים, בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעת וועדת השקעות.

אלטשולר שחם גמל הלכה

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי הלכה יהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה של וועדת ההשקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות כלפי העמיתים במסלול זה. השאת התשואה במסלול מוגבלת בכך שהשקעות המסלול כפופות לכללי ההלכה היהודית.

אלטשולר שחם גמל משולב סחיר

נכסי המסלול יהיו חשופים לתמהיל של מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה בנכסים סחירים בלבד.

אלטשולר שחם גמל עוקב מדדים - גמיש

נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%, יעקבו אחר מדדי מניות או אג"ח קונצרני או אג"ח ממשלות, או שילוב ביניהם, כהגדרתם באשכול מסלולים מחקי מדדים, ולכל הפחות בשלושה מדדים כאמור, באמצעות מכשירים עוקבי מדד.

אלטשולר שחם גמל מחקה מדד S&P 500

נכסי המסלול יעקבו אחר מדד S&P 500 [העונה על התנאים המנויים בסעיף 6 לחוזר גופים מוסדיים 2013-9-13 שעניינו כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים] בשיעור חשיפה של 100% מנכסי המסלול. נכסי המסלול העוקבים אחר המדד כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים.

קופות מרכזיות לפיצויים

שם קופה

אופי מדיניות השקעה

אלטשולר שחם פיצויים כללי בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע מעת לעת.
אלטשולר שחם פיצויים כספי

כל נכסי המסלול יושקעו בנכסים המפורטים בסעיף 2א לתקנות השקעות משותפות בנאמנות

(נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), התשנ"ה - 1994.

אלטשולר שחם פיצויים אג"ח ללא מניות

חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% מנכסי המסלול.

חשיפה למניות תהיה בשיעור של 0% מנכסי המסלול.

אלטשולר שחם פיצויים אג"ח עד 15% במניות

חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% מנכסי המסלול.

חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 15% מנכסי המסלול.


גמל לעמיתי חבר

שם קופה

אופי מדיניות השקעה

אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 50 ומטה נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.​
אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 50 עד 60

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.​

אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 60 ומעלה

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.

אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר משולב סחיר

נכסי המסלול יהיו חשופים לתמהיל של מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה בנכסים סחירים בלבד.

נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%, יעקבו אחר מדדי מניות או אג"ח קונצרני או אג"ח ממשלות, או שילוב ביניהם, כהגדרתם באשכול מסלולים מחקי מדדים, ולכל הפחות בשלושה מדדים כאמור, באמצעות מכשירים עוקבי מדד.


מרפא קופה מרכזית לדמי מחלה

שם קופה

אופי מדיניות השקעה

אלטשולר שחם מרפא קופה מרכזית לדמי מחלה נכסי הקופה יושקעו במגוון אפיקי השקעה בהתאם להתפתחויות בשווקים הפיננסיים, כפי שיוחלט על ידי החברה המנהלת והחלטת ועדת ההשקעות.


קופה להשתתפות בפנסיה תקציבית

שם קופה

אופי מדיניות השקעה

אלטשולר שחם להשתתפות בפנסיה תקציבית אג"ח נכסי הקופה יושקעו עפ"י שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להוראות הדין.
אלטשולר שחם להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים בארץ ובחו"ל: אגרות חוב סחירות ושאינן סחירות, ניירות ערך מסחריים ו/או הלוואות שאינן סחירות, ו/או אג"ח להמרה  ו/או פיקדונות. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין ובכפוף על פי לשיקול דעת וועדת השקעות.

תפריט משנה