המגזין

מניות בארץ

נייר ערך סחיר המקנה למחזיק בה בעלות חלקית בחברה ציבורית הרשומה למסחר בישראל, כולל הזכות להשתתף בהצבעות ובחלוקת רווחים.