מעוניין להצטרף

אלטשולר שחם השתלמות כספי •

מספר קופה: 1398 | קוד קופה 513173393-00000000001093-1398-000
מידע ונתונים נכונים ליום ה- 30.06.2017

אופי מדיניות השקעה: כל נכסי המסלול יושקעו בנכסים המפורטים בסעיף 2א לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), התשנ"ה - 1994.*

  • הבנק המתפעל:
    לאומי
  • מועד תחילת פעילות
    01 דצמבר 2008
  • יתרת נכסים
    40053
מידע ונתונים נכונים ליום ה- 30.06.2017

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

אפשר לעזור?

הערות משפטיות: • עד ליום 1.1.2016 נקרא המסלול אלטשולר שחם השתלמות כספית ביום 1.1.2016, שונו שם המסלול ומדיניות ההשקעה התקנונית שלו * החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופה והוראות ההסדר התחיקתי ** הנתון המוצג כולל חשיפה אפקטיבית למניות סחירות באמצעות השקעה ישירה במניות וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות (לא כולל חשיפה באמצעות נכסים אחרים כגון קרנות השקעה). • תשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. • אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. אין במידע זה כדי להוות תחליף לייעוץ פנסיוני המותאם לצרכי הלקוח.